Nghiên cứu khoa học

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG BỘ NGOẠI GIAO TRONG CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ TOÀN DIỆ

 21/10/2015 |  580

Tham luận của Đảng bộ Bộ Ngoại giao tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CƠ QUAN

 21/10/2015 |  643

Tham luận của Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

 21/10/2015 |  642

Bài phát biểu tham luận của đồng chí Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 21/10/2015 |  687

Tham luận của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 21/10/2015 |  755

Tham luận của Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG,  PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

 21/10/2015 |  742

Tham luận của đồng chí Trương Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH THEO CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

 21/10/2015 |  677

Báo cáo tham luận của Đảng bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC NÊU CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH Y TẾ

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC NÊU CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH Y TẾ

 20/10/2015 |  782

Phát biểu tham luận của đồng chí Phạm Văn Tác, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC  CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH  PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”  TRONG KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 20/10/2015 |  798

Báo cáo tham luận của Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÊU CAO VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG VIỆC RÈN LUYỆN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN DÂN

 20/10/2015 |  833

Tham luận của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020