Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

25/03/2020 | 499

Năm 2020, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

Chương trình công tác Đoàn năm 2020 của Đoàn Khối được xây dựng trên cơ sở bám sát Chương trình công tác năm 2020 của Đảng ủy Khối và Trung ương Đoàn; dự báo những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Thông qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Theo đó, các cấp bộ đoàn trong Đoàn Khối sẽ tập trung hoàn thành 04 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; (2) tổ chức các phong trào thi đua trong tuổi trẻ thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; (3) quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực giới thiệu cho cấp ủy, cơ quan, đơn vị; (4) tổng kết Chương trình hành động của Đoàn Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III và Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.

Để tự hào tiến bước dưới cờ Đảng trở thành hành động cụ thể, trong chương trình công tác năm 2020, Đoàn Khối đã đề ra nhiều nhóm giải pháp thiết thực, có tính hành động cao:

Thứ nhất, giải pháp về công tác giáo dục: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương sắt son niềm tin với Đảng” và đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn. Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020) với các hình thức như sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền, tuyên dương điển hình tiên tiến, ngày hội thanh niên làm theo lời Bác...; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, câu chuyện đẹp trong thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội; duy trì hiệu quả chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên Website và fanpage của các cơ sở đoàn; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp ý xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Thứ hai, giải pháp về tổ chức các phong trào hành động cách mạng: Triển khai các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; triển khai kế hoạch xây dựng công trình thanh niên cầu dân sinh tại các địa bàn khó khăn trên toàn quốc; đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo theo phương châm “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”; tiếp tục triển khai tốt phong trào “Ba trách nhiệm” theo hướng thực chất, gắn với đặc thù của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” gắn với triển khai chương trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vì biển đảo quê hương giai đoạn 2018 - 2022”.

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"

Thứ ba, giải pháp về các chương trình đồng hành với thanh niên: Vận động nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, tạo môi trường để thanh niên ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích đoàn viên, sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học. Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho thanh niên trong lĩnh vực khởi nghiệp…; chú trọng tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, rèn luyện thể lực, nâng cao thể chất và tinh thần cho thanh niên, tổ chức hội thao, hội thi, hội diễn văn nghệ, liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, Đoàn, ngành, cơ quan, đơn vị; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Thứ tư, giải pháp về công tác quốc tế thanh niên: Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam với các nước trên thế giới; tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại thanh niên cho cán bộ Đoàn các cấp, tổ chức các buổi thông tin chuyên đề về những nội dung đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, về tình hình Biển Đông, cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Thứ năm, giải pháp về công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị: Trọng tâm là nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào cấp ủy các cấp. Tiếp tục triển khai xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, chi đoàn mạnh; tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn thông qua tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” ở tất cả các cấp bộ Đoàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; tham gia góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các cấp…

Một số hoạt động trọng tâm được Đoàn Khối triển khai như: Chương trình tình nguyện hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020, xây dựng công trình thanh niên cấp Khối chào mừng Đại hội Đảng bọ Khối lần thứ XIII”. Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Khối các cơ quan toàn quốc năm 2020. Hành trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương với biển, đảo quê hương năm 2020” tại đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng. Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên, tri thức trẻ vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng.

Với khí thế mạnh mẽ, cùng với sự quyết tâm của tuổi trẻ, hứa hẹn các hoạt động trong năm 2020 của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương sẽ thành công, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương./.                                            

Các chỉ tiêu cơ bản của công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

1. Mỗi cơ sở đoàn trực thuộc Khối tổ chức ít nhất 01 hoạt động (diễn đàn, tọa đàm, hội nghị, hội thảo....) tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp.

2. 100% cơ sở Đoàn trực thuộc Khối triển khai cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% các cấp bộ đoàn có triển khai cho đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện các tiêu chí, phần việc cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Phấn đấu có 150 công trình thanh niên chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, trong đó mỗi đoàn cấp huyện có ít nhất từ 03 công trình thanh niên, mỗi đoàn cơ sở có ít nhất 02 công trình thanh niên và mỗi chi đoàn cơ sở có ít nhất 01 phần việc thanh niên. 100% các cấp bộ đoàn trực thuộc có phần việc thanh niên chào mừng đại hội đảng bộ các cấp;

4. Trồng mới được ít nhất 26.200 cây xanh.

5. Phấn đấu có 500 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học do thanh niên hoặc do tổ chức Đoàn tham gia, đảm nhận nghiên cứu, phấn đấu ít nhất 15% được nghiệm thu và ứng dụng trong thực tiễn.

6. 100% đoàn cấp huyện, đoàn cơ sở trực thuộc Khối tổ chức được từ 1 - 2 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, hội nghị đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật và cải cách hành chính.

7. 100% các cơ sở đoàn trực thuộc Khối có ý tưởng sáng tạo tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và thực hiện phong trào “Ba trách nhiệm” và phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”.

8. Hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 3.000 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

9. Mỗi Đoàn cấp huyện xây dựng mới được 02 điểm; đoàn cơ sở trực thuộc Khối xây dựng mới được 01 điểm; chi đoàn cơ sở trực thuộc Khối chủ trì hoặc phối hợp xây mới được 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các vùng khó khăn.

10. Giới thiệu từ 1.000 - 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng; phấn đấu tỷ lệ đoàn viên được kết nạp vào Đảng đạt 70%.

11. Phấn đấu 80% chi đoàn, chi đoàn cơ sở, đoàn cơ sở trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở đoàn không hoàn thành nhiệm vụ; 100% chi đoàn thực hiện sinh hoạt theo quy định, có ít nhất từ 01 đến 02 sinh hoạt chuyên đề trong năm.

12. 100% cán bộ đoàn chủ chốt các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn.

 

Trần Hữu

 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối,

 Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

     


Các bài viết khác

Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”
10 ngày trước

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021
19 ngày trước

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
19 ngày trước

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức “Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện”

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức “Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện”
3 tháng trước

• Hành trình tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vì biển đảo quê hương (3 tháng trước)

• Chi đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động về nguồn, an sinh xã hội (3 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 (4 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020 (5 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (5 tháng trước)

• Trung ương Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm Đoàn các cấp thực hiện quy chế cán bộ đoàn tại Đoàn Khối (5 tháng trước)

• Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối (7 tháng trước)

• Đoàn Khối triển khai tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII (7 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương huy động hơn 35 tỷ đồng thực hiện chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện 2019 (10 tháng trước)