Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

10/04/2019 | 1160

Ngày 09/4/2019, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Chánh Văn phòng; Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban, đại diện lãnh đạo các vụ chuyên môn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo những kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019, nổi bật là: Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường; quan tâm kiện toàn các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng với kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Uỷ ban…

Đảng ủy đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Uỷ ban để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng các thể chế; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban; nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Ngành đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và nhiều giải pháp khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước phát triển.

Cũng tại buổi làm việc, Đảng ủy Ủy ban đã kiến nghị với Đảng ủy Khối một số vấn đề như: (1) Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban và kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy chế, quy định, đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả; (2) Hướng dẫn quy trình tiếp nhận 03 đảng bộ gồm: Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc, Tổng công ty Lâm nghiệp về sinh hoạt tại Đảng bộ Ủy ban và nâng cấp lên thành Đảng bộ cấp trên cơ sở; (3) Mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; hướng dẫn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp cho Đảng bộ Ủy ban.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Ủy ban trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, và chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì vậy đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Uỷ ban cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham gia xây dựng chiến lược phát triển, chủ trương lớn, các nhiệm vụ quan trọng của Ngành, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng trong xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được giao quản lý. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên thực hiện các nghị quyết của Đảng và đề cao ý thức trách nhiệm cá nhân đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Hai là, trong công tác tổ chức, cán bộ: tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Uỷ ban, của Đảng ủy cho phù hợp với mô hình tổ chức. Trong công tác cán bộ thực hiện theo quy định phân cấp quản lý; chú ý quy trình tham gia ý kiến để đảm bảo phát huy vai trò của tổ chức đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ba là, trong công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng; thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và đoàn thể. Xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ; xây dựng đạo đức, lối sống, phong cách công tác, ý thức trách nhiệm, ý thức tôn trọng pháp luật. Thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Bốn là, trong công tác phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Uỷ ban: Đảng ủy cần chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Uỷ ban để xây dựng Quy chế phối hợp; trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và quản lý đảng viên; trong đó, cần xác định rõ thẩm quyền, vai trò, trách nhiệm trong từng nội dung phối hợp lãnh đạo của Đảng ủy và của lãnh đạo Uỷ ban, nhất là làm rõ hơn về mối quan hệ, quy trình thực hiện để tránh hình thức. Quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác đảng; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên và bí thư chi bộ.

Năm là, về việc tiếp nhận 03 đảng bộ: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc; Tổng Công ty Lâm nghiệp về trực thuộc Đảng bộ Uỷ ban. Đảng ủy cần chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Uỷ ban trao đổi, thống nhất với đảng ủy , ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Yêu cầu, trước khi bàn giao phải giải quyết dứt điểm những tồn đọng, bất cập, tồn tại và phải bảo đảm theo quy trình, quy định.

 Sáu là, giao Ban Tổ chức, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo việc tiếp nhận 03 tổ chức đảng về trực thuộc Đảng bộ Uỷ ban quản lý vốn bảo đảm theo quy định./.

Trần Thế Tài

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019
9 ngày trước

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao
10 ngày trước

Hội nghị góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
15 ngày trước

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải
18 ngày trước

• Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở” (1 tháng trước)

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (1 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2019 (3 tháng trước)

• Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)