Nghiên cứu khoa học

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG,  PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ,  HẢI QUAN NHẰM GÓP PHẦN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG  KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN NHẰM GÓP PHẦN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA

 21/10/2015 |  407

Tham luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Túc, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

THANH NIÊN VIỆT NAM MÃI MÃI VỮNG NIỀM TIN THEO ĐẢNG, SỨ MỆNH CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

 21/10/2015 |  551

Tham luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN THAM GIA GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

 21/10/2015 |  554

Tham luận của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI ĐẢNG BỘ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM, NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

 21/10/2015 |  449

Tham luận của Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

 21/10/2015 |  489

Tham luận của Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÂNG CAO TÍNH CHIẾN ĐẤU, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG CHI BỘ; KINH NGHIỆM TỪ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO MỘT SỐ CHI BỘ TRONG VIỆC XỦ LÝ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

 21/10/2015 |  468

Tham luận của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG CỦA CẤP ỦY, ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP TRONG ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 21/10/2015 |  496

Tham luận của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY TRONG VIỆC PHỐI HỢP VỚI BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN QUẢN LÝ, QUY HOẠCH, ĐỀ BẠT VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ TRẺ

 21/10/2015 |  491

Tham luận của Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÊU CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẢNG BỘ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 21/10/2015 |  449

Tham luận của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY”

 21/10/2015 |  565

Tham luận của Đảng bộ Ngân hàng Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.