Tọa đàm khoa học về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

25/02/2017 | 1686

Ngày 21/02/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Tọa đàm.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, Ban Tổ chức Tọa đàm đã nhận được sự quan tâm của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý trong các cơ quan Trung ương đối với cuộc Tọa đàm. Trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức Tọa đàm đã nhận được hơn 19 tham luận và một số ý kiến đăng ký phát biểu trực tiếp với nội dung rất sâu sắc, trí tuệ, chất lượng của các chuyên gia, các nhà khoa học, những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Nhìn tổng thể các tham luận, dưới nhiều góc độ, từ nhiều cách tiếp cận, đã phản ánh khá toàn diện, đánh giá đúng tình hình các mặt công tác của cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị Trung ương, đặc biệt là đã chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém được coi là điểm nghẽn do cả yếu tố khách quan và chủ quan tác động, làm cho chất lượng, hiệu quả trên nhiều mặt công tác của các cơ quan Trung ương chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số tham luận đã có những kiến giải vấn đề một cách tương đối đa diện, khá phong phú, giàu tính gợi mở về đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối để nâng cao thực chất công tác xây dựng Đảng và việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan Trung ương. Nội dung các tham luận có những đóng góp nhất định, rất đáng ghi nhận về mặt lý luận và tổ chức thực tiễn trong Đảng bộ.

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu đề dẫn tại buổi Tọa đàm.

Phát biểu tham luận tại Tọa đàm, các đại biểu đã quan tâm và tập trung thảo luận một số vấn đề được coi là những thành công, đồng thời là khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn hoạt động. Theo đó:

Về tổ chức bộ máy, hầu hết các đại biểu đều đồng tình, đánh giá cao vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Quá trình tái thành lập và phát triển trong 10 năm qua (từ năm 2007 đến nay) Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó, tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác đảng được tăng cường về số lượng và chất lượng, bảo đảm cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của các cơ quan Trung ương đã phần nào khẳng định điều đó.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, nhiều cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên còn băn khoăn giữa lý luận và thực tiễn về mô hình tổ chức, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ. Điều này đòi hỏi phải có cái nhìn tổng thể, với tư duy tổ chức có tầm nhìn dài hạn, tạo được đột phá và xác định đây là vấn đề gốc, nếu không được giải quyết thỏa đáng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối. Trên thực tế, việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong Đảng bộ Khối đang gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ chế, chính sách đồng bộ, nhiều cấp ủy đảng chưa thể lập được bộ máy, bố trí cán bộ theo quy định.

Về công tác cán bộ, đa số các ý kiến đồng tình, nhất trí cao với đánh giá về chất lượng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Và do đó đòi hỏi cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Khối tham gia công tác cán bộ phải chọn lựa được những cán bộ, đảng viên thực sự ưu tú, phải có tư duy và tầm nhìn chiến lược, đột phá, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, phải có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, cùng với đó, có năng lực làm việc khoa học, thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, đề cao đạo đức công vụ, đấu tranh với những tiêu cực, sách nhiễu, lợi ích nhóm. Đảng ủy Khối cần chỉ đạo, hướng dẫn việc nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.     Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong sạch, vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ tức là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược cho đất nước.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của các đại biểu băn khoăn về chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác đảng chuyên trách ở cơ sở chưa xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao, có sự bất bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm. Nhiều ý kiến đề nghị Đảng ủy Khối đề xuất với Trung ương thay đổi chế độ, chính sách cán bộ làm công tác đảng chuyên trách ở cơ sở cho phù hợp.

Về cơ chế phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đa số các ý kiến thống nhất việc cần phải tách bạch và làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy và giữa tập thể cấp ủy với người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ ở mỗi cơ quan, đơn vị. Trong đó, việc làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm đối với công tác cán bộ phải được quy định một cách cụ thể, rõ ràng, cấp ủy phải được tham gia ý kiến, ý kiến của cấp ủy là ý kiến độc lập. Đây chính là vướng mắc về trách nhiệm trong công tác cán bộ của một số cấp ủy các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong thời gian vừa qua. Làm tốt được nhiệm vụ này sẽ khắc phục được cơ bản tính hình thức, không bị lợi dụng, “hợp lý hóa” bởi ý kiến của một số người đứng đầu.

Về cải cách hành chính trong công tác đảng, một số ý kiến đề nghị Đảng bộ Khối cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động hành chính trong toàn Đảng bộ. Trước mắt cần tập trung xây dựng, vận hành một số thủ tục hành chính từ Đảng ủy Khối liên thông với các đảng ủy trực thuộc trên môi trường mạng, nhất là việc thông tin, báo cáo, cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên. Giảm bớt giấy tờ hành chính, chỉ đạo, hướng dẫn có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khoa học và hiệu quả thực thi trong thực tiễn ở cơ sở.

Ảnh: Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cần phải xác định rõ những nội dung lãnh đạo phù hợp với thực tiễn đặt ra ở cơ sở; cần có trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết những bức xúc, vướng mắc ở cơ sở, tạo sự chủ động để các cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Kết luận buổi Tọa đàm, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao tình cảm, tinh thần trách nhiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đối với Đảng bộ Khối, hoạt động của Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ với nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trí tuệ, là động lực để Đảng ủy Khối tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối thời gian tới.

Cơ bản đồng tình với những ý kiến phát biểu tham luận, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng: Cấp ủy đảng các cấp phải có nhận thức sâu sắc nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo tức là đổi mới bản thân mình, cấp nào cũng cần phải đổi mới. Đổi mới phương thức lãnh đạo không thể tách rời nội dung lãnh đạo mà ngược lại cần phải xác định rõ nội dung lãnh đạo gắn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tình hình thực tiễn trong điều kiện mô hình, loại hình tổ chức bộ máy của Đảng bộ Khối chưa đồng nhất. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị gắn với quyền và trách nhiệm người đứng đầu, nhất là công tác cán bộ trong từng cơ quan, đơn vị. Trước mắt, các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bằng các quy chế, quy định trong điều kiện các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương chưa thực sự rõ ràng, trong đó, cấp ủy cần xác định rõ nội dung lãnh đạo.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng cần phải xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn để đổi mới. Đổi mới phương thức cũng đòi hỏi sự quyết đáp nhanh chóng, kịp thời; giải quyết thấu đáo những vấn đề bất trắc, rủi do nảy sinh từ thực tiễn. Cần phải xác định rõ những nội dung công việc cốt lõi, phù hợp với tính chất, đặc điểm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch, nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa cấp ủy đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị với nhau.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối cũng phải được bắt đầu bằng công tác tuyên truyền, giáo dục, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ, ở đây, cần phải tạo được mối đoàn kết, đồng thuận rất cao. Ý nghĩa của sự đoàn kết trong các cơ quan Trung ương không chỉ trong nội bộ các cơ quan, đơn vị mà còn tác động, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và cả hệ thống. Cốt lõi của sự đoàn kết, đồng thuận đó là đề cao dân chủ, tăng cường đối thoại thẳng thắn. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thanh tra công vụ. Cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục cho được “lợi ích nhóm”, trục lợi chính sách, pháp luật.

Về những kiến nghị, đề xuất, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối tiếp tục nghiên cứu sâu sắc những vấn đề còn vướng mắc trong Đảng bộ Khối để đề xuất với Trung ương, trước mắt là đóng góp trí tuệ vào các Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. 

Phạm Anh Thiện


Các bài viết khác

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ
10 tháng trước

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay
1 năm trước

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
1 năm trước

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng
1 năm trước

• Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (1 năm trước)

• Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết hoạt động thực tiễn góp phần vào công tác xây dựng Đảng (2 năm trước)

• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (2 năm trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay (2 năm trước)

• Tinh thần “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 năm trước)

• Kế thừa những giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới (2 năm trước)

• Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam (3 năm trước)

• Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 - 7-4-2017) : Bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn (3 năm trước)

• Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam” (3 năm trước)

• Chăm lo xây dựng Đảng toàn diện (3 năm trước)