Nghiên cứu khoa học

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO ĐẢNG VIÊN THAM MƯU, XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

 21/10/2015 |  949

Tham luận của Đảng bộ Bộ Tư pháp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC, CÓ HIỆU QUẢ  SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ  QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC, CÓ HIỆU QUẢ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015

 21/10/2015 |  988

Phát biểu tham luận của đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công thương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 21/10/2015 |  890

Tham luận của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TRỰC TIẾP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 21/10/2015 |  855

Tham luận của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

KẾT QUẢ VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

 21/10/2015 |  919

Tham luận của Đảng bộ Bộ Nội vụ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG,  PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ,  HẢI QUAN NHẰM GÓP PHẦN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG  KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN NHẰM GÓP PHẦN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA

 21/10/2015 |  665

Tham luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Túc, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

THANH NIÊN VIỆT NAM MÃI MÃI VỮNG NIỀM TIN THEO ĐẢNG, SỨ MỆNH CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

 21/10/2015 |  769

Tham luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN THAM GIA GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

 21/10/2015 |  969

Tham luận của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI ĐẢNG BỘ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM, NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

 21/10/2015 |  755

Tham luận của Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

 21/10/2015 |  831

Tham luận của Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.