Thông báo hoãn việc tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương năm 2021

15/12/2021 | 262

Hội đồng tuyển dụng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Thông báo hoãn việc tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương năm 2021. Chi tiết xem tại http://dukcqtw.dcs.vn/thong-bao-hoan-viec-to-chuc-thi-vong-1-ky-thi-tuyen-dung-cong-chuc-co-quan-dang-uy-khoi-cac-co-quan-trung-uong-nam-2021-tli15431.aspx