Nghiên cứu khoa học

NÊU CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẢNG BỘ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 21/10/2015 |  497

Tham luận của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY”

 21/10/2015 |  605

Tham luận của Đảng bộ Ngân hàng Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

 21/10/2015 |  455

Tham luận của Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC SẮP XẾP, KIỆN TOÀN LẠI TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 21/10/2015 |  443

Tham luận của Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI BỘ, SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TRONG ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

 21/10/2015 |  497

Tham luận của Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, PHÁT HUY VAI TRÒ HẠT NHÂN CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 21/10/2015 |  482

Tham luận của Đảng bộ Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP ỦY, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NÓI CHUNG VÀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ NÓI RIÊNG

 21/10/2015 |  847

Tham luận của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG BỘ NGOẠI GIAO TRONG CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ TOÀN DIỆ

 21/10/2015 |  399

Tham luận của Đảng bộ Bộ Ngoại giao tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CƠ QUAN

 21/10/2015 |  448

Tham luận của Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

 21/10/2015 |  446

Bài phát biểu tham luận của đồng chí Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.