Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

01/07/2021 | 2980

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Theo Người, xây dựng cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ vô cùng hệ trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước, uy tín của Đảng, Nhà nước trước nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sự mất còn của chế độ.

Công tác cán bộ đoàn là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn, đồng thời tạo nguồn bổ sung cán bộ cho hệ thông chính trị.[1]

Cán bộ đoàn là cán bộ của Đảng, được Đảng, Nhà nước giao cho nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên. Thông qua tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, cán bộ đoàn tổ chức các phong trào hành động cách mạng để giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện cơ hội để đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ cán bộ đoàn trong Khối các cơ quan Trung ương là lực lượng có trình độ chuyên môn cao, khả năng tiếp cận nhanh với khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, năng động và sáng tạo; sống có lý tưởng cách mạng, trung thành với Đảng và Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, có ý thức cầu thị, không ngừng học hỏi vươn lên.

Qua thực tiễn, cùng với sự vận động và phát triển của tổ chức Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, sau thời gian trực tiếp tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên, nhiều cán bộ đoàn trong Khối các cơ quan Trung ương đã trưởng thành, được phân công giữ các cương vị chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể. Để chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức đoàn, các cấp bộ đoàn trong Đoàn Khối đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy các cấp trong việc giới thiệu bí thư Đoàn tham gia cấp ủy đảng cùng cấp.[2] Điều đó cho thấy, cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, đội ngũ cán bộ đoàn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, thực sự là nguồn bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị.

Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X xác định mục tiêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, hội, nhất là cán bộ chuyên trách có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, gương mẫu, có khả năng vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên. Bảo đảm đủ số lượng cán bộ đoàn chuyên trách theo quy định, ít nhất 70% đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên.

Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quán triệt quan điểm: Cấp uỷ đảng chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ đoàn và quản lý cán bộ đoàn theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, cán bộ đoàn và công tác cán bộ đoàn đạt được nhiều kết quả từ việc thống nhất tiêu chuẩn chức danh đến các khâu tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng,bố trí, sử dụng, nhận xét, đánh giá, luân chuyển, điều động và các chính sách liên quan. Các cấp bộ đoàn trong Đoàn Khối chủ động trong việc tham mưu cho cấp ủy cùng cấp công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, năng động, dám nghĩ, biết làm, có năng lực công tác, hiểu biết pháp luật, biết ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ vào thực tế giải quyết công việc; khắc phục tình trạng hụt hẫng, chưa đảm bảo tính kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ, thiếu cơ cấu cán bộ trẻ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn đã gắn với quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng các lớp lý luận chính trị, đại học và sau đại học đều bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, nỗ lực học tập, công tác, có khả năng điều hành, quản lý, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên, góp phần tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi bổ sung cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn đạt được nhiều kết quả. Đoàn Khối có 27/56 đơn vị cán bộ đoàn chủ chốt (bí thư, phó bí thư) được hưởng chế độ phụ cấp. Đối với cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện và tương đương đa số các đơn vị áp dụng: Bí thư chuyên trách hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,8; phó bí thư chuyên trách hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,6; ủy viên ban thường vụ chuyên trách hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,3. Đối với bí thư đoàn không chuyên trách áp dụng phụ cấp bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Đối với Cơ quan chuyên trách Đoàn Khối: Bí thư hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,9; Phó Bí thư hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,7; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,55. Phó trưởng Ban hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,3.

Công tác Đoàn hiện nay đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ Đoàn đặc biệt là đội ngũ cán bộ đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Vì vậy đòi hỏi đội ngũ cán bộ đoàn và công tác cán bộ đoàn cần phải đổi mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới cần:

Một là, đối với cấp ủy đảng các cấp:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan đối với công tác thanh niên. Cấp ủy đảng xác định việc lãnh đạo công tác thanh niên là nội dung hoạt động thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng có trách nhiệm định kỳ làm việc với ban chấp hành đoàn thanh niên cùng cấp.

- Các cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan trong việc tuyển dụng, tuyển chọn công chức làm việc tại các cơ quan chuyên trách của Đoàn; xây dựng quy hoạch cán bộ, quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất và năng lực; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ đoàn, cán bộ đoàn quá tuổi đảm bảo phù hợp với năng lực, vị trí việc làm và đặc thù của cơ quan, đơn vị.

Hai là, đối với tổ chức đoàn các cấp

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

- Nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn gắn với nhu cầu của đoàn viên thanh niên và điều kiện thực tiễn nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên các cơ quan Trung ương.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn về lý luận chính trị; định kỳ tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

- Các cấp bộ đoàn có trách nhiệm phát hiện, giới thiệu cho Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ đoàn tâm huyết, có đạo đức, gắn bó với quần chúng, có trí tuệ, năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân để bổ sung lực lượng cho Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Ba là, đối với đội ngũ cán bộ đoàn các cấp

- Phát huy sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ đoàn các cấp trong học tập, lao động và công tác; không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để trở thành cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”.

- Mỗi cán bộ đoàn phải luôn rèn luyện, phấn đấu, vươn lên trong học tập, lao động và công tác; tích cực trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, hoàn thiện kỹ năng công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác đoàn và phong trào thanh niên.

- Mỗi cán bộ đoàn phải thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh nơi công sở, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, thực hiện nghiêm quy chế cơ quan nơi công tác; giữ gìn tác phong quan hệ công tác đúng mực, tận tụy trọng dân và phục vụ nhân dân; luôn “cháy” trong mình ngọn lửa của tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Huệ

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối,

Phó Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Đoàn Khối[1] Điều 4, Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư TW Đảng.

[2] Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối có 153 đồng chí Bí thư đoàn tham gia cấp ủy cùng cấp; Đại hội đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối có 17 đồng chí cán bộ đoàn tham gia cấp ủy đảng cùng cấp.

 


Các bài viết khác

Công bố quyết định công nhận Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Công bố quyết định công nhận Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
24 ngày trước

Đại hội chi bộ cơ quan Đoàn Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội chi bộ cơ quan Đoàn Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
29 ngày trước

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Sơn La

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Sơn La
2 tháng trước

Hội thảo “Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Hội thảo “Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
5 tháng trước

• Một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)

• Xây dựng Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh về tổ chức (6 tháng trước)

• Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 (6 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (8 tháng trước)

• Hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết và khởi công, khánh thành Nhà nhân ái (10 tháng trước)

• Lễ tiếp nhận và xuất quân hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (1 năm trước)

• Đoàn Thanh niên cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương chung tay phòng, chống dịch Covid-19 (1 năm trước)

• Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị (1 năm trước)

• Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu năm 2021 (1 năm trước)