Triển khai giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng trực thuộc

07/05/2011 | 3138

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương triển khai giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2010, trong tháng 6 năm 2010, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đã triển khai giám sát chuyên đề về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 05/11/2009 của Đảng uỷ Khối về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng đối với 02 chi bộ cơ sở và 07 đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Cục Hàng Không và Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua giám sát chỉ ra những ưu, khuyết điểm của cấp uỷ đảng trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng ở cấp mình, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ cấp uỷ tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương; Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 05/11/2009 và các hướng dẫn của Đảng uỷ Khối về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối.

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
7 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
8 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
9 tháng trước

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm,  đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
1 năm trước

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (2 năm trước)

• Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng (2 năm trước)