Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

08/04/2023 | 167

Sáng 7/4/2023, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2023 các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn I. Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và tham luận tại Hội nghị.

Vụ Địa bàn I được Ủy ban Kiểm tra Trung ương phân công theo dõi 24 tổ chức đảng, gồm 05 địa phương  và 18 bộ, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan ở Trung ương, Quân khu I và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2023 các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn I nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm tình hình của các tổ chức đảng trực thuộc và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin một số văn bản mới: Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Quyết định số 85-QĐ/UBKTTW ngày 29/12/2022 của UBKT Trung ương ban hành mẫu báo cáo thống kê về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 06-QĐ/UBKTTW ngày 30/12/2022 của UBKT Trung ương về quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh…

Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng tình và thống nhất dự thảo báo cáo kết quả công tác quý I/2023 do Vụ Địa bàn I báo cáo. Về kết quả của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong Quý I/2023:

+Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16/01/2023của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK, ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

+ Xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Theo đó, trong năm 2023,  Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát chuyên đề 11 tổ chức đảng, yêu cầu 04 tổ chức đảng tự kiểm tra theo nội dung Đảng ủy Khối chỉ đạo; làm việc với 25 đảng ủy trực thuộc thực hiện việc giám sát thường xuyên.

+ Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, coi trọng giám sát chuyên đề đểphát hiện những tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc có khuyết điểm để kịp thời ngăn chặn, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa, không để khuyết điểm trở thành sai phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm nghiêm trọng; qua giám sát nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì chuyển kiểm tra để kết luận, làm rõ, xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

+ Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; xây dựng Bộ Quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; xem xét, đề xuất xử lý các đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ chú trọng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16/01/2023của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và  và triển khai Kế hoạch số 94-KH/ĐUK, ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

2.Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao

3.Các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

4.Chủ động phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng; chủ động xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, chủ động có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.

5. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp căn cứ Chương trình công tác năm, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trong Quý II. Chú trọng việc báo cáo kết quả công tác với Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

6.Tiếp tục kiện toàn bộ máy của ủy ban kiểm tra các cấp, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc; thường xuyên sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến về công tác kiểm tra, giám sát.

 Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến tham gia của các đại biểu, nhất là những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. Đồng chí Trần Tiến Hưng nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tham nhũng là công việc thường xuyên, liên tục “không ngừng, không nghỉ”, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Với tinh thần đó công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và phải luôn nỗ lực cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị: Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên; rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc cho phù hợp các quyết định hiện hành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, kiểm tra, giám sát những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Giải quyết kịp thời, chính xác các đơn thư khiếu nại, tố cáo để ổn định tình hình địa phương, đơn vị, quan tâm xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong cấp ủy, Ban cán sự đảng, đảng đoàn; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/BCĐTW, ngày 19/3/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đặc biệt các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến Công ty AIC, FLC. UBKT các cấp cần tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong toàn Ngành./.

(An Huệ tổng hợp)


Các bài viết khác

Hội nghị góp ý dự thảo đối với các quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị góp ý dự thảo đối với các quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
17 ngày trước

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công bố Quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công bố Quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2015-2020
18 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023
29 ngày trước

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” (3 tháng trước)

• Tọa đàm “Thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (3 tháng trước)

• Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ mười bốn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ mười ba Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong giai đoạn 2013-2022: Dấu ấn và những bài học kinh nghiệm (6 tháng trước)

• Hội thảo góp ý Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 136-QĐ/TW của Ban Bí thư (7 tháng trước)