HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

 18/05/2018 |  897

Trong mỗi thời kỳ đấu tranh, trước mỗi bước ngoặt của cách mạng, cùng với Trung ương Đảng, Hồ Chủ tịch đã kết hợp một cách sáng tạo lý luận Mác - Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam, vạch ra đường lối chính trị đúng đắn, nêu lên nhiệm vụ, phương hướng phấn đấu cho toàn Đảng và cho đội ...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, không được làm việc gì trái ý dân

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, không được làm việc gì trái ý dân

 14/05/2018 |  841

Trong suốt cuộc đời mình, tiết kiệm là một trong những yêu cầu về đạo đức, lối sống, luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất mực coi trọng. Bác luôn nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của tiết kiệm trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn của nước ta. Nhiều thế hệ người Việt Nam đã ...

Tài liệu sinh hoạt chi bộ chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu sinh hoạt chi bộ chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 01/12/2017 |  1398

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị yêu cầu: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ ...

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 13/11/2017 |  1402

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tự phê bình và phê bình trong Đảng. Theo Người, tự phê bình và phê bình giúp xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gột rửa, lọc bỏ những sai lệch. Qua đó, tạo chất kết dính trong nội bộ, là phương thuốc hay nhất để chữa ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 07/11/2017 |  9032

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là đảng viên thuộc Chi bộ A (Chi bộ gồm các đảng viên ở Văn phòng Thường vụ Trung ương, Văn phòng Bí thư Trung ương và Bộ Tổ chức Xem thêm

Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

 19/05/2017 |  1075

Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành biểu tượng cao quý cho Trí tuệ và Tâm hồn Việt Nam, cho lòng dũng cảm và đức hy sinh, anh hùng và bất khuất, nghị lực phi thường và niềm tin mãnh liệt vào tương lai của dân tộc và con người Việt Nam. Người còn là sự kết tinh và thăng hoa ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

 19/04/2017 |  2041

TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong “Sửa đổi lối làm việc” đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn mang đậm tính khoa học, tính nhân dân và dân tộc sâu sắc, luôn soi sáng cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

 20/03/2017 |  630

Trong xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nội dung tự phê bình và phê bình. Theo Người, tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để chiến đấu và chiến thắng với những sai lầm, khuyết điểm, là quy luật sống còn đối với ...

Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 15/03/2017 |  1125

Thông qua việc học tập và làm theo phong cách nói chung, phong cách ứng xử của Người nói riêng, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương khắc phục những hạn chế, yếu kém khi ứng xử trong công tác và cuộc sống ...