Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay

07/05/2020 | 381

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, một kho tàng đầy của báu, có giá trị trường tồn, vì hướng tới tương lai, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi

Trong kho tàng di sản của mình,tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng Đảng chiếm một vị trí lớn. Theo Người, cách mạng trước hết phải có Đảng để giáo dục, giác ngộ, tập hợp quần chúng và đoàn kết với các dân tộc. Đảng có vững cách mạng mới thành công.

Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng ta đã được Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng thành một Đảng đạo đức, văn minh, chân chính cách mạng, trong sạch, vững mạnh.

Trong công cuộc đổi mới, tuy tình hình thế giới và đất nước có nhiều thay đổi, nhiệm vụ, mục tiêu cách mạng không giống thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng vẫn có nhiều điều không thay đổi. Đó là những đòi hỏi về năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng với những phẩm chất của cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Xây dựng Đảng về chính trị

Đảng phải có một đường lối chính trị đúng đắn, kết tinh được những giá trị của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm qúy báu của nhân loại, phù hợp thực tiễn Việt Nam và thực tiễn thế giới, tôn trọng quy luật khách quan, đáp ứng được khát vọng lòng dân. Đường lối của Đảng phải có chất lượng cao về tính khoa học và cách mạng, vừa đáp ứng được yêu cầu cơ bản, trước mắt vừa đảm bảo sự phát triển lâu dài, thể hiện tầm nhìn, dự báo và thích ứng với mọi diễn biến phức tạp của tình hình.

Đảng và cán bộ, đảng viên phải có một bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi tình huống khi tình hình thế giới còn nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường. Điều quan trọng của một đảng cách mạng là nắm vững phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; kiên định những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Đảng phải cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược. Trong đường lối và mọi hoạt động, Đảng phải luôn luôn quán triệt quan điểm bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi.

Phải đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa chính trị, tức là đường lối chính trị, hoạt động chính trị, tổ chức chính trị, con người chính trị phải hàm chứa những giá trị. Điều quan trọng nhất, xuyên suốt là Đảng phải thể hiện rõ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Vấn đề mấu chốt là ở chỗ hai sự tiên phong của Đảng - tiên phong của giai cấp công nhân và tiên phong của dân tộc phải thống nhất với nhau, thể hiện Đảng đại biểu xứng đáng của dân tộc, nắm vững ngọn cờ dân tộc. Mặt khác, tiên phong là đi đầu, đi trước quần chúng nhân dân, nhưng không đứng trên mà đứng trong đội ngũ ấy.

Cái đẹp, giá trị đó còn thể hiện ở năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; ở trí tuệ, tính chiến đấu, tính kỷ luật, thực hành dân chủcủa Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng Đảng về tư tưởng

Tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung vào việc lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cốt. Hiện nay, nội dung đó vẫn là cái gốc. Trên cơ sở kiên định, phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ cương lĩnh, lý luận, đường lối đổi mới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải chống tư tưởng bảo thủ. Để bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng thì phải làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thấm sâu vào cuộc sống và lòng dân. Muốn vậy, trên cơ sở đổi mới tư duy, phải đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chứa đựng những giá trị lớn, nhưng điều đó không có nghĩa tự nó có thể dễ dàng đi vào cuộc sống, vào lòng người. Dân rất tốt. Đó là một chân lý nhất định. Nhưng phải làm cho họ hiểu. Khi họ đã hiểu thì sẽ chung sức, đồng lòng. Muốn vậy, phải tìm cách cho họ hiểu.

Hiện nay tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tức là làm công tác tư tưởng phải đổi mới nội dung, phương thức, đảm bảo tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, tính nhạy bén, tính phát hiện, tính hiệu quả. Nhiệm vụ của công tác tư tưởng là làm cho mọi người hiểu thấu và làm đúng.

Để công tác tư tưởng đạt được hiệu quả, có nhiều việc phải làm, tập trung vào hai khâu đột phá. Một là, những cơ quan và người làm công tác tư tưởng phải luôn luôn chủ động, đi trước những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, xấu, độc trên báo “lá cải”, mạng xã hội, Internet. Điều này sẽ góp phần to lớn, hiệu quả vào chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng. Hai là, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Ở khâu đột phá này, trước hết phải có chỉ đạo mới của Đảng về công tác nghiên cứu lý luận, trong đó thể hiện được thái độ của Đảng trong việc thu hút, trọng dụng chuyên gia; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận, kể cả đội ngũ giáo viên giảng dạy lý luận chính trị, những người vừa có trình độ lý luận, kiến thức thực tiễn, vừa có phẩm chất chính trị đạo đức và phương pháp công tác. Thứ hai, phải có lộ trình trong chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị. Thứ ba, tập trung nghiên cứu, bổ sung các vấn đề lý luận lớn và khó mà thực tiễn cần có lời giải.

Xây dựng Đảng về tổ chức

Nói đến Đảng là nói đến một tổ chức chặt chẽ. Điều này liên quan đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Mỗi một giai đoạn cách mạng, cần những tư duy mới về tổ chức, ngay cả trong 35 năm đổi mới cũng phải nhiều lần đổi mới về tổ chức. Xây dựng Đảng về tổ chức có ba mặt quan hệ hữu cơ, tác động qua lại, gắn bó mật thiết. Thứ nhất là tổ chức bộ máy, bao gồm cả mô hình tổ chức, loại hình tổ chức. Thứ hai là chi bộ. Thứ ba là đội ngũ đảng viên, cán bộ.

Hiện nay, về tổ chức bộ máy, chúng ta vừa thực hiện các mô hình thí điểm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm. Đây là những vấn đề mới vì nó phải phù hợp với tiến trình đổi mới, với những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Nhưng quan điểm chung là phải đảm bảo tinh gọn, hoạt động đồng bộ, liên thông, thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả.

Về công tác chi bộ, cần trở lại, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ hiện nay không như thời của Bác, cần đổi mới, sáng tạo, nhưng những quan điểm về vai trò, vị trí, chức năng của chi bộ thì vẫn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng công tác chi bộ hiện nay. Ví dụ, phải đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có những khía cạnh về dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nội dung mới nhưng cốt lõi vẫn phải là những vấn đề cụ thể, có ý nghĩa, tác dụng đối với hoạt động, phát triển của chính quyền và đơn vị.

Điều quan trọng nhất là chất lương đảng viên và đội ngũ cán bộ các cấp. Bởi vì, Đảng là gì? Đảng là mỗi chúng ta. Đảng lớn lên là do mỗi chúng ta lớn lên. Đó là một khía cạnh rất quan trọng trong di sản Hồ Chí Minh xây dựng Đảng về tổ chức. Điều có ý nghĩa nhất là chất lượng đảng viên. Trước đây cũng như hiện nay, Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên. Một trong những khâu yếu của ta hiện nay là thực chất trong việc đánh giá, xếp loại đảng viên, các bước trong phát triển đảng viên, quy trình trong công tác cán bộ, nhất là chuẩn bị cán bộ nguồn các cấp. Có thể nói thể chế, quy định về công tác cán bộ chúng ta làm khá tốt, nhưng khi những quy định đó đi vào thực tiễn lại có vấn đề. Trong lúc đó, chúng ta chưa thực hiện tốt lời dạy của Bác là Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông. Thí dụ, vấn đề kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và pháp luật. Hiện nay phải rất chú ý tới cái “lồng nhân dân” trong việc “nhốt” quyền lực.

Không nâng cao được chất lượng đảng viên và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược, đứng đầu thì bộ máy dù có tinh gọn cũng không thể hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, vì tất cả đều do người làm ra.

Xây dựng Đảng về đạo đức

Trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng, tuy chưa dùng cụm từ “xây dựng Đảng về đạo đức”, nhưng Hồ Chí Minh thật sự quan tâm tới xây dựng Đảng về đạo đức từ khi vạch ra con Đường cách mệnh. Năm 1927, để chuẩn bị thành lập Đảng, Người đã bàn đến tư cách của một người cách mạng. Đến Di chúc, Người khẳng định lại quan điểm đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay phải thực hiện sáng tạotheo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kiên quyết, kiên trì thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng như Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì nội dung xuyên suốt là mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ bổn phận công bộc của mình, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phải thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, hoan nghênh nhân dân phê bình, giám sát; tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tu thân, chính tâm. Trong mọi việc lớn, việc nhỏ, hằng ngày, suốt đời phải đặt lợi ích của nhân dân và đất nước lên trên hết, trước hết. Phải chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, không dính líu gì với vòng danh lợi; ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Tóm lại phải xây dựng văn hóa chính trị, lõi cốt là văn hóa đảng, xây đi đôi với chống, nói đi đôi với làm với quyết tâm chính trị cao, thật sự vì nước, vì dân.

PGS.TS Bùi Đình Phong

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng


Các bài viết khác

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ
4 tháng trước

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
2 năm trước

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc
4 năm trước

Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016

Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016
4 năm trước

• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý I năm 2016 (4 năm trước)

• Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 triển khai nhiệm vụ năm 2016 (4 năm trước)

• Kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ cơ sở (4 năm trước)

• Việc triển khai Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Báo Đầu tư (4 năm trước)

• Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (4 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (5 năm trước)

• Họp Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (5 năm trước)