Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

12/10/2018 | 244

Ngày 11/10/2018, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị Đảng ủy Khối; về phía Đảng ủy Viện có đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, đại diện các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Viện.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Viện 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 khẳng định: trong 9 tháng năm 2018, Đảng ủy Viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng. Những hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm cơ bản đảm bảo đúng tiến độ; các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các hoạt động nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ được triển khai thực hiện kịp thời. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được tập trung chỉ đạo. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đạt kết quả; qua rà soát giảm được 111 đầu mối cấp phòng trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm, giải thể 01 đầu mối trực thuộc Viện Hàn lâm. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; quan tâm công tác dân vận của đảng; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, đặc biệt là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đồng tình với ý kiến phát biểu của các đại biểu và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Viện đã đạt được, đồng tình với những hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy Viện cần phát huy những kết quả đạt được và có các giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tập trung nghiên cứu, tìm các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện. (2) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục đạo đức nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và 06 nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Viện. (3) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng lịch sử chính trị hiện nay. Thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cần phát huy dân chủ, coi trọng sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. (4) Triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 đã ban hành. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra theo Thông báo kết luận số 124 ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. (5) Thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, triển khai có hiệu quả chương trình công tác; phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh./.

Phòng Tổng hợp Văn phòng Đảng ủy Khối

 

f

Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị
15 giờ trước

Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối

Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối
23 giờ trước

Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản

Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản
27 ngày trước

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019
28 ngày trước

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai (1 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ về đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (2 tháng trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với đại diện Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (2 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương nhớ lời di chúc, nguyện sống, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại (2 tháng trước)

• Công bố Quyết định chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối (2 tháng trước)