Thông báo

Tìm
Thông tin

Thông báo hoãn việc tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương năm 2021

Hội đồng tuyển dụng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Thông báo hoãn việc tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi ...

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021

Ngày 03/12/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Thông báo 87-TB/ĐUK-HĐTD ...

Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021

Thông báo tuyển dụng công chức

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn ...

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn ...