Xây dựng và thực hiện mô hình dân vận - khâu đột phá của công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong thời gian tới

06/02/2017 | 1921

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Gần 70 năm qua, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, luôn được vận dụng và cụ thể hóa trong các quan điểm chỉ đạo của Đảng.

Trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), một trong năm bài học kinh nghiệm được Đảng ta rút ra sau hơn 80 năm lãnh đạo cách mạng là “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng”. Quán triệt các quan điểm của Đảng và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương luôn đề cao, coi trọng và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều nội dung công tác dân vận trong toàn Đảng bộ. Kết quả công tác dân vận đã góp phần vào kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cơ quan Trung ương vững mạnh. Do những đặc thù của Đảng bộ Khối nên công tác dân vận của Đảng bộ cũng có những điểm khác so với công tác dân vận của các tỉnh, thành ủy, có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Khó khăn nhất là việc xác định được các nội dung cụ thể của công tác dân vận, từ đó có phương thức phù hợp để triển khai công tác dân vận của cấp ủy, của lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở các cơ quan Trung ương. Đồng thời, khắc phục cho được tình trạng còn có những đảng viên nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về công tác dân vận, thậm chí còn có ý kiến cho rằng ở cơ quan Trung ương không có “dân” nên không phải làm công tác dân vận. Đảng ủy Khối luôn xác định, đối tượng của công tác dân vận trong Đảng bộ là tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trong các cơ quan Trung ương, ngoài ra còn có cán bộ, đảng viên và nhân dân đến cơ quan Trung ương để làm việc và giải quyết công việc liên quan. Có xác định đúng đối tượng thì mới có giải pháp triển khai công tác dân vận cho phù hợp và đạt hiệu quả. Trong đó, việc tìm tòi, nghiên cứu xây dựng các mô hình dân vận ở cấp ủy các cấp là rất quan trọng để cụ thể hóa nội dung công tác dân vận của Đảng trong Đảng bộ Khối.

Ảnh: Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 của Đảng bộ Khối.

Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, hướng dẫn việc xây dựng mô hình dân vận, từng bước nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cấp ủy, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Đảng ủy Khối đã ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK ngày 18-8-2013 để triển khai thực hiện Nghị quyết; đặc biệt là chọn và triển khai “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” đến chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối với quyết tâm cao và nhiều biện pháp cụ thể. Đảng ủy Khối chọn hai khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến thực sự trong công tác dân vận, đó là nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ và đảng viên đối với công tác dân vận, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Trong quá trình triển khai, các cấp ủy chú trọng tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề, nhất là việc xây dựng mô hình dân vận phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng chi bộ, đảng bộ. Đảng ủy Khối đã xác định chi bộ chính là địa bàn trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, thông qua việc phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thực tiễn cho thấy, ở chi bộ nào mà cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng và làm tốt công tác dân vận, triển khai được nhiều mô hình dân vận thì ở đó đoàn kết nội bộ tốt, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã quan tâm chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, với yêu cầu triển khai nghiêm túc, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của chi ủy, đảng ủy; đã đạt được những kết quả cụ thể đáng khích lệ. Một số cấp ủy xây dựng mô hình vận động đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên thực hiện các phong trào “Cơ quan không khói thuốc”, “Tiết kiệm điện, nước”, vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, xây dựng cơ quan văn minh, sạch đẹp, … Kết quả công tác dân vận của các cấp ủy đã thể hiện việc nhận thức đúng đắn vai trò của công tác dân vận như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Tuy nhiên, thực tế việc xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình dân vận trong Đảng bộ Khối còn có nhiều khó khăn. Một số cấp ủy vẫn lúng túng trong việc xác định nhiệm vụ công tác dân vận, thường coi công tác dân vận chủ yếu là công tác lãnh đạo đoàn thể; còn nhầm lẫn giữa nội dung công tác dân vận của cấp ủy với công tác dân vận của cơ quan, công tác dân vận của đoàn thể. Việc thực hiện cơ chế công tác dân vận “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt” còn vướng mắc, lý do là một số cấp ủy, nhất là lãnh đạo cơ quan nhận thức chưa đúng về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác dân vận. Nhất là khó khăn trong việc thực hiện mô hình dân vận, như việc tìm tòi, xác định vấn đề nào cần quan tâm để xây dựng thành các mô hình dân vận; biện pháp nào, lực lượng nào để tổ chức triển khai thực hiện mô hình dân vận.

Để có thể xây dựng và triển khai tốt mô hình dân vận trong Đảng bộ Khối trong năm 2017 và thời gian tới đây, các cấp ủy và hệ thống dân vận của Đảng bộ cần chú trọng thực hiện một số nội dung công việc như sau:

Một là, cấp ủy các cấp cần xác định rõ nội dung, phương thức công tác dân vận của cấp ủy, phân biệt những điểm khác biệt với công tác dân vận của cơ quan, của đoàn thể, từ đó xây dựng thành chương trình, kế hoạch công tác dân vận cụ thể.

Hai là, đổi mới công tác dân vận và việc xây dựng các mô hình dân vận cần phải làm ngay từ việc “dân vận” cho chính bản thân và tổ chức mình, nêu cao tinh thần gương mẫu, từ đó tạo chuyển biến trong tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong thực hiện nhiệm vụ, thái độ ứng xử, trao đổi, giải quyết công việc của nhân dân.

Ba là, việc xây dựng mô hình dân vận cần được tiến hành từ chi bộ, nhất là chi bộ cơ sở. Trong quá trình triển khai xây dựng, có thể thực hiện theo các bước gồm: thứ nhất, chi ủy cần chủ động phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để tìm nội dung, công việc đã có chủ trương, có quy định nhưng việc thực hiện còn khó khăn, ách tắc hoặc những yếu kém, hạn chế trong công tác chuyên môn, trong việc chấp hành các quy định, nội quy… để chọn xây dựng thành mô hình dân vận, từ đó vận động, tuyên truyền, thuyết phục đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện. Ví dụ, khi thực hiện “Luật phòng chống tác hại thuốc lá”, trong luật có điều khoản cấm hoàn toàn việc hút thuốc lá ở nơi làm việc. Tuy nhiên, để cấm triệt để việc này ngay là rất khó. Vì vậy, chi bộ cần phối hợp lãnh đạo cơ quan xây dựng mô hình dân vận vận động người hút thuốc thực hiện đúng nơi quy định, bước đầu là hút thuốc ở ngoài phòng làm việc, cơ quan bố trí nơi hút thuốc phù hợp, dần dần tiến tới vận động người hút thuốc bỏ thuốc hoàn toàn. Sau khi đạt được sự thống nhất giữa chi ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vấn đề và nội dung của mô hình dân vận dự kiến xây dựng, tổ chức sinh hoạt chi bộ và họp cơ quan, nêu vấn đề để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn bạc dân chủ để đi đến thống nhất thực hiện. Thứ ba là, ban hành kế hoạch thực hiện, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành nội dung công việc, những mục tiêu, yêu cầu cần đạt được của công việc, của mô hình. Đặc biệt chú trọng việc phân công người phụ trách việc thực hiện mô hình. Đồng thời, chi ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan tự giác và gương mẫu thực hiện; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian cho việc thực hiện mô hình có tính khả thi. Thứ tư là, sau mốc thời gian dự kiến thực hiện, tiến hành đánh giá kết quả tổ chức thực hiện mô hình dân vận. Thứ năm là, nếu việc thực hiện mô hình dân vận vượt mức thời gian đề ra với chất lượng cao hơn thì cần xác định, công nhận đó là “mô hình dân vận khéo”, từ đó tiếp tục đề xuất biện pháp nhân rộng, triển khai rộng rãi trong đảng bộ. 

Trong thời gian tới, để phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai trong Đảng bộ Khối đạt kết quả, các cấp ủy cần gắn việc thực hiện mô hình dân vận với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Khắc Tiến


Các bài viết khác

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
2 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
4 tháng trước

Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận

Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận
6 tháng trước

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh
7 tháng trước

• Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ” (7 tháng trước)

• Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (11 tháng trước)

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước” (2 năm trước)

• Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018” (2 năm trước)

• Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới (2 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (2 năm trước)

• Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 năm trước)

• Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (3 năm trước)