Công tác tổ chức

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 4 năm 2010

 07/05/2011 |  1742

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 4, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 2 và tháng 3 năm 2010

 07/05/2011 |  1799

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 2 và tháng 3, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau: