Xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

04/05/2019 | 1381

Năm 2019, năm thứ 3 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là năm kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với yêu cầu về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức và coi đó là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối, đồng thời là yêu cầu thiết yếu để việc thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự thiết thực, có sức lan tỏa rộng lớn.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị Quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Nói đến Đạo đức là đề cập đến hình thái ý thức xã hội, phản ánh chuẩn mực xã hội, để điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ với những người khác và với cộng đồng. Trong xã hội dân chủ, văn minh, đạo đức luôn là gốc là nền tảng thúc đẩy văn hóa phát triển với nội hàm mới và tiến bộ, góp phần quan trọng để cải biến xã hội phát triển. Đạo đức trong mỗi dân tộc, mỗi giai cấp có những chuẩn mực đạo đức theo nhận thức riêng. Chuẩn mực đạo đức vô sản mang bản chất giai cấp công nhân, đề cao ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng và toàn xã hội, hoàn thiện nhân cách, bản chất xã hội của con người, góp phần cải tạo xã hội cũ và tạo dựng xã hội mới tốt đẹp. Đạo đức vô sản có sự phát triển mới, không chỉ là chuẩn mực ứng xử của con người với con người và với cộng đồng, mà còn trở thành nội dung có ý nghĩa cải biến xã hội. V.I. Lê-nin cho rằng: “Đối với chúng ta, đạo đức phải phục tùng lợi ích của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản”[1]. Và rằng “đạo đức đó là những gì góp phần phá hủy xã hội cũ của bọn bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những người lao động chung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội mới của những người cộng sản” [2].

Kế thừa, phát triển và cụ thể hóa luận điểm của V.I. Lê-nin,Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đạo đức của cán bộ, đảng viên: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”[3]. Xây dựng Đảng về đạo đức là yêu cầu, là mục đích của Đảng, mà ở đó mỗi đảng viên là nhân tố đạo đức, là “người thợ” kiến tạo, xây dựng Đảng về đạo đức, mà biểu hiện rõ nhất đó là sự tin yêu vô bờ bến của Nhân dân đối với Đảng.

Với đặc thù là đảng bộ mà ở đó, đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương, trong đó nhiều đảng viên giữ vị trí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương - là cấp tham mưu, đề ra chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cơ quan quản lý vĩ mô, là nơi để cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nhìn vào để làm theo. Vì vậy, việc xây dựng Đảng về đạo đức trở thành một trong những việc làm thường xuyên, cụ thể, phải tạo được sự chuyển biến tích cực, dễ nhận thấy, tạo được sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng Đảng về đạo đức ở Đảng bộ Khối tập trung vào 6 nội dung được đúc kết trong chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên của đảng bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Trung thành - Trung thực - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo - Nêu gương”.

Trước tiên, cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương là những đảng viên “trung thành”, tuyệt đối tin tưởng vào lý tưởng của Đảng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phải có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những tác động nhiều chiều, luôn kiên định trước những thay đổi của thế giới và diễn biến phức tạp trong khu vực và quốc tế. Có bản lĩnh và sáng suốt để nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng và chế độ ta trên nhiều mặt, nhất là trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Trung thành với Đảng là“trung thành” với chế độ, với nhà nước và nhân dân, thể hiện một lòng trung thành bằng hành động bảo vệ, cống hiến vì Đảng, vì Nhân dân, vì sứ mệnh cao cả của giai cấp và dân tộc.

“Trung thành” luôn đi đôi với “trung thực” là một chỉnh thế trong phạm trù đạo đức, xây dựng bản lĩnh chính trị, sự “trung thành” của đảng viên phải dựa trên sự “trung thực”. Như Bác Hồ từng dạy, “Nói thì phải làm”[4], mà trước hết, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối phải nói phải nói và làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa cá nhân, không được vì lợi ích cá nhân mà xuyên tạc, nói sai, làm sai để tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân làm theo cho đúng.Trung thực, thống nhất giữa lời nói và việc làm, “không được nói một đàng, làm một nẻo” là sự thể hiện sự trung thực với chính mình, đồng thời phải kiên quyết chống thói hoang phí, xa hoa, giả dối, “hứa mà không làm”. Xây dựng phong cách “Nói ít, bắt đầu bằng hành động” “tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”[5].

Cùng với “trung thành”, “trung thực”, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối luôn tận tụy trong công việc và học tập. Chỉ có hành động một cách “tận tụy” mới phát huy được sức mạnh của “trung thành”, “trung thực”, mới hành động hóa chuẩn mực đạo đức vào cuộc sống. Tận tụy từ suy nghĩ, tư duy cho đến hành động; tận tụy chính là tác phong đẹp của cán bộ, đảng viên, thể hiện sự hết lòng vì Đảng, vì Nhân dân. “Tận tụy” còn thể hiện ở thái độ của cán bộ, đảng viên trước những yêu cầu của nhân dân và đòi hỏi thực tiễn để hành động hiệu quả. “Tận tụy” luôn đi đôi với “sáng tạo” để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cách mạng hiện nay. “Tận tụy”, luôn đi đôi với “sáng tạo”, đồng thời phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên tinh thần đổi mới tích cực và hội nhập; “Sáng tạo” làm cho sự “Tận tụy” luôn theo kịp sự phát triển của thời đại, đạt đến văn minh làm cho “đạo đức” luôn tỏa sáng, trở thành nền tảng vững chắc của Đảng.

Xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong đảng, trong cơ quan, đơn vị là một nội dung thuộc phạm trù đạo đức. Xây dựng, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết ở Đảng bộ Khối được xác định trước hết là xây dựng ý thức đoàn kết, tự tôn pháp luật, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đoàn kết trên cơ sở tinh thần tình thương yêu đồng chí, đồng đội, luôn đặt quyền lợi tập thể, quyền lợi của nhân dân và sự nghiệp của Đảng lên hàng đầu. Xây dựng tinh thần đoàn kết ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có ý nghĩa là hạt nhân của đại đoàn kết, đồng thời phải luôn khắc ghi và làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”[6]. Để giữ gìn sự đoàn kết trong đảng và phát huy tinh thần đoàn kết, mỗi đảng viên phải thực sự “trung thành”, “trung thực”, đó là nền tảng, tính cốt lõi của đạo đức người đảng viên để xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất.

Đạo đức của người đảng viên, nhất là là cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương còn luôn phải đặt mình ở vị trí làm gương cho đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân cả nước học tập, noi theo. Do vậy, Đảng bộ Khối chú trọng lấy “nêu gương” vừa là thành tố của “đạo đức”, là phương châm để thực hành đạo đức, đồng thời là trách nhiệm để mỗi cán bộ, đảng viên rèn luyện bản lĩnh, đạo đức cách mạng, thật sự “trung thành, trung thực, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”. Do vậy, phát huy vai trò nêu gương ở Đảng bộ Khối có tính toàn diện, đòi hỏi cao hơn, đặt dưới sự theo dõi, giám sát của cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước. Nội dung nêu gương toàn diện hơn bởi lẽ, không chỉ “nêu gương” trong chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong thực hành công vụ, mà còn phải đặt yêu cầu về mức độ nêu gương cao hơn, rộng hơn, không chỉ phạm vi trong tổ chức đảng mà cả trong quan hệ quốc tế. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, được cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và gần đây nhất là Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương và theo phương châm 12 chữ “Trung thành - Trung thực - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo - Nêu gương”.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 


[1]  V.I. Lê-nin - Toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, tr. 368.

[2] Sđd - Tập 41, tr. 369

[3] Tác phẩm “sửa đổilối làm việc”. Theo Giới thiệu tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngnghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Nxb CTQG, H, 1999

[4] "Tư cách một người cách mệnh" , Hồ Chí Minh toàn tập, T2, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.260

[5] Hồ Chí Minh, Toàn tập, NxbCTQG-ST, HN.2002, tập 5, tr.108.

[6] Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 


Các bài viết khác

Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối chung tay phòng, chống dịch COVID-19
4 ngày trước

Xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh

Xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh
28 ngày trước

Khánh thành công trình “Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”

Khánh thành công trình “Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”
1 tháng trước

Hội nghị triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
1 tháng trước

• Một số kết quả xây dựng Đảng về đạo đức ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (1 tháng trước)

• Kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 tháng trước)

• 90 năm mùa xuân có Đảng: Vững niềm tin của nhân dân với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước (1 tháng trước)

• Quy định mới của Bộ Chính trị về tiêu chí đánh giá cán bộ (1 tháng trước)

• Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (2 tháng trước)

• Hội thảo khoa học "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và CNXH" (2 tháng trước)

• Vinh danh 57 tác phẩm đoạt Giải Búa liềm vàng (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí (2 tháng trước)