Xây dựng Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh về tổ chức

21/03/2022 | 3384

 

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có chức năng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất và xây dựng Đoàn là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa VII của Đảng nhấn mạnh: “Các cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở có chương trình công tác thanh niên trong nhiệm kỳ, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước xây dựng luật pháp, chính sách, chương trình kế hoạch công tác thanh niên. Các tổ chức Đảng chăm lo củng cố Đoàn, xây dựng mặt trận thanh niên và đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong thanh niên. Đảng viên phải là người lãnh đạo, là tấm gương, là người bạn của giới trẻ”. Đặc biệt, Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” cũng khẳng định quan điểm: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”.

Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt đó của thanh niên, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối luôn tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức đoàn, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, đây là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong Khối tập trung tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về các nghị quyết của Đảng, tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phương hướng giai đoạn 2020 – 2025 để cán bộ đoàn viên, thanh niên trên từng lĩnh vực công tác, với khả năng nghiên cứu của mình tham gia ý kiến vào các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, công tác lãnh đạo của Đảng tại cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Mặt khác, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối chủ động phát động các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trong tình hình mới; đấu tranh bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng trên không gian mạng…

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong Khối cũng đã phát huy tốt vai trò trong xây dựng Đảng về tổ chức. Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các nội dung liên quan đến công tác thanh niên theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kết luận số 154-KL/ĐUK ngày 05/11/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 28/7/2009 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương”. Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tích cưc tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan, đơn vị trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đoàn, chuẩn bị nhân sự của đoàn, nhân sự cán bộ trẻ để giới thiệu nhân sự cho các cấp có thẩm quyền, cho tổ chức Đảng để ứng cử nhân sự cấp ủy.      

Đặc biệt, năm 2022 là năm diễn ra đại hội Đoàn thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Với ý nghĩa quan trọng đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành Kế hoạch số 145-KH/ĐTNK-TCKT, ngày 27/9/2021 về việc tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tớn Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Với chủ đề công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 là “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung triển khai 06 nhiệm vụ trọng tâm trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ đoàn các cấp; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên;  nâng cao vị thế, vai trò, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn các cấp.

Ảnh:  Ảnh: Đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đoàn Khối 

Với mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, các cấp bộ đoàn trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, giáo dục, bồi dưỡng về Đảng cho đoàn viên thanh niên; vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

Thứ hai, các cấp bộ đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo điều kiện về cơ chế và chính sách cho cán bộ đoàn; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp chủ động đề xuất và báo cáo với các cấp ủy đảng cùng cấp để quy hoạch và bố trí cán bộ đoàn đủ năng lực, phẩm chất vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của tổ chức đoàn các cấp. Đề xuất các giải pháp thực hiện Kết luận số 154 KL/ĐUK ngày 05/11/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với thanh niên Khối các cơ quan Trung ương” với các hoạt động trọng tâm: tham mưu tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, làm việc giữa các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các bộ, ban, ngành với đoàn viên, thanh niên; tham mưu thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên, chủ động tổ chức việc triển khai Luật Thanh niên đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tăng cường các hoạt động của tổ chức Đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị; giới thiệu cán bộ đoàn đủ năng lực, phẩm chất tham gia các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể…

Thứ tư, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gắn với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên và điều kiện thực tiễn nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên các cơ quan Trung ương; khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Năm 2022, xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức là nhiệm vụ rất quan trọng vì đây là năm tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 là không chỉ tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp mà còn phải tiếp tục triển khai, hoàn thành các công việc, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Vì vây đòi hỏi các cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trong Khối cần phải không ngừng học tập, nghiên cứu, tự rèn luyện bản thân, sáng tạo, tham mưu, đề xuất triển khai những giải pháp hữu hiệu góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, phong trào thanh niên Khối ngày một vững mạnh hơn, mang lại những giá trị cho tốt đẹp cho công đồng và xã hội.

NGUYỄN XUÂN KHÔI

Ủy viên Ban Thường vụ

 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 

 


Các bài viết khác

Công bố quyết định công nhận Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Công bố quyết định công nhận Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
24 ngày trước

Đại hội chi bộ cơ quan Đoàn Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội chi bộ cơ quan Đoàn Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
29 ngày trước

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Sơn La

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Sơn La
2 tháng trước

Hội thảo “Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Hội thảo “Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
5 tháng trước

• Một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)

• Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 (6 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (8 tháng trước)

• Hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết và khởi công, khánh thành Nhà nhân ái (10 tháng trước)

• Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (1 năm trước)

• Lễ tiếp nhận và xuất quân hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (1 năm trước)

• Đoàn Thanh niên cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương chung tay phòng, chống dịch Covid-19 (1 năm trước)

• Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị (1 năm trước)

• Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu năm 2021 (1 năm trước)