Nghiên cứu khoa học

VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 21/10/2015 |  436

Tham luận của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 21/10/2015 |  503

Tham luận của Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG,  PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

 21/10/2015 |  521

Tham luận của đồng chí Trương Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH THEO CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

 21/10/2015 |  475

Báo cáo tham luận của Đảng bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC NÊU CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH Y TẾ

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC NÊU CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH Y TẾ

 20/10/2015 |  552

Phát biểu tham luận của đồng chí Phạm Văn Tác, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC  CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH  PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”  TRONG KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 20/10/2015 |  602

Báo cáo tham luận của Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÊU CAO VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG VIỆC RÈN LUYỆN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN DÂN

 20/10/2015 |  531

Tham luận của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CẤP ỦY ĐẢNG TRONG VIỆC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI

 20/10/2015 |  569

Tham luận của Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG  VIỆC TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”  TRONG CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TRONG CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 20/10/2015 |  607

Nhằm cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm công tác đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu một số tham luận của các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối được chọn in làm tài liệu chính thức và trình ...