Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

08/12/2021 | 2624

Quy định số 34-QĐ/TW vừa được ban hành đã có những bổ sung, điều chỉnh tuy không nhiều nhưng đều là những nội dung quan trọng, rất cụ thể với tinh thần hướng về cơ sở, đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng cường công tác xây dựng Đảng đối với mô hình cấp ủy lãnh đạo toàn diện ở các đơn vị sự nghiệp Trung ương; giúp các đảng ủy có điều kiện để triển khai hiệu quả chức năng lãnh đạo toàn diện và thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình. Theo Quy định mới, tất cả các đồng chí lãnh đạo của mỗi cơ quan, đơn vị đều thuộc cơ cấu tham gia cấp uỷ; điều này nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò, trách nhiệm của tất cả các đồng chí lãnh đạo, khác với quy định trước đây chỉ có “đại diện lãnh đạo cơ quan” được cơ cấu tham gia cấp ủy

Những kết quả đáng ghi nhận

Quy định số 34-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương được Ban Bí thư Trung ương Đảng ký ban hành ngày 14/10/2021 thay thế Quy định số 215-QĐ/TW, ngày 26/3/2009. Đây là kết quả Đề án được Ban Bí thư giao do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, là một dấu mốc quan trọng trong quá trình các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của các đảng bộ. Các cơ quan mà đảng ủy thực hiện theo Quy định số 34-QĐ/TW gồm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đều là những cơ quan có vị trí quan trọng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ trên những lĩnh vực công tác trọng yếu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, lý luận, thông tấn và thông tin tuyên truyền. Trước khi có Quy định số 215-QĐ/TW, ngày 26/3/2009 của Ban Bí thư, tại các đơn vị sự nghiệp Trung ương có hai tổ chức đảng song trùng, cùng thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo là đảng ủy và ban cán sự đảng. Trong đó, ban cán sự đảng là tổ chức đảng do Ban Bí thư chỉ định, chủ yếu gồm các đồng chí lãnh đạo cơ quan và cơ cấu một vài vị trí khác. Ban cán sự đảng chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Đảng ủy là cấp ủy được đại hội bầu theo nhiệm kỳ, trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, có các cấp ủy trực thuộc. Đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương thực hiện chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng về công tác chính trị tư tưởng, các nội dung của công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; phối hợp với ban cán sự đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia công tác tổ chức cán bộ. Nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, ngày 26/3/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định kết thúc hoạt động của ban cán sự đảng tại 06 đơn vị sự nghiệp Trung ương, đồng thời ban hành Quy định 215-QĐ/TW, ngày 26/3/2009 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương. Với Quy định này, các đảng ủy được giao chức năng lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng. Thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các đảng ủy đã thực hiện chuyển đổi mô hình lãnh đạo theo chức năng lãnh đạo toàn diện, thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng đơn vị, cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong hoạt động của đơn vị; phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm và gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy - thủ trưởng đơn vị. Các đảng ủy đều xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy theo chức năng, nhiệm vụ mới. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức đảng, kiện toàn cấp ủy các cấp, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy được triển khai tương đối đồng bộ, kịp thời. Mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với thủ trưởng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị từng bước được xác lập, đảm bảo công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Trong những năm qua, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương đã lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo công tác cán bộ, coi trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể được quan tâm; hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội được đẩy mạnh, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đóng góp, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có thể nói, Quy định số 215-QĐ/TW đã tạo bước chuyển quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương; là căn cứ quan trọng để các đảng ủy phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chức năng lãnh đạo toàn diện, góp phần quan trọng vào các kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và công tác quần chúng của các cơ quan, đơn vị.

  Tuy vậy, quá trình thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Việc vận hành quan hệ công tác giữa đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương với tập thể lãnh đạo đơn vị có lúc, có việc chưa thật hài hòa, nhuần nhuyễn. Các đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy chưa đảm bảo thực hiện trơn tru chức năng lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, việc thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng ủy còn có hạn chế. Tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc đảng ủy và cán bộ chuyên trách, chế độ chính sách cán bộ công tác đảng chưa được quan tâm đúng mức, chưa đủ điều kiện đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho đảng ủy để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện.

Ảnh: Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 34-QĐ/TW ngày 14/10/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương

Một số điểm mới của Quy định số 34-QĐ/TW

Quy định số 34-QĐ/TW vừa được ban hành đã có những bổ sung, điều chỉnh tuy không nhiều nhưng đều là những nội dung quan trọng, rất cụ thể với tinh thần hướng về cơ sở, đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng cường công tác xây dựng Đảng đối với mô hình cấp ủy lãnh đạo toàn diện ở các đơn vị sự nghiệp Trung ương; giúp các đảng ủy có điều kiện để triển khai hiệu quả chức năng lãnh đạo toàn diện và thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình. Theo Quy định mới, tất cả các đồng chí lãnh đạo của mỗi cơ quan, đơn vị đều thuộc cơ cấu tham gia cấp uỷ; điều này nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò, trách nhiệm của tất cả các đồng chí lãnh đạo, khác với quy định trước đây chỉ có “đại diện lãnh đạo cơ quan” được cơ cấu tham gia cấp ủy. Quy định cũng thống nhất thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu sáu cơ quan, đơn vị. Ở các đơn vị trực thuộc thì thực hiện phân công các đồng chí cấp ủy viên đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị, điều này xác định rõ vai trò của đảng ủy trong lãnh đạo công tác cán bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy và vai trò của cán bộ chuyên trách công tác xây dựng Đảng, Quy định số 34-QĐ/TW cũng xác định rõ đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương bố trí một phó bí thư chuyên trách trong số các phó bí thư; bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng không quá 10 người trong tổng biên chế của đơn vị, gồm: Phó bí thư đảng ủy chuyên trách, chánh văn phòng, phó chánh văn phòng đảng ủy, cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy và một số chuyên viên. Quy định số 34-QĐ/TW cũng quy định rõ việc thực hiện phụ cấp chức vụ cán bộ chuyên trách công tác đảng đồng bộ với phụ cấp chức vụ chức danh lãnh đạo quản lý, theo đó đồng chí phó bí thư chuyên trách hưởng phụ cấp chức vụ như lãnh đạo cấp phó của đơn vị; chánh văn phòng đảng ủy hưởng phụ cấp như cấp trưởng của đơn vị trực thuộc, các chức danh cấp phó khác hưởng phụ cấp như cấp phó của đơn vị trực thuộc. Những nội dung mới này giúp khẳng định rõ vị trí, vai trò của cán bộ chuyên trách công tác xây dựng Đảng, khắc phục triệt để sự bất cập, thiếu thống nhất về chế độ, chính sách cán bộ trong mỗi đơn vị và giữa cấp ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, đồng thời khuyến khích và thu hút người có năng lực, có tâm huyết thêm gắn bó với công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở tổng kết từ thực tiễn, Quy định số 34-QĐ/TW cũng xác lập rõ hơn các mối quan hệ công tác giữa đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương với Đảng ủy Khối và các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan ban đảng Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, tạo điều kiện để các đảng ủy thuận lợi trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XIII được triển khai thực hiện có hiệu quả, thực sự là tiền đề để các cấp ủy phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo toàn diện, góp phần quan trọng xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong thời gian này, thiết nghĩ công tác xây dựng Đảng ở các đơn vị sự nghiệp Trung ương cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, các cấp ủy cần khẩn trương rà soát, bổ sung để xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy phù hợp với các quy định mới của Trung ương (nhất là Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, quy chế làm việc mẫu do Ban Bí thư ban hành) và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy.

Hai là, khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy; xây dựng, bổ sung và bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng vừa có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ vừa bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Ba là, xây dựng cơ chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với các cơ quan tham mưu giúp việc của lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu tham mưu giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

Bốn là, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đảng ủy khẩn trương rà soát, bổ sung chương trình làm việc toàn khóa và năm 2022 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Quy định số 34-QĐ/TW được Ban Bí thư ban hành ngay trong năm đầu nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nên có ý nghĩa rất quan trọng đối với vai trò lãnh đạo toàn diện và vị trí của các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và hệ thống chính trị. Việc các đảng ủy sớm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 34-QĐ/TW sẽ góp phần quan trọng vào kết quả công tác xây dựng Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

ThS Nguyễn Khắc Tiến

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối


Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3 tháng trước

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (8 tháng trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)