HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học và làm theo Bác để tự soi, tự sửa mình

Học và làm theo Bác để tự soi, tự sửa mình

 15/10/2020 |  95

Trong những năm qua, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  khóa XII (Chỉ thị 05) tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị đã tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ...

Nâng cao chất lượng công tác báo chí của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng công tác báo chí của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

 17/06/2020 |  231

Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta; đồng thời là người khai sinh, xây dựng, người thày của nền báo chí cách mạng Việt Nam, và như chính Người nhận "là một người có nhiều duyên nợ với báo chí", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn vẹn và hoà quyện cả cuộc đời ...

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ

 09/06/2020 |  230

Vận dụng phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng rèn luyện xây dựng văn hóa trong chi bộ là việc làm rất cần thiết. Học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình mà khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác và cuộc sống để ...

Rèn luyện phong cách cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện phong cách cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 12/05/2020 |  286

Rèn luyện phong cách người cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, một trong những trọng tâm công tác của Đoàn Khối, góp phần hình thành lớp cán bộ trẻ“vừa hồng, vừa chuyên” cho các ban, bộ, ngành Trung ương nói riêng, ...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội

 08/05/2020 |  244

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người chỉ rõ: Muốn dân tộc đoàn kết thì trước hết trong Đảng phải đoàn kết; đoàn kết trong Đảng ...

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay

 07/05/2020 |  402

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, một kho tàng đầy của báu, có giá trị trường tồn, vì hướng tới tương lai, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi

Cán bộ, đảng viên phải là công bộc của dân

Cán bộ, đảng viên phải là công bộc của dân

 07/04/2020 |  495

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài”[1]; “các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân”[2] Xem thêm

Xây dựng đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 12/12/2019 |  506

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng quốc gia, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, giản dị, ai cũng có thể học theo để làm một người cách mạng, một người ...

Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương

Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương

 12/12/2019 |  1644

Rèn luyện đạo đức cách mạng và phát huy trách nhiệm tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng theo chỉ dẫn và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần ...