Triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương

08/08/2022 | 421

Năm 2022, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII; thời điểm thế giới, khu vực và trong nước có diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tác động từ sự cạnh tranh về địa chính trị giữa các cường quốc, cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina, tình hình dịch bệnh Covid-19... Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Khối đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Triển khai Kế hoạch tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và xây dựng Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối  đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên cho gần 800 đồng chí là cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc.

Công tác phối hợp với các các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường. Đảng ủy Khối phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu Ban Bí thư tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 136-QĐ/TW, ngày 02/10/2012 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra xây dựng và tổ chức kí kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Khối; tiến hành kiểm tra đối với 01 đảng ủy, giám sát chuyên đề đối với 03 đảng ủy trực thuộc; xem xét, thi hành kỷ luật 02 đồng chí, tham gia quy trình kiểm điểm, xem xét, đề nghị kỷ luật 01 đồng chí cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Các đảng ủy trực thuộc đã: kiểm tra 351 tổ chức đảng cấp dưới, trong đó: 40  đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở, 09 đảng ủy bộ phận, 302 chi bộ. Kiểm tra đối với 2343 đảng viên, trong đó: đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở kiểm tra 231 đảng viên; đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở kiểm tra 101đảng viên; đảng ủy bộ phận kiểm tra 70 đảng viên; chi bộ kiểm tra 1941 đảng viên; đảng viên được kiểm tra là cấp ủy viên các cấp là 339 đảng viên. Giám sát chuyên đề 421 tổ chức đảng, trong đó: đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 102 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở giám sát 221 tổ chức đảng; đảng ủy bộ phận giám sát 98 tổ chức đảng. Giám sát 1799 đảng viên, trong đó: đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 99 đảng viên; đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở giám sát 563 đảng viên; đảng ủy bộ phận giám sát 131 đảng viên; chi bộ giám sát 1006 đảng viên; đảng viên được giám sát là cấp ủy viên các cấp 528 đảng viên.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 09 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 08, cảnh cáo 01 tổ chức. Thi hành kỷ luật 66 đảng viên (15 đồng chí là cấp ủy viên các cấp), trong đó: khiển trách 51, cảnh cáo 08, cách chức 01, khai trừ 06, đình chỉ sinh hoạt đảng 01. Nội dung vi phạm của đảng viên tập trung vào một số biểu hiện như: vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình 31 (47%), vi phạm chính sách, pháp luật của nhà nước 09 (13.6%), việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc 08 (12.1%), vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ 13 (19.7%), vi phạm khác 05 (7.6%).

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 170 tổ chức đảng, trong đó: ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở kiểm tra 129 tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở kiểm tra 40 tổ chức đảng. Giám sát 210 tổ chức đảng, trong đó: ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở sở giám sát 106 tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở giám sát 102 tổ chức đảng; giám sát 540 đảng viên, trong đó: ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 342 đảng viên, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở giám sát 198 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tiến hành nắm tình hình đối với 06 tổ chức đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 10 đảng viên; thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên. Kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 41 tổ chức đảng cấp dưới. Qua kiểm tra đã phát hiện 02 tổ chức đảng vi phạm, đã nhắc nhở, yêu cầu rút kinh nghiệm và khắc phục hậu quả.

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trong 6 tháng cuối năm 2022, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đã đề ra với các nội dung trọng tâm:

1- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác hướng dẫn, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cườnghiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

2- Triển khai thực hiện thường xuyên, toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng để phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

3- Chủ động phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, trước kết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng; chủ động xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, chủ động có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm. Phấn đấu 100% số đơn thư tiếp nhận được xử lý, giải quyết dứt điểm không để tồn đọng; hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư tái tố.

4- Mở rộng và nâng cao hiệu quả giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối, tăng cường giám sát thường xuyên và coi trọng giám sát theo chuyên đề thông qua sinh hoạt chi bộ, đơn, thư, dư luận, qua nắm tình hình của cấp ủy.

5- Thường xuyên, kịp thời rà soát, kiện toàn ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra theo quy định; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

6- Đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối theo hướng: thường xuyên sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện các đề tài, đề án gắn với sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến về công tác kiểm tra, giám sát./.

   ThS. NGUYỄN THÀNH NAM,

                                                                  Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
29 ngày trước

Kỳ họp lần thứ mười một Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ mười một Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022
2 tháng trước

Kỳ họp lần thứ mười Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ mười Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
3 tháng trước

• Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 (4 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 (5 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022 (5 tháng trước)

• Chủ động, trách nhiệm tham mưu, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh (5 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (6 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ tám Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (8 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ bảy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (8 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)