Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021

03/12/2021 | 282

Ngày 03/12/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Thông báo 87-TB/ĐUK-HĐTD thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021.

Chi tiết xem tại http://dukcqtw.dcs.vn/thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-vong-1-ky-thi-tuyen-dung-cong-chuc-co-quan-dang-uy-khoi-nam-2021-tli15416.aspx