Tổng kết hoạt động Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nhiệm kỳ Đại hội XI.

10/03/2016 | 796

Sáng 2-3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương (Hội đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng. Tới dự, có các đồng chí: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ... và lãnh đạo một số cơ quan hữu quan.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu ý kiến tại hội nghị

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua cho biết, Hội đồng đã chủ trì nghiên cứu Đề án khoa học cấp Nhà nước Lý luận văn nghệ ở Việt Nam - thực trạng và định hướng phát triển, gồm một đề án, bốn đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước; tiến hành nhiều cuộc khảo sát tình hình văn học, nghệ thuật ở trong và ngoài nước; tổ chức một số hội thảo khoa học quốc gia; mở các lớp bồi dưỡng về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; chủ động tham mưu, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật... Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo Hội đồng thì nhiệm kỳ vừa qua còn một số hạn chế, như: chưa quan tâm đúng mức định hướng phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học; chưa thật sự bám sát nhiều sự kiện sáng tác, quảng bá, biểu diễn trên các lĩnh vực nghệ thuật; định hướng hoạt động đào tạo, phát huy khả năng đội ngũ lý luận, phê bình trẻ còn nhiều bất cập...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định nhiệm vụ của Hội đồng thời gian tới là: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam cần cụ thể hóa qua chính sách của Nhà nước và tạo điều kiện xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ; củng cố kiện toàn Hội đồng, tiếp cận thực chất vấn đề đặt ra để đáp ứng nhiệm vụ tốt hơn; mở rộng nhân tố mới, nhất là lực lượng trẻ, bảo đảm kế tục thế hệ, kế thừa thành quả của Khóa trước...

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu ý kiến nhấn mạnh, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo tổng kết của Hội đồng, nêu rõ Hội đồng đã thực hiện chức năng tư vấn cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong nhiệm kỳ vừa qua; Hội đồng đã đổi mới cách thức khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Kết luận 213 của Ban Bí thư về đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật và Chỉ thị 46 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Thông qua các cuộc khảo sát, Hội đồng đã có nhiều báo cáo tư vấn có chất lượng góp phần giúp Đảng và Nhà nước bổ sung hoàn thiện chủ trương, thể chế hóa thành luật, cơ chế chính sách phát triển văn học, nghệ thuật.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, góp ý với Báo cáo tổng kết, đồng thời đề xuất ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ tới. Kết luận Hội nghị, PGS, TS Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ Đại hội Đảng XI, đã cảm ơn và khẳng định Hội đồng sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư, và những ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng, từ đó cố gắng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy chế chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ... để nhiệm kỳ tới, Hội đồng tiếp tục là một địa chỉ tin cậy của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

 Chiều 2-3 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (VHNT T.Ư) tổ chức lễ trao tặng thưởng cho các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT năm 2015. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự.

Trong năm 2015, Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT T.Ư đã nhận được 99 tác phẩm (gồm sách, bài báo và đĩa CD) của 39 cơ quan, đơn vị gửi tham dự. Theo đánh giá của Hội đồng, hoạt động lý luận, phê bình năm qua đã có bước phát triển đáng mừng; một số công trình, cụm bài công phu, nghiêm túc đề cập kịp thời những vấn đề thời sự, có tác dụng định hướng và tham gia phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong đời sống VHNT. Tuy nhiên, còn thiếu những công trình nghiên cứu có tính hệ thống về các vấn đề chuyên sâu; thiếu tác phẩm có chiều sâu về lý luận văn nghệ. Kết quả, có 19 tác phẩm được tặng thưởng, trong đó ba tác phẩm đạt loại A là các cuốn sách Văn học Việt Nam hiện đại sáng tạo và tiếp nhận của PGS, TS Nguyễn Thị Bích Thu; Mịch Quang và nghệ thuật dân tộc của NSND Lê Tiến Thọ, Ngọc Anh, Phương Anh (tuyển chọn); Luận chiến văn chương, quyển 3 của Chu Giang. Bốn tác phẩm đạt loại B, tám tác phẩm loại C, bốn tác phẩm loại khuyến khích và tám tập thể, đơn vị được tặng thưởng vì có các công trình, tác phẩm tốt.

Nguồn Báo Nhân dân – Thu Hương ST


Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ
11 tháng trước

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay
1 năm trước

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
1 năm trước

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng
1 năm trước

• Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (1 năm trước)

• Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết hoạt động thực tiễn góp phần vào công tác xây dựng Đảng (2 năm trước)

• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (2 năm trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay (2 năm trước)

• Tinh thần “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 năm trước)

• Kế thừa những giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới (2 năm trước)

• Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam (3 năm trước)

• Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 - 7-4-2017) : Bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn (3 năm trước)

• Tọa đàm khoa học về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. (3 năm trước)

• Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam” (3 năm trước)