Các văn bản chỉ đạo

Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 17/04/2014 |  1935

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ

 17/09/2013 |  2463

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ.

Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 10/09/2012 |  2603

Ngày 01/7/2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch số 03 triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Biên tập trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối trân trọng đăng toàn văn Kế hoạch.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 10/09/2012 |  2430

Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Biên tập trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối trân trọng đăng toàn văn Chỉ thị.

Hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

 10/09/2012 |  2681

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGĐUK về triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2012