Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

22/02/2019 | 59

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Đảng ủy cơ quan tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội.

Ảnh: Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã quán triệt nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”. 

Đồng chí Thào Xuân Sùng yêu cầu các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị cụ thể hóa, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng vào chương trình hành động, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm của cấp ủy, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị ngay từ đầu năm 2019. Lựa chọn, xác định nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được giao phụ trách để đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phù hợp với chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng, trong đó cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội. Việc quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định tới việc thực hiện cũng như bảo đảm cho Nghị quyết đi vào cuộc sống đạt hiệu quả.

Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch cá nhân và có phần liên hệ cụ thể theo chức trách, nhiệm vụ của mình./.

M.P

 

 

f

Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
12 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018
20 ngày trước

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế
28 ngày trước

Đảng ủy Bộ GD vàĐT quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Đảng ủy Bộ GD vàĐT quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII
28 ngày trước

• Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII) (1 tháng trước)

• Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác ăm 2018 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (2 tháng trước)

• Thanh tra Chính phủ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2019 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảng năm 2019 (2 tháng trước)

• Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ (2 tháng trước)