Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

31/05/2019 | 404

Ngày 30/5/2019, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2019

 

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lại Xuân Lâm Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Chánh Văn phòng; Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo của  Đảng ủy Trung ương Đoàn cho biết, trong thời gian qua, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên tham mưu nhiều giải pháp để triển khai có sáng tạo, hiệu quả các trọng tâm công tác lớn, góp phần thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, chủ trương công tác hằng năm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Hằng năm xây dựng Chương trình làm việc để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối gắn với việc giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các cơ quan, đơn vị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã quan tâm và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng; bố trí được cán bộ chuyên trách công tác Đảng; kịp thời củng cố, bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra ở các đảng ủy trực thuộc; làm tốt công tác phát triển đảng viên, duy trì nề nếp và đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể được tập trung chỉ đạo gắn với lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, hướng về cơ sở; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Đảng ủy đã nỗ lực, cố gắng với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế của Đảng bộ Trung ương Đoàn trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, và chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì vậy trong thời gian tới Đảng ủy Trung ương Đoàn cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực đổi mới mạnh mẽ công tác tham mưu, quản lý, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn nhằm đem lại kết quả thiết thực, thực hiện có kết quả các mục tiêu, chiến lược về công tác Thanh niên, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng. Cần có nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới vượt qua khó khăn, thách thức trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng những diễn biến phức tạp, khó lường mà các thế lực thù địch đang dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo, kích động Thanh niên.

Hai là, tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm xuyên suốt là triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 50 năm Di chúc của Bác Hồ và các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Cần lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm để ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ. Chú trọng việc lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tăng cường quản lý cấp ủy viên, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối. Thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, coi trọng sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, khắc phục bệnh coi nhẹ công tác đảng, coi nhẹ sinh hoạt đảng, nặng về chuyên môn thuần túy... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết đơn, thư và những vấn về phát sinh ngay từ chi bộ. Thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan. Quan tâm lãnh đạo việc đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể cơ quan.

Ba là, tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát các chỉ tiêu đại hội đảng các cấp đã đề ra, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, Đảng ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ cần xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận; xây dựng đạo đức, lối sống, phong cách công tác, ý thức trách nhiệm, ý thức tôn trọng pháp luật; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ.

Năm là, về các đề xuất, kiến nghị: giao các ban, đơn vị Đảng ủy Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Đảng ủy Trung ương Đoàn tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng nhằm trao đổi kinh nghiệm, các mô hình, cách làm hiệu quả; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng báo cáo đề nghị giải quyết theo quy định./.

Trần Thế Tài

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21
3 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
4 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
10 ngày trước

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
11 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (12 ngày trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (23 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (26 ngày trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (2 tháng trước)