Nghiên cứu khoa học

NÂNG CAO TÍNH CHIẾN ĐẤU, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG CHI BỘ; KINH NGHIỆM TỪ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO MỘT SỐ CHI BỘ TRONG VIỆC XỦ LÝ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

 21/10/2015 |  760

Tham luận của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG CỦA CẤP ỦY, ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP TRONG ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 21/10/2015 |  796

Tham luận của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY TRONG VIỆC PHỐI HỢP VỚI BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN QUẢN LÝ, QUY HOẠCH, ĐỀ BẠT VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ TRẺ

 21/10/2015 |  757

Tham luận của Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÊU CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẢNG BỘ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 21/10/2015 |  744

Tham luận của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY”

 21/10/2015 |  899

Tham luận của Đảng bộ Ngân hàng Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

 21/10/2015 |  629

Tham luận của Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC SẮP XẾP, KIỆN TOÀN LẠI TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 21/10/2015 |  616

Tham luận của Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI BỘ, SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TRONG ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

 21/10/2015 |  874

Tham luận của Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, PHÁT HUY VAI TRÒ HẠT NHÂN CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 21/10/2015 |  734

Tham luận của Đảng bộ Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP ỦY, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NÓI CHUNG VÀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ NÓI RIÊNG

 21/10/2015 |  1796

Tham luận của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.