Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

09/09/2019 | 396

Viết về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết “Bản Di chúc tuy rất ngắn gọn song nó chứa đựng biết bao giá trị tư tưởng và tình cảm, là sự kết tinh một đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, đem lại sự đổi đời của dân tộc Việt Nam ta, đồng thời để lại những di sản bất hủ đối với những thế hệ mai sau…”

Một trong những di sản bất hủ đó là là niềm tin chiến thắng và ý chí quyết tâm giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, là cơ sở để Đảng ta, nhân dân ta xây dựng Quân dội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ thực tiễn tình hình quốc tế và trong nước, từ bản chất, âm m­ưu của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đối với nước ta, nhất là từ tư­ơng quan so sánh lực lượng địch ta ở thời điểm đó, Người đã dự báo "Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người", và Người đã khẳng định niềm tin sắt đá rằng: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn".

Từ những tổ chức vũ trang đầu tiên đến Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay, Quân đội ta luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Người khẳng định nội dung cơ bản của việc xây dựng Quân đội nhân dân phải được thể hiện ở việc xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người thường xuyên nhắc nhở phải: “Sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội”. Bằng hoạt động lý luận và hoạt động thực tiễn hết sức phong phú, Hồ Chí Minh từng bước giáo dục, bồi dưỡng làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin ngày càng thấm sâu vào đời sống tinh thần của quân đội. Đồng thời, Người rất quan tâm đến việc chọn lựa, bồi dưỡng những “phần tử tiên tiến” trong các tầng lớp nhân dân lao động có tinh thần yêu nước, có giác ngộ dân tộc và giác ngộ giai cấp sâu sắc để tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện họ trở thành những quân nhân cách mạng, những cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, những đảng viên trung kiên của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định, cùng với việc xây dựng Quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân là yêu cầu khách quan của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, nhằm tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và duy trì hoạt động của chính quyền nhà nước chuyên chính vô sản. Giành được chính quyền (1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Nước ta mới giành lại quyền độc lập tự do, nhưng còn phải trải qua nhiều bước khó khăn, để củng cố quyền tự do, độc lập đó. Vậy nên quốc dân ta, bất kỳ già trẻ, đều phải ra sức gánh vác một vai” (1).

Ảnh: Lễ phát động Chương trình Tháng ba biên giới và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người thường xuyên nhắc nhở: “Chúng ta phải ra sức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, cho nên chúng ta phải củng cố quốc phòng...”(2) làm cho nền quốc phòng, nhất là Quân đội vững mạnh, đủ sức trấn áp bọn phá hoại, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân, đồng thời Quân đội phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Hồ Chí Minh chỉ rõ cần chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh cả về chính trị, quân sự làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chế độ mới. Người yêu cầu: “phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng và củng cố công tác chính trị và quân sự trong bộ đội ta. Phải nâng cao giác ngộ chính trị, nâng cao chiến thuật và kỹ thuật, nâng cao kỷ luật tự giác của bộ đội ta. Phải làm cho quân đội ta thành một quân đội chân chính của nhân dân”(3).

Thực hiện di huấn của Người, từ Nghị quyết Đại hội IX (năm 2001), Đảng ta khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân” (4). Đến Đại hội XI (năm 2011) Đảng ta lại nhấn mạnh: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh…”(5). Tại Đại hội XII, Đảng ta đã cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đến năm 2030 là: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân là nòng cốt”(6). Đó là những đánh giá và định hướng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong trong quá trình đổi mới đất nước từ nay đến giai đoạn 2020-2030. 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là một nhiệm vụ chiến lược cơ bản, lâu dài và là yêu cầu tất yếu của cả thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Quá trình xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân luôn có liên quan mật thiết với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam - thế hệ tương lai của đất nước.

Trong giai đoạn mới, trước sự tác động của tình hình thế giới, khu vực với sự vận động, biến đổi phức tạp, nhanh chóng, khó dự lường; trước sự tác động của tình hình trong nước cùng với những thời cơ, thuận lợi là những khó khăn, nguy cơ, thách thức đan xen. Từ tình hình trên và trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, các cấp bộ Đoàn cần tập trung thực hiện tốt những nội dung, giải pháp cơ bản sau:

1. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần nâng cao tiềm lực chính trị, tinh thần của đất nước.

Tiềm lực chính trị, tinh thần là khả năng tiềm tàng về chính trị, tinh thần có thể huy động nhằm tạo ra sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Tiềm lực này biểu hiện ở nhận thức, ý chí, niềm tin, tâm lý, tình cảm của nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) trước nhiệm vụ quốc phòng của đất nước. Xây dựng tiềm lực tinh thần là cả một quá trình lâu dài trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng và biểu hiện rõ nét nhất khi đất nước có chiến tranh. Để tiếp tục xây dựng, phát huy tiềm lực chính trị tinh thần trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ hiện nay, trước hết phải xây dựng lòng tin của mọi tầng lớp nhân dân vào bản chất tốt đẹp của chế độ, vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Do vậy, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) thực sự của dân, do dân, vì dân và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là yếu tố có tính quyết định trong xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần.

Tổ chức đoàn các cấp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cần tập trung quán triệt, tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời nâng cao nhận thức cho nhân dân, cho đoàn viên thanh niên về âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thông qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sự đồng thuận của toàn dân đối với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổ chức đoàn cần tập hợp, giáo dục thanh niên, khơi dậy và thúc đẩy trong mỗi bạn trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, kiên định niềm tin vào chế độ, tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh; đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm, chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân công lao của các thế hệ đi trước, đặc biệt vào dịp Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7 hằng năm. Tổ chức đoàn cũng cần củng cố niềm tin, định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội. Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên mạng xã hội, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Từ Cuộc vận động nhằm hướng đoàn viên thanh niên tới các giá trị cao đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội của mỗi đoàn viên thanh niên. Việc triển khai Cuộc vận động đã và đang truyền tải thông điệp: Hãy để những câu chuyện tốt lan tỏa mạnh mẽ, rung động đến những góc khuất sâu nhất của tâm hồn con người, làm cuộc sống có những đổi thay tích cực để con người càng đồng cảm, chia sẻ với nhau nhiều hơn.

2. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng trọng điểm về an ninh, quốc phòng…

Các cấp bộ Đoàn phối hợp với các cơ quan, ban ngành làm tốt công tác giáo dục, động viên và tổ chức cho thanh niên thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh dự bị động viên, pháp lệnh dân quân tự vệ; phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn và thanh niên địa phương trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; xung kích, tình nguyện góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ ở địa phương, xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân; phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông; chủ động tích cực phối hợp với các đơn vị quân đội, hải quân, biên phòng xây dựng các công trình, phần việc thanh niên có giá trị về mặt kinh tế - xã hội tại địa phương hoặc góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

3. Phát huy trí tuệ của tuổi trẻ tham mưu góp ý, phản biện chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu của quốc phòng, an ninh trong thời gian tới là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng động quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động góp ý, phản biện chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy và đề cao vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong lao động sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, có nhiều sản phẩm thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lớp lớp thanh niên Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; chủ động, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng một nước Việt Nam thực sự ổn định về chính trị, xã hội; đa dạng, bản sắc về văn hóa; giàu về kinh tế; mạnh về quốc phòng, an ninh, vững bước trên con đường hội nhập quốc tế hiện nay./.

Th.S Trần Quang Duy - Th.S Nguyễn Thị Huệ

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1) - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 23.

(2) - Sđd , Tập 9, tr. 226.

(3) - Sđd, Tập 7, tr. 37.

(4). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội IX của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001, tr 117

(5). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, tr 233

(6). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 2016, Mục X, tr 148

 

 


Các bài viết khác

Học và làm theo Bác để tự soi, tự sửa mình

Học và làm theo Bác để tự soi, tự sửa mình
1 tháng trước

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ
2 tháng trước

Nâng cao chất lượng công tác báo chí của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng công tác báo chí của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
5 tháng trước

Rèn luyện phong cách cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện phong cách cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh
6 tháng trước

• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội (6 tháng trước)

• Cán bộ, đảng viên phải là công bộc của dân (7 tháng trước)

• Xây dựng đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11 tháng trước)

• Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương (11 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Học tập và làm theo tư tưởng "Dân vận khéo" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Cán bộ, đảng viên, người lao động Khối các cơ quan Trung ương phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó tại 06 huyện thuộc các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Kiên Giang (1 năm trước)

• Thực hành dân chủ trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1 năm trước)