Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

11/09/2020 | 185

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận. Trong đó, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 "về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị", đây được coi là văn bản có tính chất bản lề của Đảng có tính chế định về chế độ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị; Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 về  “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác dân vận chính quyền; năm 2018, Ban Dân vận Trung ương đã thống nhất với Ban Cán sự đảng Chính phủ chọn chủ đề công tác là “Năm dân vận chính quyền” nhằm mục tiêu thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân... và được tiếp tục thực hiện trong các năm 2019 và 2020.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đều là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Chính phủ. Tuy nhiên, công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có nhiều điểm khác so với công tác dân vận của các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương: không có hệ thống chính quyền cùng cấp, không gắn với địa bàn dân cư, không có đối tượng dân tộc, tôn giáo..., đặc biệt là không có ban dân vận theo ngành dọc (Mục 1, Điều 14, Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định thi hành Điều lệ Đảng, quy định: "Đảng bộ khối, đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng khác trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy có các cơ quan: văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo"). Do đó, công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương chủ yếu là công tác dân vận ở các cơ quan (gồm cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương và cơ quan của các tổng cục, cục, viện, trường, cơ quan của các hội, đoàn thể ở Trung ương), có hai hướng đích tới:

Một là, thực hiện tốt dân vận trong nội bộ cơ quan; Hai là, thực hiện công tác dân vận của ngành trên phạm vi cả nước. Cho nên, thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong Đảng bộ Khối, nhất là công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước thì không chỉ tác động tích cực đến kết quả công tác ở các cơ quan Trung ương mà còn có ảnh hưởng quan trọng vào hiệu quả công tác dân vận trên cả nước, góp phần vào việc ổn định xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”. Theo đó, công tác dân vận của Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến quan trọng, bước đầu khắc phục tư tưởng coi nhẹ công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và của các đoàn thể. Hầu hết bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Đảng bộ Khối đã hiểu rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận và xác định trách nhiệm cá nhân đối với công tác dân vận trong tình hình mới; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều tiến bộ về phương thức và phong cách làm việc, về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, về thái độ ứng xử trong giao tiếp, trao đổi, giải quyết công việc của nhân dân; việc tham mưu chủ trương, chính sách, pháp luật ngày càng sát với thực tiễn, đáp ứng đúng những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các cơ quan nhà nước coi trọng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân; chú trọng công tác tiếp dân; rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản, hướng dẫn, quy định, quy chế, chính sách, các quy định trong nội bộ cơ quan...

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa chú trọng việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” cùng các văn bản khác của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác dân vận thành chương trình công tác hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Một số cấp ủy, tổ chức đảng còn lúng túng trong việc xác định nội dung công tác dân vận. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể một số nơi còn vướng mắc trong việc xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với công tác dân vận, cũng như xác định nội dung công tác dân vận của tổ chức mình phải triển khai thực hiện. Lúng túng trong việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận và chọn mô hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên còn lúng túng trong việc vận dụng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nên chất lượng tham mưu còn có mặt hạn chế.

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. Nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là rất lớn, nhất là việc phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương trong việc tham mưu hoạch định chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Sau 03 năm thực hiện “Dân vận chính quyền” do Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ phát động, bên cạnh một số kết quả bước đầu đạt được, thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối đặt ra một số vấn đề của công tác dân vận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với Nhân Dân cũng như khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Một là, Quy chế 290 của Bộ Chính trị về công tác dân vận của hệ thống chính trị đã xác định trách nhiệm và phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tuy nhiên kết quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước vẫn còn hạn chế, đóng góp chưa rõ rệt vào việc xây dựng các chủ trương chính sách hợp lòng dân; nhiều nội dung công tác dân vận cơ quan nhà nước khó triển khai thực hiện trong thực tế. Ban Dân vận Trung ương phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan Trung ương thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận; trước hết là xây dựng môi trường cơ quan đồng thuận, đoàn kết, người lao động gắn bó, xây dựng tư duy và tác phong làm việc trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân; sửa đổi lề lối làm việc của cán bộ, công chức, coi trọng đạo đức công vụ; nâng cao trách nhiệm cá nhân, thúc đẩy cải cách hành chính trong thực thi công vụ.

Hai là, thực tiễn công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương cho thấy cần có giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn kịp thời và khắc phục biểu hiện coi nhẹ công tác dân vận ở một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức. Đảng ủy Khối tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể và đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động.

Ba là, tăng cường đối thoại, chất vấn trong Đảng, phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác vận động, đoàn kết tập hợp cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ ngay từ sinh hoạt chi bộ và trong các cuộc họp cấp ủy. Thực hiện có hiệu quả chế độ sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ. Tiếp tục coi chi bộ là địa bàn, là hạt nhân trong việc giáo dục, tuyên truyền, vận động và xác định trách nhiệm của đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí chủ chốt trong công tác dân vận.

Bốn là, chú trọng việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng môi trường làm việc có nền nếp, tuân thủ pháp luật. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là chìa khóa để xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng phương pháp làm việc của đảng viên, cán bộ và người lao động trọng dân, vì dân. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương, tác phong gần gũi với cán bộ, đảng viên và người lao động để nắm tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu các ý kiến đóng góp và kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong cơ quan, đơn vị.

Năm là, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong đó có nội dung phối hợp về công tác dân vận. Tăng cường công tác lãnh đạo, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh để các tổ chức phát huy vai trò và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chủ trì xây dựng.

Sáu là, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp hằng năm phải đưa nội dung công tác dân vận vào chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; giám sát đảng viên là người đứng đầu về trách nhiệm đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

ThS. Bùi Đức Việt

Phó Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy Khối

 

 


Các bài viết khác

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
1 tháng trước

Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối

Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối
1 tháng trước

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
8 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
10 tháng trước

• Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận (12 tháng trước)

• Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ” (1 năm trước)

• Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (1 năm trước)

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước” (2 năm trước)

• Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018” (2 năm trước)

• Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới (2 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (2 năm trước)