Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế

21/06/2019 | 289

Chiều ngày 20/6/2019, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2019

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Trưởng Ban Tuyên giáo; Chánh Văn phòng; Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức;  Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân vận Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2019, nổi bật là: (1 Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các đơn vị và cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực tham mưu nhiều giải pháp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan và toàn Ngành Y tế. Đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. (2) Đảng ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng quan tâm và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Đảng ủy Bộ và các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, từng bước giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các cơ quan, đơn vị. (3)  Đảng bộ lập được các ban xây dựng Đảng, bố trí được cán bộ chuyên trách công tác Đảng; kịp thời củng cố, bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra ở các đảng ủy trực thuộc; làm tốt công tác phát triển đảng viên; duy trì nề nếp và đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể được tập trung chỉ đạo, nhất là công tác dân vận trong cơ quan nhà nước được tăng cường gắn với lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, hướng về cơ sở, phục vụ người bệnh; hoàn thiện quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về y tế; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng đến đối tượng là cấp uỷ viên mới…

Ảnh đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ Y tế trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019  là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Bộ Y tế cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Ngành Y tế có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, liên quan đến mọi đối tượng trong xã hội và rất nhạy cảm, dễ gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vì vậy, trong thời gian tới, để thực hiện có kết quả các mục tiêu do Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho, Đảng ủy cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính nhằm thực hiện tốt chính sách thuộc các lĩnh vực của Ngành Y tế nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân. Tăng cường phòng ngừa, tránh chệch hướng, lợi ích nhóm, tiêu cực trong tham mưu xây dựng chính sách của Ngành, cơ quan, đơn vị.

Phối hợp với Ban Cán sự đảng rà soát, sửa đổi Quy chế phối hợp công tác cho phù hợp với các quy định mới của Đảng, Nhà nước để mối quan hệ phối hợp công tác đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Đồng thời, cần tiếp tục lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm để ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ.

Hai là, trong công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy Bộ cần tiếp tục phát huy kết quả của việc nhất thể hóa chức danh thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy để triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm xuyên suốt là triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối đảm bảo thiết thực, hiệu quả tránh hình thức và gắn với y đức của Ngành, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tăng cường quản lý cấp ủy viên, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phát huy dân chủ, coi trọng sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng vụ, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để đi vào thực chất hơn, khắc phục cho được bệnh coi nhẹ công tác đảng, coi nhẹ sinh hoạt đảng, nặng về chuyên môn thuần túy.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng các và tiến tới Đại hội XIII của Đảng bảo đảm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Trong đó, quan tâm công tác xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới, tầm nhìn khoa học; phương châm xây dựng bí thư chi bộ, đảng bộ theo hướng nhất thể hóa vừa là bí thư cấp ủy, vừa là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận cơ quan nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan. Quan tâm lãnh đạo việc đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội…

Ba là, về các kiến nghị, đề xuất: Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Đảng ủy Bộ Y tế để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp báo cáo các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

Trần Thế Tài


Các bài viết khác

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020
25 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020
1 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý IV-2019 (2 tháng trước)

• Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao (2 tháng trước)