Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ”

12/10/2019 | 3112

Nhân kỷ niệm các ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng, Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 11/10/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ”.

Tới dự buổi Tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; thường trực và cán bộ phụ trách công tác dân vận các đảng ủy trực thuộc… Các đồng chí: Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; Nguyễn Khắc Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì Tọa đàm.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS. TS Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận. Công tác dân vận đặc biệt ở chỗ vừa là nội dung, nhiệm vụ, vừa là một phương thức không thể thiếu đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, coi trọng công tác dân vận. Trong tác phẩm “Dân vận”, Người viết “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Những năm qua, trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác dân vận, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên hội viên và cả hệ thống chính trị. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các cấp ủy nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng bộ Khối đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cũng như những tác động đến toàn xã hội. Vì vậy, Đảng ủy Khối đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, đặc biệt là của người đứng đầu, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động đối với công tác dân vận. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước được quan tâm, thúc đẩy, trong đó tập trung vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động). Công cuộc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân đã có nhiều tiến bộ.

Học tập tư tưởng, phong cách, phương pháp dân vận của Bác Hồ, nhiều cơ quan Trung ương đã chú trọng cải tiến lề lối làm việc cho khoa học hơn, thường xuyên sửa đổi theo hướng dân chủ hoá, công khai hoá; đạo đức công vụ được quan tâm xây dựng, góp phần vào việc chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.

Thực tiễn công tác dân vận trong suốt 70 năm qua cho thấy, tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự là kim chỉ nam cho công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị.

Dù các cấp ủy, tổ chức đảng của Đảng bộ Khối đã có nhiều cố gắng và đạt - những kết quả tích cực, nhưng việc vận dụng tư tưởng, phong cách, phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương nói chung còn có những hạn chế nhất định; vẫn còn không ít trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chưa vận dụng kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện không tốt hoặc vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Nhiều nơi cải cách hành chính gặp khó khăn, việc thực hiện dân chủ hoá, công khai hoá, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí còn mang tính hình thức, do vậy hạn chế kết quả nâng cao năng lực quản lý nhà nước...

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, góp phần làm sâu sắc thêm giá trị lý luận của tác phẩm “Dân vận” và thực tiễn việc vận dụng phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị. Các đại biểu đã nêu những kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tại các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu cũng đã đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần vào việc cải cách thủ tục hành chính, tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách hợp lòng dân. Đồng thời cũng nêu lên những vấn đề đặt ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, năm 2019, tròn 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận”. Đây là tác phẩm có ý nghĩa rất to lớn trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác phẩm ngắn gọn, súc tích với 4 mục lớn: Nước ta là nước dân chủ; Dân vận là gì?; Ai phụ trách dân vận?; Dân vận phải thế nào?. Bác đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ phụ trách dân vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Bác căn dặn cán bộ phụ trách dân vận “không chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh” nghĩa là khắc phục bệnh quan liêu, giấy tờ, xa dân, không tôn trọng dân, không quan tâm giải quyết những bức xúc, đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, cán bộ phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” cho nhân dân noi theo….

Cũng chính vì tầm vóc to lớn của tác phẩm “Dân vận”, Trung ương Đảng đã lấy ngày 15/10 là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là ngày Dân vận của cả  nước. 70 năm trôi qua, nhưng tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn, mãi mãi là kim chỉ nam cho công tác dân vận của Đảng để chúng ta học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối biểu dương tinh thần trao đổi trách nhiệm, tâm huyết với công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và phong cách dân vận của Bác Hồ.

Tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời, thực hiện tốt công tác dân vận nói chung và phong cách công tác dân vận của Bác Hồ nói riêng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị các đảng bộ cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước về công tác dân vận một cách rộng rãi, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ đối với công tác dân vận; lãnh đạo phải luôn gương mẫu, tạo niềm tin vững chắc, tạo được sự đồng tình, đồng thuận và ủng hộ của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, phát huy được sức mạnh đoàn kết nội bộ.

Hai là, công tác dân vận của Đảng và những người làm công tác dân vận phải luôn kết hợp chặt chẽ ba biện pháp giáo dục thuyết phục, nâng cao đời sống kinh tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện hành chính công khai, minh bạch trong công tác và vận động nhân dân.

Ba là, tôn trọng, nắm rõ đặc điểm tình hình chung và những khác biệt cụ thể của từng lĩnh vực để tham mưu, định ra những chủ trương, kế hoạch thích hợp để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; báo cáo, xin chỉ đạo của cấp trên đối với các vấn đề quan trọng, chống thái độ và cách làm giản đơn hoặc rập khuôn máy móc.

Bốn là, công tác tuyên truyền, thuyết phục phải có tình, có lý, đúng luật pháp, thực hiện tự phê bình và phê bình; có thái độ cầu thị và đối thoại trong tiếp xúc với cán bộ và nhân dân; khắc phục sự tự ti và mặc cảm, cần có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, đồng bộ, kiên trì, kiên quyết, triệt để trong việc triển khai công tác dân vận, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để gây dựng sự tin tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay những người làm công tác dân vận khắc sâu  những Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận nói chung, về phong cách và tác phong của những người làm công tác dân vận nói riêng, tiếp tục vươn lên, nhận lãnh trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, vượt qua những thách thức, yếu kém, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt, bền vững giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

P.V


Các bài viết khác

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
12 ngày trước

Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra

Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra
1 tháng trước

Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống

Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống
2 tháng trước

5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
5 tháng trước

• Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)

• Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối (1 năm trước)

• Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 (2 năm trước)

• Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận (2 năm trước)

• Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2 năm trước)

• Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (2 năm trước)

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)