Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính

14/05/2019 | 281

Những năm qua, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được các đơn vị trong ngành Tài chính triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Thực tế cho thấy, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động rất lớn, tạo sự lan tỏa và chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của phần lớn cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc trong toàn Ngành.

Kim chỉ nam đối với ngành Tài chính

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều lời căn dặn, chỉ bảo ân cần quý báu ở nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị…khác nhau.

Ngành Tài chính rất vinh dự và tự hào được Bác nhiều lần đến thăm, dành những lời dạy bảo quý báu về nhiệm vụ của Ngành. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính được thể hiện một cách toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính, về sử dụng tài chính. Và những lời dạy ân cần, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là kim chỉ nam đối với ngành Tài chính và mỗi cán bộ làm công tác tài chính.

Để xứng đáng với lòng mong mỏi của Bác, những năm qua, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng ngành Tài chính có kế hoạch phấn đấu và rèn luyện để trở thành người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu. Mỗi cán bộ đều tự giác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ đã yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc đưa nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, sinh hoạt tập thể của cơ quan, đơn vị; trong đó đặc biệt quan tâm nội dung trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị  và yêu cầu cán bộ chủ chốt, đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh với thực hiện nghiêm Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật Lao động, yên tâm công tác, chủ động xây dựng mối quan hệ đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp phải nêu gương trong rèn luyện tác phong, đạo đức, trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; thường xuyên tham gia, dự tiếp dân theo các lĩnh vực mình phụ trách, quản lý, nêu gương trong phát huy dân chủ tập thể, chấp hành nội quy của cơ quan, đơn vị và pháp luật của Nhà nước...

Qua thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã chủ động, gương mẫu trong tham mưu, đề xuất giải quyết công việc.

Sự chuyển biến rõ nét nhất là việc xử lý công việc, tiếp dân được thực hiện tốt với thái độ khách quan, văn minh, lịch sự và đúng quy chế, quy định. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, có nhiều đổi mới trong hoạt động; công tác cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt quan tâm chỉ đạo, mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” được thực hiện giảm phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân. Việc quan tâm tới đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chú trọng, hiệu quả và chất lượng công việc ở các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên đáng kể.

Cùng với đó, những vi phạm, những hành vi chưa đoàn kết nội bộ được xử lý kịp thời, triệt để, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng được nâng lên, đặc biệt là ở Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước, Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp, Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Đảng bộ Tổng cục Dự trữ Nhà nước…

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, vượt qua khó khăn, Ban Cán sự đảng và Đảng uỷ Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Chính vì vậy, những năm gần đây, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực to lớn, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Ngành Tài chính, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và khâu lập dự toán đã được triển khai tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Ảnh: Quang cảnh một buổi học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại Đảng bộ Bộ Tài chính

Học Bác bằng từ những việc làm thiết thực, cụ thể nhất

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tiễn, Đảng ủy Bộ Tài chính đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm đơn vị trong ngành Tài chính.

Điển hình là việc Ban Cán sự, Đảng ủy lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, tăng cường áp dụng CNTT, điện tử hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, coi đó là một giải pháp quan trọng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hải quan điện tử, hoàn thuế điện tử, thẻ chi tiêu công, vận hành thông suốt TABMIS,... đem lại hiệu quả tốt trong quản lý thu chi ngân sách đồng thời hạn chế thái độ quan liêu, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tham nhũng làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa cơ bản, tác động to lớn và bền vững trong việc thực hiện có kết quả Chỉ thị số 05-CT/TW thông qua công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và thanh tra nghiệp vụ tài chính, hàng năm, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, cơ quan thanh tra, UBKT luôn lãnh đạo, chỉ đạo ban hành chương trình công tác thanh tra, chương trình kiểm tra, giám sát với tổ chức đảng, đảng viên đồng thời kiên quyết thực hiện cho bằng được chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát đó. Gắn kiểm điểm, đánh giá đảng viên, công chức hàng năm với kiểm điểm, liên hệ những yếu kém, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của tập thể và cá nhân. Chính vì vậy, kỷ cương, kỷ luật tài chính, nguyên tắc tổ chức tập trung dân chủ, việc học tập, quán triệt, kiểm điểm, phê bình có kết quả tốt, qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Ngành.

Đáng chú ý, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, tổng cục trưởng các tổng cục trực thuộc chủ động, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng việc thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công. Các chức danh lãnh đạo trong Bộ, ở các tổng cục theo gương người đứng đầu cũng tự giác thực hiện tiết kiệm sử dụng ô tô cơ quan. Việc thực hiện nghiêm túc, kiên trì ở Bộ Tài chính đã tạo được kết quả tích cực, qua đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, có cơ hội nhận rộng, thể hiện tinh thần nói đi đôi với làm và từ thực tiễn đó tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước lãnh đạo hoàn thiện chính sách và quản lý, điều hành đạt kết quả tốt.

Hơn nữa, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị quan tâm rà soát quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác, quy định về công tác tổ chức cán bộ, chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; trách nhiệm người đứng đầu; thẩm quyền và trách nhiệm từng cá nhân với tập thể nhằm phát huy trách nhiệm cá nhân và phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể để lãnh đạo, quản lý đơn vị luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đơn vị như Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thanh tra Tài chính đã ban hành nhiều quy định như quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy chế công vụ, quy chế đoàn thanh tra,... làm cơ sở, căn cứ thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Công tác tổ chức cán bộ luôn được Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng đơn vị quan tâm như luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bổ nhiệm nhất là ở các vị trí, công việc, nhiệm vụ gắn nhiều đến quyền lực, lợi ích, quan hệ, tiêu cực...

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Việc học tập và làm theo Bác là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Đối với ngành Tài chính, những lời dạy bảo, căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên ý nghĩa quan trọng và hơi thở thời đại như ngày nào. Mỗi cán bộ ngành Tài chính luôn nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác, biến những lời dạy của Bác thành phương châm hành động của mình, phấn đấu, tôi luyện để trở thành những người cán bộ vững vàng trong công cuộc xây dựng và bảo về tổ quốc. Cán bộ ngành Tài chính không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để không ngừng hoàn thiện mình và làm tốt trọng trách được giao./.

 Th.s Bùi Văn Hùng 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính

 

Các bài viết khác

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương
hôm qua

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025
4 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
5 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12
7 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh” (13 ngày trước)

• 17 điển hình tiêu biểu là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác (13 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Bộ Giao thông vận tải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13 ngày trước)

• Đại hội điểm của Đảng bộ Bộ GTVT: Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” (18 ngày trước)

• Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao tổ chức thành công đại hội điểm (18 ngày trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (19 ngày trước)

• Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. (22 ngày trước)

• Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải: Đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 tháng trước)

• Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm (2 tháng trước)