Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

12/06/2019 | 293

Chiều ngày 10/6/2019, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2019

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Chánh Văn phòng; Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đã báo những kết quả nổi bật trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019.

Thứ nhất, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng trong lãnh, chỉ đạo cấp ủy, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động tham mưu nhiều giải pháp để triển khai có sáng tạo và có hiệu quả các trọng tâm công tác lớn của Ngành Kiểm toán, đồng thời mở rộng và tăng cường về chiều sâu trong hoạt động hợp tác quốc tế, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Ban Cán sự đảng (Quy chế số 37-BCS-ĐU, ngày 16/12/2014) ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Thứ hai, Đảng ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối (Nghị quyết Trung ương 6,7,8,9 khóa XII). Thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành Kiểm toán như việc xây dựng Đề án, Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước “Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”. Đồng thời, hằng năm Đảng ủy đã xây dựng chương trình làm việc để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh, nổi cộm của các cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã quan tâm và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; lập được các ban xây dựng Đảng, bố trí được cán bộ chuyên trách công tác Đảng; thành lập mới chi bộ, kịp thời củng cố, bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra ở các đảng ủy trực thuộc; duy trì nền nếp và đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng sinh hoạt đối với các chi bộ tạm thời (theo đặc thù của Ngành). Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ được thực hiện thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường gắn với thanh tra, kiểm tra của Ngành; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể được tập trung chỉ đạo, nhất là công tác dân vận chính quyền gắn với lãnh đạo thực hiện việc tăng cường cải cách hành chính, hướng về cơ sở; chú trọng đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Ảnh đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, và chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì vậy đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Kiểm toán Nhà nước là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính, tài sản công do Quốc hội thành lập, Đảng ủy cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Kiểm toán Nhà nước. Tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là tăng cường công tác phát hiện, phối hợp xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao. Đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra, kết luận những vụ việc có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản của Nhà nước được dư luận và nhân dân quan tâm và công khai kết quả.

Hai là, Đảng ủy cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, cụ thể là: (1) Cần chủ động và đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ. Xây dựng đạo đức, lối sống, phong cách công tác, ý thức trách nhiệm trong công việc. Có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối đảm bảo thiết thực, hiệu quả tránh hình thức. Chú trọng việc lãnh đạo bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. (2) Chú ý việc lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phát huy dân chủ, coi trọng sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng vụ, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó tăng cường phối hợp với thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra, giám sát phát hiện những vấn đề bất cập cần kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. (4) Thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận cơ quan nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan. Quan tâm lãnh đạo việc đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể cơ quan.

Ba là, Đảng ủy cần phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước rà soát, sửa đổi Quy chế phối hợp công tác, trong đó xác định rõ, cụ thể thẩm quyền, vai trò, trách nhiệm trong từng nội dung và phương thức phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và quản lý đảng viên, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bốn là, Đảng ủy cần tập trung chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc rà soát các chỉ tiêu đại hội đảng các cấp đã đề ra, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng (theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị).

Năm là, Đảng ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ cần tăng cường tốt hơn nữa tinh thần đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ.

Sáu là, về các kiến nghị, đề xuất: Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp báo cáo các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải quyết theo quy định.

Trần Thế Tài

 


Các bài viết khác

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020
25 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020
1 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý IV-2019 (2 tháng trước)

• Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao (2 tháng trước)