Công tác tổ chức

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 8 năm 2010

 07/05/2011 |  2443

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 8, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 6 năm 2010

 07/05/2011 |  1961

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 6, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 5 năm 2010

 07/05/2011 |  1740

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 5, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 4 năm 2010

 07/05/2011 |  1760

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 4, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 2 và tháng 3 năm 2010

 07/05/2011 |  1819

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 2 và tháng 3, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau: