Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương: Nhìn lại 5 năm triển khai Nghị quyết 37-NQ/TW về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030

13/09/2019 | 6616

Trong những năm đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết đánh giá công tác lý luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ của công tác lý luận nói chung, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn nói riêng như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX (Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 18/3/2002 về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới); Nghị quyết số 01-NQ/TW, ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị khóa VII về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X (Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới). Đặc biệt, Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 ra đời đánh dấu một bước chuyển mới cả trong nhận thức về vai trò của công tác lý luận lẫn trong khâu tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Nghị quyết số 37-NQ/TW: Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận là yêu cầu của công cuộc đổi mới.

Sau hơn 20 năm kể từ khi ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa VII về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay, công tác lý luận của Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011) và Hiến pháp năm 2013. Bước đầu đã hình thành hệ thống lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận được quan tâm, định hướng với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú hơn. Việc giáo dục lý luận chính trị được triển khai sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị. Công tác nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng đã có đổi mới. Đội ngũ cán bộ lý luận được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển. Việc phát huy dân chủ, tự do sáng tạo trong nghiên cứu lý luận được coi trọng. Cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng đã đạt kết quả bước đầu… Tuy nhiên, công tác lý luận còn có những hạn chế, khuyết điểm như: lý luận còn lạc hậu, tính dự báo thấp, kết quả nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và quản lý các hoạt động lý luận còn nhiều bất cập, thiếu gắn bó mật thiết giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa cán bộ lý luận và cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, giữa công tác nghiên cứu lý luận và công tác giảng dạy, đào tạo lý luận. 

Trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển mới từ Nghị quyết số 01-NQ/TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW về công tác lý luận xác định rõ phương châm, nhiệm vụ lớn và các hướng nghiên cứu chủ yếu cho công tác lý luận và hoạt động lý luận của đất nước ta trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ phương châm công tác lý luận: Lý luận phải gắn chặt với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng và phục vụ yêu cầu phát triển đất nước; coi trọng việc xây dựng môi trường dân chủ đi đôi với nêu cao trách nhiệm chính trị của tổ chức và cá nhân hoạt động lý luận; kiên trì thế giới quan, phương pháp luận khoa học và các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Về nhiệm vụ công tác lý luận và hướng nghiên cứu chủ yếu từ nay đến năm 2030, Nghị quyết số 37 cũng chỉ rõ: tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, trước mắt tập trung nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định, phát triển các chủ trương, đường lối lớn của Đảng giai đoạn 2016-2021; đồng thời tạo tiền đề thúc đẩy phát triển công tác lý luận đáp ứng yêu cầu khi Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Từ nay đến năm 2030, tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nâng cao năng lực khoa học phục vụ phát triển công tác lý luận, bảo đảm cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: Tích cực triển khai nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối về công tác bồi dưỡng cán bộ (bao gồm cả cấp ủy, đảng viên, đối tượng kết nạp Đảng); đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng ủy Khối, những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị luôn coi trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trong 5 năm qua, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm thu được một số kết quả cụ thể: Trung tâm đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biên soạn cuốn “Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”, được xuất bản và lưu hành nội bộ vào tháng 10/2015, gồm 7 bài, bao gồm các nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng trong Đảng bộ Khối là: công tác tư tưởng; công tác tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và văn phòng cấp ủy của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Năm 2018, Trung tâm đã xây dựng Chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Trên cơ sở thực tiễn về chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị còn có những vấn đề bấp cập, Chuyên đề đã đưa ra 6 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, công chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngoài ra, trong năm 2017 và 2018, Trung tâm đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 04 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Qua khóa học, cán bộ được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lý luận, cập nhật những nội dung mới trong văn kiện, các nghị quyết của Trung ương; đồng thời được trang bị một số kỹ năng về lãnh đạo, quản lý và xây dựng tầm nhìn, tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; xây dựng tác phong, trách nhiệm công vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới.

Bên cạnh đó, nhận thức rõ vai trò của đội ngũ giảng viên kiêm chức đối với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trong những năm qua, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã thường xuyên chăm lo, quan tâm và tạo điều kiện phát triển đội ngũ giảng viên kiêm chức. Hiện nay, số lượng giảng viên kiêm chức của Trung tâm là 41 giảng viên, trong đó 15 có học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư, 16 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 7 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 3 giảng viên có trình độ cử nhân; tại Trung tâm Ban Giám đốc tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và một số chuyên đề của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính. Tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trung tâm đã yêu cầu các giảng viên phải bám sát nội dung, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối vào các bài giảng. Đội ngũ giảng viên kiêm chức của Trung tâm có uy tín, kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trình độ lý luận, chuyên môn cao và sâu, tâm huyết và trách nhiệm trong giảng dạy đã tạo sự hứng thú cho học viên, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học viên. Đội ngũ giảng viên kiêm chức về cơ bản đã có nhiều đóng góp cho hoạt động giảng dạy lý luận chính trị của Trung tâm, góp phần đưa Trung tâm trở thành một địa chỉ uy tín, tin cậy trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong những năm gần đây.

Về đổi mới công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, đổi mới việc học tập lý luận chính trị, năm 2013, Trung tâm đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kết luận 120-KL/ĐUK ngày 20/11/2013 về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW và Kết luận số 120-KL/ĐUK, các cấp ủy đảng, các ban tham mưu của Đảng ủy Khối tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; nhận thức của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối được nâng cao, đồng thời công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm, chú trọng; cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực trong học tập lý luận chính trị, coi đó là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình.

Cùng với đó, Trung tâm luôn chú trọng việc đổi mới hình thức, phương pháp trong việc bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ. Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, đội ngũ giảng viên kiêm chức của Trung tâm luôn chú trọng vấn đề hiệu quả, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong soạn giáo án, giảng bài lên lớp, tăng cường thời gian trao đổi giữa giảng viên và học viên; bước đầu xây dựng được đội ngũ giảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, tăng cường số lượng giảng viên kiêm chức tại Trung tâm và các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trung tâm đã đưa ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị như: “Những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp làm việc nhóm trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên”; “Những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thuyết trình trong đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy lý luận chính trị”; “Tính thuyết phục của bài giảng lý luận chính trị với học viên tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”. Các sáng kiến đã được công nhận và đang được áp dụng.

Công tác mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên của Trung tâm được thực hiện bài bản, theo kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm giúp cán bộ, công chức và người lao động của các ban đảng Trung ương, bộ, ngành lên kế hoạch học tập phù hợp với việc bố trí, sắp xếp công việc đáp ứng nhu cầu của cơ quan và bản thân về nâng cao trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị bằng chương trình, kế hoạch cụ thể; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức có nhiều hình thức đa dạng cho phù hợp với các đối tượng cán bộ, công chức khác nhau; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhằm cập nhật thông tin, kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, đảm bảo chính xác, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, xây dựng, củng cố và bổ sung đội ngũ giảng viên, cộng tác viên cho Trung tâm, đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cũng như tăng cường, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị tương thích với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm…

  Phạm Thị Vui

                    Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020
5 ngày trước

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020
7 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020
12 ngày trước

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021
14 ngày trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 (18 ngày trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020 (22 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2020 (26 ngày trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa II - 2019 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng - khóa III năm 2020 (1 tháng trước)

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa XIV năm 2019 (7 tháng trước)