Xây dựng Đảng về đạo đức, nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan Trung ương

13/02/2019 | 188

Đạo đức của Đảng nói chung và đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương nói riêng, như Bác Hồ từng huấn thị: “Không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đạo đức của Đảng ta là đạo đức mang bản chất giai cấp công nhân, phát triển trên nền móng đạo đức dân tộc Việt Nam từ truyền thống tới hiện đại, phù hợp đạo đức nhân loại.

Ở tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" (năm 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan Trung ương có vị trí, vai trò quan trọng trong tham mưu, giúp hoạch định chính sách tầm vĩ mô và trực tiếp tổ chức thực hiện. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương, chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan Trung ương có sức lan tỏa, nêu gương rất lớn đối với toàn Đảng và cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Vì mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng. Điều đó nói chung là đúng, nói riêng với các chi bộ ở các cơ quan chung quanh Trung ương càng đúng” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.166.)

1. Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức ở các cơ quan Trung ương

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh công tác xây dựng đảng về đạo đức là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016-2020: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chỉ rõ trong Đảng còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó, đáng tiếc cũng có một số cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương; và đề ra giải pháp nhằm tăng cường xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng, văn hóa công sở trong các cơ quan Trung ương.

Vấn đề xây dựng Đảng có hai yêu cầu chính: Một là, để Đảng đủ năng lực lãnh đạo dân tộc và quốc gia phát triển (trước đây là năng lực lãnh đạo giành chính quyền, giải phóng dân tộc và chiến thắng giặc ngoại xâm). Nói cách khác, đó là một đảng giỏi. Hai là, để Đảng luôn giữ được tính chân chính, trong sạch, không bị tha hóa. Nói cách khác, đó là một đảng tốt.

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, là thành viên và là thành viên lãnh đạo của hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương làm nhiệm vụ tham mưu, hoạch định chính sách tầm vĩ mô và trực tiếp tổ chức thực hiện. Hơn lúc nào hết, các cá nhân đảng viên phải ý thức được trách nhiệm đạo đức của mình, chống lại mọi cám dỗ nhơ bẩn, bảo vệ sự trong sạch của mình mà cũng chính là của Đảng. Đảng viên ở cương vị càng cao thì trách nhiệm đạo đức ngày càng lớn. Hiện nay, có một hiện tư­ợng nghịch lý là rất nhiều ngư­ời, kể cả các đảng viên, nói về tình trạng xuống cấp của đạo đức trong xã hội, nh­ưng lại chẳng ai đả động đến trách nhiệm cá nhân của mình.

Gần 89 năm qua, chính nhờ đào tạo được những cán bộ, đảng viên kiên trung, tiên phong, gương mẫu mà Đảng ta đã tạo được một dòng chảy văn hoá liền mạch, không gián đoạn, không đứt gãy. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên có lương tri là giữ gìn cho dòng chảy văn hoá đạo đức của Đảng nguyên vẹn, lan toả đến vô cùng, tô đẹp thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng. Hơn 70 năm qua, lớp lớp cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương đã tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng các tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh, làm chỗ dựa vững chắc để các cơ quan Trung ương vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Tiếp nối truyền thống, từ nhiệm kỳ Đại hội XI, XII của Đảng ủy Khối (2010) đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã nỗ lực nêu gương, xây dựng nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, quy định, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết, kiên trì xây dựng các tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

2. Một số giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức ở các cơ quan Trung ương hiện nay

Để giáo dục, xây dựng và rèn luyện đạo đức cần phải làm theo các nguyên tắc: “Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức"; “Xây đi đôi với chống” và “Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời”.

Một là, Để xây dựng Đảng về đạo đức, làm cho Đảng ta xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”, theo Hồ Chí Minh, cần phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan Trung ương cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống lợi ích nhóm, tham mưu, ban hành chính sách không hợp lòng dân, không vì lợi ích tối thượng của quốc gia, dân tộc, chống chủ nghĩa cá nhân vì chủ nghĩa cá nhân tôn thờ “cái tôi”, coi nhẹ cái “của chúng ta”, cái chung vốn là cơ sở tồn tại của đời sống con người, xã hội loài người và cũng chính là cái gốc rễ thoả mãn các nhu cầu phát triển cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân làm thay đổi, đảo lộn các giá trị xã hội, các giá trị làm người, biến dạng thang bậc giá trị mà cách mạng dày công vun trồng, nuôi dưỡng, trở thành một nguy cơ lớn của Đảng cầm quyền.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương, các giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân cũng chính là cách thức hoàn thiện nhân cách làm người, vươn tới các giá trị phổ biến: Chân, Thiện, Mỹ, tức là đạt đến các chuẩn mực và giá trị văn hoá, làm lành mạnh hoá, nâng cao trình độ người của các quan hệ xã hội, từng bước hình thành một xã hội theo lý tưởng cộng sản chủ nghĩa: Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện phát triển tự do của tất cả mọi người. Đến lúc đó, mọi người sẽ sống có đạo đức, không còn những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nghĩa là xã hội đạt đến chiều sâu nhân văn và văn hóa.

Hai là, Phải kiểm soát tốt quyền lực đã giao cho tổ chức đảng, đảng viên.

Trong điều kiện đảng cầm quyền, nhiều đảng viên có chức vụ, được giao quyền lực. Nếu không thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực thì một bộ phận đáng kể cán bộ của Đảng và Nhà nước sẽ tha hóa. Nhiều cán bộ tha hóa thì dẫn đến tổ chức bị tha hóa. Sự tha hóa ấy nếu không sớm được khắc phục, để kéo dài, lây lan dần, bệnh nặng dần, trở thành mãn tính, khi vượt ngưỡng thì không thể quay trở lại được, dẫn đến đổ vỡ. Lâu nay, đối với nội bộ Đảng, chủ yếu thường lấy tự phê bình và phê bình để giáo dục đảng viên. Lấy tự giác làm kỷ luật sắc. Lấy “đức trị” để quản lý đảng viên. Tình hình đó cho thấy cần phải thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực, kể cả bằng quyền lực nhà nước, bằng vai trò của nhân dân, của báo chí và của các đoàn thể và tổ chức chính trị, xã hội.

Ba là, Phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

 Xây dựng Đảng về đạo đức cần chú trọng sự kết hợp giữa giáo dục nhận thức với rèn luyện lập trường quan điểm, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, tình cảm cách mạng trong sáng, hình thành niềm tin khoa học và thực hành đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong từng tổ chức đảng và trong toàn Đảng. Đề cao trách nhiệm chính trị và trách nhiệm đạo đức của cấp ủy, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể.

Cán bộ, đảng viên phải xác định đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết; kiên quyết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức kiên trì, bền bỉ, không ngừng, không nghỉ; còn sống, còn làm việc còn tu dưỡng đạo đức. Đạo đức cùng với năng lực tạo nên nhân cách của mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên. Trong mỗi tổ chức đảng và trong toàn Đảng, nhân cách của từng đảng viên, của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy phản ánh diện mạo đạo đức, nhân cách của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên rằng: “Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đạo đức trong Đảng, đó là đạo đức trong sáng, lành mạnh, là đạo đức cách mạng, lý tưởng lớn lao cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phải được xây dựng là yếu tố đầu tiên, yếu tố nền móng, quan trọng nhất. Đạo đức không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà phải trở thành ngọn cờ lý luận tiên phong, ăn sâu, thẩm thấm trong toàn Đảng, một nhân tố lớn lao đủ sức mạnh lấn át mọi kẻ thù trong lý trí, lấn át và hủy diệt các yếu tố quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham ô, tham nhũng, giết chết chủ nghĩa cơ hội, xét lại và mọi cám dỗ của các thế lực thù địch. Một khi đã xây dựng được lý luận về đạo đức trong toàn Đảng, sẽ làm cho tư tưởng trở nên trong sáng, khách quan, trở thành chân lý sáng ngời. Chân lý sẽ là thước đo cho đại cục và đạo lý làm người. Đó là mọi lợi ích là của dân, vì dân và do dân, vì cộng đồng và vì toàn dân tộc.

Bốn là, Phải tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Xây dựng Đảng về đạo đức gắn liền với xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức thông qua thực hành đạo đức, thực hành dân chủ trong toàn đảng, thực hành tự phê bình và phê bình, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân về xây dựng Đảng, thực hiện sự giám sát, kiểm tra của quần chúng nhân dân đối với tổ chức đảng và các cán bộ, đảng viên.

Sử dụng vũ khí tự phê bình và phê bình một cách có hiệu quả; Khuyến khích quần chúng phê bình đảng viên, đặt sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, khắc phục sự tha hoá, tiêu cực của cán, đảng viên dưới sự theo dõi, giám sát của nhân dân; Giữ nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ; Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác, tự nguyện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Năm là, Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân phải trở thành một nhu cầu văn hóa, phải có nhận thức đúng, toàn diện về di sản Hồ Chí Minh gắn liền tư tưởng với đạo đức và phong cách của Người.

Phải đặt vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức trong nội dung, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để xây dựng được xã hội mới trên đất nước ta, không thể chỉ quan tâm đến xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của xã hội mới, dù rằng đấy là cái chúng ta đang rất thiếu, mà xao nhãng việc xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần, văn hóa của xã hội. Ngoài ra xây dựng Đảng về đạo đức phải thường xuyên, phải quy định thành trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp, tạo chuyển biến thực sự trong Đảng, đủ sức phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng đã chỉ ra./.

ThS. Vũ Đức Nam

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban  Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 
f

Các bài viết khác

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
5 ngày trước

Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
7 ngày trước

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
8 ngày trước

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
9 ngày trước

• Triển khai thực hiện các nội dung về Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (14 ngày trước)

• Một số suy nghĩ về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (15 ngày trước)

• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (15 ngày trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý II-2019 (17 ngày trước)

• Xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (20 ngày trước)

• Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước sau 44 năm thống nhất (28 ngày trước)

• Xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chống tham nhũng (1 tháng trước)

• BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT (1 tháng trước)

• Tập trung nguồn lực tài chính cho cải cách tiền lương (2 tháng trước)

• Tháo gỡ vướng mắc trong quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT (2 tháng trước)