Từ Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đôi điều suy nghĩ về xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới

10/06/2019 | 429

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bản Di chúc tuy rất ngắn gọn song nó chứa đựng biết bao giá trị tư tưởng và tình cảm, là sự kết tinh một đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, đem lại sự đổi đời của dân tộc Việt Nam ta, đồng thời để lại những di sản bất hủ đối với những thế hệ mai sau…”

 [1]. Mỗi nội dung chứa đựng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những vấn đề cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam trong các thời kỳ khác nhau và hướng đích cao đẹp nhất của Di chúc là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng thế giới.

Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể khẳng định rằng toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng, sự nghiệp vẻ vang của Bác là chăm lo "trồng người", chăm lo xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau. Một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho chúng ta là những tư tưởng chiến lược về chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo, tổ chức, phát huy các tiềm năng to lớn của thanh niên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Trong bản Di chúc, Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Lênin cho rằng : “Ai nắm được thanh niên người đó làm chủ thế giới. Chính vì vậy cần có những phương pháp thiết thực để thực sự đưa thanh niên vào hoạt động từ đó phát huy được tính sáng tạo của mình để họ góp sức mình cho Tổ quốc”.

Tiếp thu quan điểm của Lê nin, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến thế hệ trẻ của dân tộc, đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên và thấy rõ vai trò to lớn, khả năng cách mạng của thanh niên trong tiến trình lịch sử đấu tranh của dân tộc.

Người khẳng định ““Thế hệ trẻ là lực lượng quyết định sự phát triển của cách mạng, của dân tộc”. Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên” ; “Hỡi Đông Dương đáng thương, Người sẽ chết mất nếu đám thanh niên sớm già của người không được hồi sinh”. [2] Bởi vì : “Thanh niên là rường cột của nước nhà”; “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. [3]

Ngay ngày khai trường đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, tháng 9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn thế hệ trẻ: “Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.[4]

Sau khi miền Bắc nước ta được giải phóng, đất nước chuyển sang xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người chỉ rõ: “Thanh niên ta có vinh dự lớn thì cũng phải có trách nhiệm lớn”.[5] Trách nhiệm của thanh niên là không phải đòi hỏi đất nước đã cho mình những gì? Mà mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn. Người còn dạy cho thanh niên phải kiên trì mục đích, lý tưởng:

“Không có việc gì khó,

 Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển,

Quyết chí ắt làm nên”.

Để giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan điểm phải đưa thanh niên vào các tổ chức chính trị, xã hội do Ðảng lãnh đạo để vừa giác ngộ lý tưởng cách mạng cho họ, vừa đưa họ hoạt động thực tiễn đấu tranh cách mạng của toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tổ chức, đoàn kết, tập hợp thanh niên là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam. Muốn phát huy sức mạnh của thanh niên thì phải thông qua tổ chức, không có tổ chức thì Đảng không nắm được thanh niên.

Từ năm 1925, trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh đặt vấn đề phải xây dựng một tổ chức thanh niên cộng sản ở Việt Nam. Sau một thời gian do Người trực tiếp chuẩn bị và đề nghị với Trung ương Đảng, ngày 26-3-1931, tổ chức Thanh niên Cộng sản Đoàn ra đời. Chính Hồ Chí Minh là người trực tiếp tuyển chọn, bồi dưỡng những hạt giống đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở nước ta.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng toàn diện thanh niên, đồng thời tạo mọi điều kiện cho thanh niên được phát huy tài năng, sức lực vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đại hội VII của Đảng đã khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa VII) chỉ rõ rằng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của tuổi trẻ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh:

“Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên”[6] .

Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh: “Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”[7].

Từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên, trong những năm qua, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình, không ngừng tự đổi mới để phát huy ảnh hưởng trong giới trẻ, đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên trong các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên tự xem xét lại mình một cách cặn kẽ trong việc thực hiện Di chúc của Người; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và các tệ nạn xã hội, góp phần hiện thực hóa điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Ảnh: Đoàn viên Khối các cơ quan Trung ương với hoạt động về nguồn tại Tân Trào (Tuyên Quang)

Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp bộ Đoàn trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cần:

Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Tổ chức Đoàn cần tập hợp, giáo dục thanh niên, khơi dậy và thúc đẩy trong mỗi bạn trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, kiên định niềm tin vào chế độ, tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh; định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội.

Hai là, tổ chức Đoàn cần kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, tự giác học trước, làm trước, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ đoàn.

Ba là, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tổ chức - cán bộ, tư tưởng, chính trị, đạo đức và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cách tiếp cận, tập hợp, giáo dục của Đoàn để phù hợp với xu thế phát triển, nhận thức, trình độ của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Bốn là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao; định hướng cho thanh niên học tập và tự học tập suốt đời, phấn đấu và rèn luyện mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại; khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và tổ chức các hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp thành công; trang bị cho thanh niên về kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Năm là, tổ chức Đoàn các cấp cần tích cực, chủ động, thường xuyên tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác thanh niên; tạo cơ chế, chính sách để thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị; chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện.

ThS. Nguyễn Thị Huệ

Phó Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Đoàn Khối

 

 

[1]Theo Báo Nhân dân ngày 17/5/2006

[2] Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, NXB Thanh niên, Hà Nội, 1980, tr. 30

[3] “Thư gửi các bạn thanh niên” ngày 17/08/1947; Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2000, tr. 185.

[4] Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên vào khoảng tháng 09/1945; Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia 2000, tr. 33.

[5] Bài nói tại Đại hội toàn quốc lần thứ  II của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 20/12/1961, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, NXB Chính trị Quốc gia 2000, tr. 489.

[6] Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BCH T.Ư Đảng, tháng 2-1993, tr82.

[7] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB CTQG Sự thật, Hà Nội - 2011, trang 243.

 

 


Các bài viết khác

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022
21 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020
1 tháng trước

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
1 tháng trước

Trung ương Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm Đoàn các cấp thực hiện quy chế cán bộ đoàn tại Đoàn Khối

Trung ương Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm Đoàn các cấp thực hiện quy chế cán bộ đoàn tại Đoàn Khối
2 tháng trước

• Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối (3 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng (3 tháng trước)

• Đoàn Khối triển khai tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII (4 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương huy động hơn 35 tỷ đồng thực hiện chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện 2019 (6 tháng trước)

• Đoàn Khối tổ chức Hành trình đến địa chỉ đỏ - Địa danh lịch sử cách mạng (8 tháng trước)

• Đoàn Khối tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong thời đại 4.0” (8 tháng trước)

• Tọa đàm “Ô nhiễm không khí và hành động của Tuổi trẻ” (8 tháng trước)

• Nâng bước em đến trường (8 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2019 - 2020 (8 tháng trước)

• Phát động đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và Tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương năm 2019 (9 tháng trước)