Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm hình thành và phát triển

12/04/2022 | 884

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Bác có nêu: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Từ đó, Người căn dặn: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là chiến sỹ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc luôn quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025

Việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và chuẩn hóa chức danh lãnh đạo, quản lý; đồng thời, đáp ứng yêu cầu, điều kiện của việc quy hoạch, bổ nhiệm, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức của Đảng nói chung. Điều này càng đúng và trở nên quan trọng đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, bởi, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối hiện đang sinh hoạt và công tác ở đảng bộ các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đây vừa là các cơ quan tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cả hệ thống chính trị; đồng thời, cũng là các cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách đó. Do đó, ngoài chuyên môn giỏi thì các đội ngũ này cần có lý luận sắc bén, có bản lĩnh chính trị vững vàng để những chủ trương, đường lối, chính sách do các đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối tham mưu ban hành phải vừa là chủ trương đúng đắn, vừa hợp lòng dân và nó phải sớm đi vào thực tiễn làm lợi cho Nước và cho Dân.

Xác định tầm quan trọng như vậy, trong 15 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối. Qua đó, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã có những bước phát triển vững chắc, trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy của các đảng bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ban, bộ, ngành Trung ương.  

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 285-QĐ/ĐUK ngày 28/12/2007 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (bao gồm cả cấp ủy, đảng viên, cảm tình Đảng); đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Đảng ủy Khối.

Từ khi thành lập cho đến nay, Trung tâm đã trải qua 15 năm với những giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Giai đoạn thứ nhất: từ năm 2008 đến năm 2010, đây là giai đoạn Trung tâm mới được hình thành và phát triển với những bước đi ban đầu, vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm. Trong 03 năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức được 06 loại hình, bao gồm: (1) Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; (2) Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; (3) Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; (4) Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; (5) Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cấp; (6) Phối hợp đào tạo Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính. Trong giai đoạn này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã tổ chức được 69 lớp với 6.292 học viên.

Giai đoạn thứ hai: từ năm 2011 đến năm 2015, đây là giai đoạn phát triển tương đối nhanh với những bước đi vững chắc của Trung tâm được thể hiện bằng việc mở rộng các loại hình lớp học và sự gia tăng về số lượng học viên của mỗi loại hình. Ngoài việc đảm bảo các loại hình lớp học đã có trong giai đoạn đầu, Trung tâm đã phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Lê Hồng Phong của Thành phố Hà Nội mở thêm loại hình lớp Trung cấp lý luận Chính trị  - Hành chính (phối hợp tổ chức được 05 lớp với 428 học viên). Nâng số loại hình lớp học của Trung tâm lên 7 loại hình. Trong 05 năm, Trung tâm đã mở được 210 lớp với 17.838 học viên; tăng 204% (tăng 141 lớp) số lớp183% số học viên (tăng 11.645 học viên) so với giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010. Số lượng mỗi loại hình lớp và số lượng học các lớp cũng tăng lên so với nhiệm kỳ từ 2008 đến 2010,

Giai đoạn thứ ba: từ năm 2016 đến năm 2021, Trung tâm đã khẳng định được vị thế, trở thành địa chỉ tin cậy, uy tín về đào tạo, bồi dưỡng lý luận  chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trong giai đoạn 3, Trung tâm đã mở thêm được 4 loại hình lớp, nâng tổng số loại hình lớp học lên 11 loại hình lớp đào tạo, bồi dưỡng. Các loại hình lớp mới được tổ chức trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021 bao gồm: lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương; lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương; lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Trong giai đoạn này, Trung tâm đã tổ chức được 242 lớp với 19.680 học viên, tăng so với nhiệm kỳ 2010-2015 là 15% (tăng 32 lớp) số lớp và 10% số học viên (tăng 1842 học viên).

Bên cạnh việc việc quan tâm mở rộng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng mỗi loại hình. Điều đó được thể hiện ở hai góc độ, đó là chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trung tâm đã thường xuyên chăm lo, quan tâm và tạo điều kiện phát triển đội ngũ giảng viên kiêm chức. Hiện nay, số lượng giảng viên kiêm chức của Trung tâm là 41 giảng viên, trong đó 15 có học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư, 16 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 10 giảng viên có trình độ thạc sĩ; tại Trung tâm có đồng chí Giám đốc và một đồng chí Phó Giám đốc tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và báo cáo một số chuyên đề tại lớp Trung cấp lý luận chính trị. Hằng năm, Trung tâm đều tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành rà soát, điều chỉnh, thay thế, bổ sung đội ngũ giảng viên kiêm chức, báo cáo viên tại Trung tâm đảm bảo chất lượng được duy trì và thường xuyên có những giảng viên, báo cáo viên mới thay thế các giảng viên đến tuổi nghỉ hưu.

Tại các lớp học, Trung tâm đã yêu cầu các giảng viên bám sát nội dung, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vào các bài giảng.

Đội ngũ giảng viên kiêm chức, cáo cáo viên của Trung tâm đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo ban và lãnh đạo cấp vụ các ban xây dựng Đảng của Trung ương, lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối, giảng viên của một số trường, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên trên là những người có uy tín, kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trình độ lý luận, chuyên môn cao và sâu, tâm huyết và trách nhiệm trong giảng dạy đã tạo sự hứng thú cho học viên, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học viên. Đội ngũ giảng viên kiêm chức về cơ bản đã có nhiều đóng góp cho hoạt động giảng dạy lý luận chính trị của Trung tâm, góp phần đưa Trung tâm trở thành một địa chỉ uy tín, tin cậy trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong những năm gần đây.

Trung tâm đã tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, bồi dưỡng theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, nâng cao tính tích cực, chủ động của người học. Các lớp học được tổ chức tại Trung tâm luôn đảm bảo đúng quy định của Trung ương về nội dung và hình thức. Ngoài việc đảm bảo thời lượng học tập trên lớp, Trung tâm đã tổ chức cho học viên đi nghiên cứu tình hình thực tế tại địa phương, thăm quan các địa chỉ đỏ, các địa danh lịch sử, di lích lịch sử cách mạng. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần, ý thức, thái độ của học viên đối quá trình học tập tại Trung tâm.

Trong suốt quá trình hoạt động 15 năm qua, Trung tâm luôn chú trọng công tác tham mưu, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Năm 2013, Trung tâm đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kết luận 120-KL/ĐUK ngày 20/11/2013 về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Thực hiện Kết luận số 120-KL/ĐUK, các cấp ủy đảng, các ban tham mưu của Đảng ủy Khối tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; nhận thức của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối được nâng cao, đồng thời công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm, chú trọng; cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực trong học tập lý luận chính trị, coi đó là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình. Năm 2021, Trung tâm đã tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Nghị quyết đã đưa ra những quan điểm chỉ đạo mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trong đó nhấn mạnh “Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là trách nhiệm, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối. Trung tâm đã tham mưu xây dựng Quy chế quản lý công tác bồi dưỡng; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Quy chế đã cụ thể hóa các quy định của Trung ương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đảm bảo quá trình quản lý cũng như hoạt động của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được thực hiện bài bản, quy lát.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Trung tâm cũng gặp phải một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc. Trong đó, chức năng, nhiệm vụ được giao chưa tương xứng với vai trò, vị trí của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên của các cơ quan Trung ương. Đây là yếu tố khách quan và cần được đánh giá một cách toàn diện và phù hợp. Bên cạnh đó, sự điều động về nhân sự chủ chốt của Trung tâm và việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế có phần ảnh hưởng không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mặc dù gặp một số khó khăn nêu trên song cán bộ, công chức Trung tâm đã luôn cố gắng, nỗ lực, không quản ngại khó khăn, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Điều này được thể hiện qua số loại hình, số lớp học thường xuyên được củng cố và mở rộng, số học viên theo học ở các loại hình đào tạo, bồi dưỡng ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước; chất lượng mỗi lớp được tổ chức đều đảm bảo theo quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Để tiếp tục khẳng định là địa chỉ uy tín, tin cậy về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phấn đấu, thực hiện phương châm bốn tốt: “Quản lý tốt, Giảng dạy tốt, Học tập tốt, Phục vụ tốt”; đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

HỒNG VÂN

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối

 

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022
16 ngày trước

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022
2 tháng trước

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022
4 tháng trước

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022 (4 tháng trước)

• Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, góp phần đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu mới (9 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (1 năm trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai) (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C11 năm 2021 (1 năm trước)