Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

16/10/2020 | 48

Nhiệm kỳ Đại hội XII Đảng bộ Khối (2015 - 2020) triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ươngnhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cụ thể hóa nhiều nội dung công tác tuyên giáo, trong đó, toàn Đảng bộ thống nhất, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tập trung triển khai các nhiệm vụ của công tác tư tưởng và công tác tuyên giáo đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh), quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Trọng tâm là phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị  đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Một là, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 30/12/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ngày 09/10/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định số 1497-QĐ/ĐUK lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng bộ Khối, tổ chức kiện toàn, thay đổi tên gọi Ban Chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Hiện nay, Ban Chỉ đạo gồm 25 thành viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công 01 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng ban. Nhiều đảng bộ trực thuộc đã chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng, củng cố lực lượng, xây dựng kế hoạch công tác giúp Ban Chỉ đạo 35 của các ban, bộ, ngành Trung ương, góp phần giải quyết tốt một số nhiệm vụ quan trọng, nổi bật là tham mưu xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tình hình tư tưởng như những phát ngôn, viết sách thiếu trung thực, thiếu chính xác, bóp méo sự thật, chống đối Đảng, Nhà nước của một số nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nghỉ hưu…, vừa bảo đảm tính nghiêm minh, vừa nhân văn, có tác dụng răn đe, cảnh báo đảng viên không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là, công tác giáo dục lý luận chính trị, định hướng tư tưởng,nghiên cứu, tổng hợp dư luận xã hội, công tác báo cáo viên, tuyên truyền, đưa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thông tin chuyên đề.

Nội dung các kỳ giao ban đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội gắn với thực tiễn, tình hình thời sự, những vấn đề nóng trong nước, quốc tế và của các ngành, cơ quan, được cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên các hội nghị đều là những chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý đầu ngành, có uy tín ở Trung ương. Tăng cường xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo xây dựng và phát sóng 7 phim tài liệu và phóng sự trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Truyền hình Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ… Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”... Chỉ đạo, phối hợp biên tập, xuất bản 03 tập sách Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ba là, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm, ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, trong đó xác định 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Ngày 25/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hơn 03 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ nhận thấy có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc chấp hành tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; bí thư cấp ủy, người đứng đầu chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và chương trình hành động cá nhân thực hiện các nghị quyết của Đảng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐUK để tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW xác định 4 nội dung đột phá: (1) Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; (2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; (4) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.100% tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chi bộ xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương. Ngày 25/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Nghị quyết đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 8 nhóm tiêu chí cụ thể nhằm tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó, ban hành Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK kèm theo Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối: “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”.

Kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hội thảo góp phần vào việc giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các cơ quan và doanh nghiệp Trung ương, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản biên tập, xuất bản cuốn sách “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

5 năm qua, toàn Đảng bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc duy trì nền nếp việc học tập các chuyên đề hằng năm, các kỳ sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ, chấn chỉnh việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.Bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc xây dựng cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kế hoạch làm theo Bác.

Bốn là, công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối được tăng cường, đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện. Hằng năm, 100% cán bộ tuyên giáo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đều được tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới. Việc tổ chức các hội nghị tập huấn theo hướng đi vào những nội dung cụ thể, được các chuyên gia trên các lĩnh vực trực tiếp truyền đạt. Riêng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối được đổi mới có tính chất đột phá. Các kỳ giao ban, sinh hoạt chuyên môn đều có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành trực tiếp truyền đạt, tổ chức thảo luận với nhiều nội dung phong phú. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ có gần 200 người, trong đó, gần 40 đồng chí làm cán bộ chuyên trách. So với nhiệm kỳ trước, tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác tuyên giáo được tăng thêm đáng kể, do đó, hệ thống tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng. 34 đảng ủy cấp trên cơ sở đều lập ban tuyên giáo, phân công 01 đồng chí ủy viên ban thường vụ làm trưởng ban; 29 đảng bộ cấp cơ sở phân công đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối cũng bộc lộ một số hạn chế, đó là: Việc nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi còn chưa kịp thời. Tính chiến đấu, tính nhạy bén, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng còn chưa hiệu quả. Công tác tuyên truyền ở một số cấp ủy, tổ chức đảng nội dung còn khô cứng, thiếu hấp dẫn và chưa chủ động. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết ở một số đảng ủy trực thuộc đảm bảo về thời gian, song còn chưa đầy đủ nội dung; việc tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết còn mang tính hình thức, kết quả chưa tương xứng với yêu cầu đề ra. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số đảng bộ chưa đi vào chiều sâu, thực chất, công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình và tổng kết mô hình còn chậm và chưa được thường xuyên; việc nêu gương của người đứng đầu ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế. Công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn thiếu nhiều giải pháp hữu hiệu,…

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc đòi hỏi phải triển khai toàn diện, đồng bộ, kết hợp nhiều giải pháp. Trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp về công tác tuyên giáo; sự phối hợp công tác với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Gắn kết chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giải quyết kịp thời những vấn đề tác động tiêu cực đến tư tưởng, góp phần củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của Nhà nước.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động theo hướng dễ hiểu, rõ ràng, thuyết phục và phù hợp từng đối tượng; với nhiều hình thức, phương pháp, từ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, tổ chức đảng đến những sinh hoạt, hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và phong trào của các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường các hình thức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia công tác tuyên giáo, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí, kiên quyết đấu tranh làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, chủ động đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên mạng xã hội.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bốn là,phải coimỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng phải là đợt sinh hoạt học tập quan trọng, là đợt sinh hoạt tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt liên quan đến lĩnh vực nghị quyết của Đảng ban hành phải nghiên cứu, thảo luận để thấm nhuần sâu sắc những nội dung cốt lõi của nghị quyết để vận dụng cụ thể vào nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, nêu rõ trọng tâm, trọng điểm, giải pháp đột phá, các điều kiện, cơ chế, chính sách, nguồn lực bảo đảm, lộ trình triển khai, phân công rõ tổ chức, cá nhân đảm nhiệm.

Năm là, đổi mới việc tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự tiên phong, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gần gũi quần chúng, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời thông tin, giải đáp những nhu cầu chính đáng của quần chúng.

Sáu là, tiếp tụcquan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối hướng chuyên sâu, có bản lĩnh chính trị vững vàng và nhạy bén chính trị đặt lên hàng đầu; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, khả năng nói và viết; phải luôn luôn tìm tòi, sáng tạo, nắm bắt, phân tích, dự báo, thông tin kịp thời, chính xác để chủ động tham mưu cho cấp ủy; đồng thời cũng phải có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cầu thị, ham học hỏi.

 Đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Để tận dụng được cơ hội, vượt qua thách thức, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, sự phồn vinh của Đất nước, hạnh phúc của nhân dân, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối nguyện nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

ThS. Phạm Anh Thiện

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020
12 ngày trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020
21 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020
1 tháng trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020
1 tháng trước

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020 (1 tháng trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện nay (1 tháng trước)

• Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020 (2 tháng trước)

• Hôi nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020 (2 tháng trước)

• Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thẩm định cuốn sách:Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020 (2 tháng trước)

• Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020 (3 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo (3 tháng trước)

• Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020 (4 tháng trước)