Công tác tuyên giáo

Nâng cao năng lực, hiệu quả tham mưu trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Nâng cao năng lực, hiệu quả tham mưu trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

 17/11/2011 |  1842

Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trước yêu cầu mới, ngày 15/11, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực, hiệu quả tham mưu trong công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tại các cơ quan Đảng Trung ương”.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện bản lĩnh chính trị của Đảng ta trong tình hình hiện nay

 22/10/2011 |  2102

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cũng là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta từ trước đến nay, đặc biệt trong bối cảnh phức tạp của tình hình kinh tế và chính trị thế giới, cũng như quá trình phát triển kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay ở nước ta.

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 17/08/2011 |  2844

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI), Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 25/3/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 18/4/2011 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2010 và phát động tham gia Cuộc thi “Đảng trong cuộc sống hôm nay”

 07/05/2011 |  2804

Ngày 02/4/2010, tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2010 và phát động tham gia Cuộc thi “Đảng trong cuộc sống hôm nay”.