Vai trò của Đảng và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước

29/04/2020 | 150

45 năm nhìn lại kỳ tích vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (1975-2020), mỗi chúng ta càng thấy rõ hơn vai trò to lớn của Đảng và sức mạnh của nhân dân trên bước đường vẻ vang đó.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) là cuộc chiến tranh cứu nước dài ngày nhất, ác liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trải qua 21 năm chiến đấu, nhân dân Việt Nam đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một mối. Chiến công ấy là “một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc"[1]. Thắng lợi đó đã đánh dấu một bước ngoặt quyết định mở đường cho dân tộc Việt Nam tiến vào một kỉ nguyên mới - kỉ nguyên cả nước hòa bình, thống nhất, quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

45 năm nhìn lại kỳ tích vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (1975-2020), mỗi chúng ta càng thấy rõ hơn vai trò to lớn của Đảng và sức mạnh của nhân dân trên bước đường vẻ vang đó.

1. Vai trò của Đảng thể hiện trên mọi mặt của công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến. Trước tiên, Đảng luôn luôn trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân, kiên định lập trường cách mạng, kiên định “quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ” vì sự sống còn của dân tộc, vì lợi ích cơ bản và lâu dài của nhân dân Việt Nam là độc lập, thống nhất, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó, Đảng đã có những sáng tạo trong quá trình hoạch định đường lối và lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, không chỉ có đường lối chính trị đúng mà Đảng cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng. Ở những bước ngoặt khó khăn của cách mạng, đứng trước những thách thức, Đảng luôn tỏ rõ và nâng cao bản lĩnh chính trị. Bản lĩnh chính trị của Đảng thể hiện ở những thời điểm cam go của cách mạng, Đảng đã có những quyết sách sáng suốt, kịp thời, chủ động chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thách thức. Đó là quyết định của Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, Khóa II (năm 1959) khởi nghĩa từng phần, mở đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ một cách độc đáo, khéo léo, đáp ứng khát vọng của nhân dân yêu nước và cán bộ miền Nam, được sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế. Bản lĩnh chính trị chẳng những là cần thiết trong hoạch định đường lối chính sách mà cả trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Đảng đã đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển chung của thế giới. Chính sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin của Đảng trong thực tiễn cách mạng đã chứng minh giá trị bền vững, sức sống của học thuyết cách mạng trong điều kiện lịch sử mới. Để tiếp tục trở thành nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng, trước hết, Đảng Cộng sản Việt Nam thấm nhuần sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”[2].

Vai trò nổi bật là Đảng đã thiết kế con đường đúng đắn, với giải pháp tối ưu để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước trước một kẻ thù mới là đế quốc Mỹ. Đó là cùng một lúc giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền nhằm mục tiêu chung và bao trùm là chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất Tổ quốc. Đây là ngọn cờ đúng đắn duy nhất tập hợp được lực lượng lớn nhất trên cả hai miền Nam, Bắc tiến hành kháng chiến cứu nước, cũng là ngọn cờ chính nghĩa phù hợp với mục tiêu cách mạng và xu thế thời đại, được cả loài người đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, Đảng có đường lối quốc tế đúng đắn, luôn nêu cao tinh thần quốc tế vô sản cao cả; luôn coi cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, liên minh chiến đấu chặt chẽ với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em, gắn chặt với ba dòng thác cách mạng; luôn coi cuộc chiến đấu chống Mỹ vừa là nhiệm vụ dân tộc thiêng liêng, vừa là nghĩa vụ quốc tế cao cả; mọi hoạt động chống Mỹ, cứu nước đều nhằm phục vụ lợi ích cả cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới nên đã tranh thủ được sự giúp đỡ rộng lớn của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Một phương pháp sáng tạo – phương pháp cách mạng mà Đảng đã vận dụng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; đó là, đánh địch không chỉ bằng quân sự mà bằng chiến lược tổng hợp, cả quân sự, chính trị và ngoại giao; đánh địch bằng sức mạnh ở cả tiền tuyến và hậu phương, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; kiên quyết thực hành chiến lược tiến công nhưng biết thắng từng bước; vừa đánh, vừa đàm để kéo địch xuống thang từng bước và để đánh thắng chúng. Đây là bước phát triển cao về đường lối và nghệ thuật tiến hành chiến tranh, là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Ảnh: Các chiến sĩ cách mạng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. (Ảnh: Jacques Pavlovsky/Sygma/CORBIS)

2. Sức mạnh của nhân dân thể hiện ở sự đoàn kết, thống nhất rất cao; thống nhất nhận thức, thống nhất ý chí, thống nhất hành động; đoàn kết toàn dân, đoàn kết Bắc – Nam; trên dưới một lòng, triệu người như một quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đoàn kết, thống nhất vốn là một truyền thống tốt đẹp của Đảng ta, nhân dân ta; trong những lúc khó khăn, cả nước càng đoàn kết, thống nhất để vượt qua thử thách lớn nhất. Nhờ đoàn kết, thống nhất, dân tộc ta mới vượt qua được hiểm họa ngoại xâm và đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), đối đầu với một kẻ thù có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh bậc nhất thế giới, Đảng đã hoạch định đường lối cách mạng, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, nhằm mục tiêu chung là đánh thắng đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị chính trị đặc biệt (3-1964) nêu rõ: Để thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần giữ gìn hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta “đã đoàn kết cần đoàn kết hơn nữa (…) Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp lâu dài và gian khổ, song nhất định thắng lợi. Mọi người chúng ta, bất kỳ ai, làm việc gì, ở cương vị nào, đều phải là những chiến sĩ dũng cảm của sự nghiệp vẻ vang ấy”[3]. Hưởng ứng mục tiêu chính nghĩa của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo các tầng lớp nhân dân từ Bắc đến Nam đã một lòng, một dạ tích cực xây dựng hậu phương, tòng quân ra tiền tuyến, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chiến lược của Đảng, các hình thức Mặt trận dân tộc thống nhất thích hợp ở mỗi miền lần lượt ra đời và hoạt động tích cực như: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” ở miền Bắc; “Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam” và “Liên minh các lực lượng dân chủ, hoà bình miền Nam Việt Nam” ở miền Nam. Tuyên ngôn, chương trình, nghị quyết của các hình thức Mặt trận này đều quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, kêu gọi các tầng lớp nhân dân Việt Nam siết chặt hàng ngũ trong Mặt trận, đoàn kết thực hiện mục tiêu đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.

Các quan điểm, chủ trương đúng đắn về xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, với các hình thức phù hợp đã đi vào thực tiễn, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quy tụ và phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” và với quyết tâm “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả cho tiền tuyến lớn”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”... Nhiều phong trào thi đua được phát động và đem lại những hiệu ứng tích cực như: “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Tay cày, tay súng”, “tay búa, tay súng”… Cả miền Bắc ngày đêm hướng về miền Nam, dốc hết sức người, sức của cho công cuộc giải phóng miền Nam. Cả miền Nam ngày đêm hướng về miền Bắc như hướng về đầu nguồn của cách mạng và kháng chiến. Tinh thần đoàn kết ấy đã tạo nên sức mạnh to lớn - sức mạnh của nhân dân, góp phần làm nên đại thắng Mùa Xuân năm 1975.

Một ví dụ minh chứng sức mạnh của nhân dân qua Tuyến đường vận tải chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh lịch sử. Trong 16 năm tồn tại và phát triển (1959-1975), đường Hồ Chí Minh đã mở rộng, vươn dài từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây, với tổng chiều dài đường bộ gần 17.000km (gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang).[4] Tuyến đường đã thực hiện vai trò xuất sắc, hoàn thành sứ mạng cao cả của mình, chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc vào tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần xây dựng, phát triển và nâng cao sức chiến đấu của quân và dân miền Nam. Tính chung trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, có 1.400.000 tấn hàng hóa, vũ khí, đạn dược; hơn 5,5 triệu tấn xăng dầu; trên 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ được vận chuyển, chi viện, hành quân từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam qua tuyến đường Hồ Chí Minh.[5]

Có được sức mạnh, tinh thần quật cường đó của nhân dân là do Đảng đã dũng cảm khẳng định và truyền cho toàn dân ý chí chống xâm lược gang thép; đã sáng suốt hoạch định đường lối chiến tranh cách mạng với việc triệt để động viên toàn dân. Đó là cái “cẩm nang thần kỳ” làm nên thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hiện nay, trong điều kiện lịch sử mới, Mặt trận dân tộc thống nhất tiếp tục huy động được sức mạnh của tất cả các tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là sức mạnh to lớn của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vững bước đi lên xây dựng một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                              PGS,TS Trần Thị Vui

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

 


8 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004, tập 37, tr. 471.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tập 5, tr. 273-274.

 

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2003, tập 25, tr. 106 - 108.

[4] Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam: Đường Hồ Chí Minh – Khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, Nxb QĐND, Hà Nội, 2010, tr.21.

[5] Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bồ Chính trị: Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975: Thắng lợi và bài học, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tr.571.

 


Các bài viết khác

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020
2 ngày trước

Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII

Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII
15 ngày trước

Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
17 ngày trước

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII
18 ngày trước

• Công tác nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng (18 ngày trước)

• Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 (29 ngày trước)

• Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng (1 tháng trước)

• Thắng lợi bước đầu phòng chống dịch COVID- 19 (1 tháng trước)

• Ban Bí thư chỉ thị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (1 tháng trước)

• Không thể chủ quan, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thông điệp nhân văn, giá trị sâu sắc từ công tác phòng và chống dịch Covid-19 (1 tháng trước)

• Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối chung tay phòng, chống dịch COVID-19 (2 tháng trước)

• Xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh (2 tháng trước)

• Khánh thành công trình “Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (3 tháng trước)