Xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh

04/03/2020 | 16045

Báo chí cách mạng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Báo chí luôn đồng hành cùng Đảng ta, cùng nhân dân trong quá trình giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Báo chí nước ta đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng. Ngày nay, báo chí luôn bám sát thực tiễn, xông pha nơi khó khăn, gian khó, hiểm nguy; thông tin kịp thời, phân tích sâu sắc những diễn biến hằng ngày trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, ở khắp mọi miền của Tổ quốc và trên thế giới; phản ánh, tuyên truyền, nhân lên các điển hình tiên tiến; chủ động đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, trì trệ, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu thù địch, xuyên tạc; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Tích cực tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với Đảng. Báo chí góp công lớn trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại; đóng góp tích cực vào việc quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời là cầu nối quan trọng giúp nhân dân trong nước hiểu biết nhiều hơn về tình hình khu vực và thế giới.

Với vị trí, vai trò như vậy, nên việc đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với các cơ quan báo chí nhằm phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong quá trình xây dựng đất nước là nhiệm vụ rất quan trọng.

Trong thực tế thời gian qua, việc xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên ở các cơ quan báo chí đạt được nhiều kết quả quan trọng, trên cả 4 nội dung là tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, từ đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí; thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và bạn bè quốc tế; phản ánh phong phú, trung thực tình hình đời sống xã hội; động viên, khích lệ phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, trở thành người bạn gần gũi của nhân dân; là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước…

Công tác giáo dục lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm. Với phương châm làm cho đội ngũ người làm báo hơn ai hết phải nắm vững được lý luận của Đảng, thấm nhuần Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị của Đảng; thực hiện việc nói và viết đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, có năng lực để phân tích, phản biện, đấu tranh với tư tưởng xấu, độc, chống phá Đảng và chế độ của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Việc giáo dục, rèn luyện đạo đức người làm báo theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi trọng; xác định xây dựng tổ chức đảng mạnh về đạo đức bắt đầu từ xây dựng và thực hành chuẩn mực của cán bộ, đảng viên; chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, từ đó hình thành bản lĩnh chính trị của người làm báo cộng sản, vững vàng, kiên định, sắc sảo, đổi mới và hội nhập.

Thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng với công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong các cơ quan báo chí; quan tâm, đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức đoàn thể, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên.

Ảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 18 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2019.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí thời gian vừa qua còn một số khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhất là các trang mạng xã hội, thiết bị thông minh (smartphone), mạng di động 5G và những tác động, cám dỗ của cơ chế thị trường… có tác động mạnh mẽ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên các cơ quan báo chí.

Nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế, vượt qua thách thức, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan báo chí trong thời gian tới thì việc đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng là rất quan trọng. Để làm được điều đó, trước hết cần tập trung triển khai một số giải pháp nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thích ứng với yêu cầu, tính chất nhiệm vụ và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Thứ nhất, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sáng về đạo đức bắt đầu từ việc quán triệt và thực hiện đầy đủ quan điểm về đạo đức của người làm báo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí, trọng tâm với 5 nội dung: (1) Mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên phải tự trau dồi đạo đức, phong cách của người chiến sĩ trên mặt trận báo chí, nhận thức đúng đắn về vai trò, sứ mệnh của người làm báo; có tinh thần nhân văn cao cả, có lòng bao dung, độ lượng đối với con người. (2) Cán bộ, đảng viên, người làm báo phải có lập trường chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng với Nhân dân; cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản. (3) Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Do vậy cán bộ, đảng viên trong cơ quan báo chí phải thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân, đem được tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và đem chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, làm cho dân hiểu, dân tin, dân làm theo. (4) Thực hành tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng và thực thi công vụ, trong mọi trường hợp đều phải có động cơ trong sáng, khách quan, không viết bài vì mục đích vụ lợi, cá nhân, ích kỷ. Mỗi cán bộ, đảng viên, người làm báo phải đem đến cho công chúng niềm tin ở sự thật, tin ở sự nghiêm minh của pháp luật, đặc biệt tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào truyền thống cách mạng và nhân văn của nhân dân ta. (5) Cán bộ, đảng viên, người làm báo phải chịu khó rèn luyện, trau dồi kiến thức, học tập suốt đời nhằm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ. Đây là yêu cầu rất quan trọng, đòi hỏi người làm báo thường xuyên thực hiện để không bị tụt hậu, đi sau so với yêu cầu và xu thế hội nhập, nhất là trong quá trình phát triển công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo.

Thứ hai, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, người làm báo bao gồm trách nhiệm, nghĩa vụ của người làm báo trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; bổ sung quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên theo hướng quy định cụ thể về thái độ, hành vi ứng xử trong quá trình tác nghiệp; chuẩn mực về văn hóa ứng xử trong công việc, trên báo chí và trên không gian mạng.

Thứ ba, đổi mới công tác tư tưởng của cấp ủy, chi bộ bắt đầu từ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy. Bí thư cấp ủy, chi bộ dành thời gian thỏa đáng để nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, những vấn đề nảy sinh trong và ngoài cơ quan, đơn vị tác động đến tâm tư, tình cảm của đảng viên để chọn lọc, chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng, đảm bảo tính thiết thực; đồng thời, phát huy dân chủ, tính chiến đấu của đảng viên, dám nghĩ, dám nói, dám đấu tranh với tiêu cực, ngay cả với những vấn đề mới phát sinh cả về phương diện lý luận và thực tiễn để từ đó đạt được sự thống nhất về nhận thức.

Đổi mới công tác tư tưởng trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở cơ quan báo chí, lấy nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình là giải pháp hàng đầu, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên gột rửa được những thứ còn trì trệ, tiêu cực, khai sáng được yếu tố tích cực, tạo ra được sự thống nhất, đoàn kết trong cấp ủy, chi bộ; lựa chọn những vấn đề mới, phát sinh để đảng viên nêu ý kiến, bày tỏ suy nghĩ, giải pháp giải quyết vấn đề.

Thứ tư, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo các quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương cần gắn chặt với thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy, chi bộ trong cơ quan báo chí xây dựng nội dung học tập đạo đức làm báo của Bác Hồ chính là xây dựng chuẩn mực cao nhất.

Thứ năm, thực hiện thật công tâm, khách quan, khoa học công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá của cấp ủy, chi bộ đối với đảng viên. Đây là nội dung hết sức quan trọng, cần được cụ thể hóa thành các tiêu chí tham chiếu để đánh giá.

Trong suốt quá trình lịch sử cách mạng của Đảng, báo chí là lực lượng quan trọng, thiết yếu mang hơi thở của cách mạng đến với từng người dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng đất nước ta được như ngày hôm nay. Những thành quả ấy là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí, là tiền đề quan trọng để báo chí nước ta tiếp tục hội nhập và phát triển./.

Đỗ Ngọc An

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

 

 


Các bài viết khác

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới
3 ngày trước

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương
1 tháng trước

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng
1 tháng trước

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”
1 tháng trước

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020 (1 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII (2 tháng trước)

• Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (2 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII (2 tháng trước)

• Công tác nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng (2 tháng trước)

• Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 (2 tháng trước)

• Vai trò của Đảng và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (2 tháng trước)

• Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Thắng lợi bước đầu phòng chống dịch COVID- 19 (2 tháng trước)

• Ban Bí thư chỉ thị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (2 tháng trước)