Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

17/11/2021 | 4316

Lần đầu tiên trong các kỳ đại hội, vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được đặt bên cạnh vấn đề nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, trở thành mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2021-2026 của Đảng ta là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”[1]. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, cấp ủy cơ sở là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngay từ mỗi cấp uỷ cơ sở và chi bộ sẽ là tiền đề vững chắc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng nhìn chung có nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu gồm: lãnh đạo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn, bảo đảm để các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động thiết thực, hiệu quả. Do vậy, yêu cầu xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ cơ sở và chi bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương rất đa dạng về quy mô, có nhiều loại hình ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, báo chí - xuất bản, doanh nghiệp, các tổ chức hội xã hội - nghề nghiệp, cơ quan đại diện ở nước ngoài. Các tổ chức cơ sở đảng này hầu hết đều có vị trí, vai trò quan trọng, vì các cơ quan, đơn vị ở đó hầu hết là những cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước, trực tiếp hoạch định chính sách và quản lý nhà nước, hoặc là những cơ quan, đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách. Tính đến hết tháng 6 năm 2021, Đảng bộ Khối có hơn 1000 đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở, gần 5.500 chi bộ khác. Kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị này có tác động lan toả sâu rộng đến toàn xã hội, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước. Yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đòi hỏi các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối phải quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng đảng ở cơ sở để vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn trong từng cơ quan, đơn vị.

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn liền với yêu cầu phải nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trên các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ. Những năm qua, các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối đều quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định và điều kiện ở đảng bộ, chi bộ cơ sở. Các cấp ủy đều chú trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế, quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đồng thời, thường xuyên quan tâm sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Các quy chế được xây dựng và tổ chức thực hiện đã có tác dụng nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng. Đa số các cấp ủy cơ sở đã làm tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và hằng năm, ban hành các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ, hầu hết các chi bộ đều duy trì tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ, chi ủy định kỳ, chú trọng tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng và nội dung các kỳ sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt định kỳ của các ban thường vụ, của đảng ủy và cấp ủy chi bộ được duy trì nền nếp hơn, đúng theo quy định.

Quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đảng ủy Khối, nhất là các cấp ủy trực thuộc đã nhận thức rõ hơn yêu cầu cấp thiết cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời xác định rõ đổi mới nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Các tổ chức cơ sở đảng được quan tâm củng cố về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ. Vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng được phát huy. Nội dung, phương thức lãnh đạo của phần lớn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã từng bước được đổi mới, hoạt động của các tổ chức đảng hiệu quả hơn.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng… Thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy…”. Nghị quyết Đại hội cũng đã xác định một trong ba khâu đột phá quan trọng để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra, đó là công tác cán bộ và quản lý đảng viên. Trong thời gian tới, thiết nghĩ các cấp ủy trong Đảng bộ Khối, nhất là cấp ủy cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung và việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cấp ủy viên cơ sở có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. 

Hai là, đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị tư tưởng ở các tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác chính trị tư tưởng.

Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ cơ sở và chi bộ, trước hết là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị. Nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên vào tình hình thực tiễn của tổ chức cơ sở đảng; năng lực xác định các chủ trương, giải pháp đúng đắn, khả thi để lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp uỷ cơ sở và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu; có năng lực tổ chức hành động thực tiễn tốt; có tư duy đổi mới, phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân”, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Bốn là, cấp uỷ tổ chức cơ sở đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Quản lý chặt chẽ cả đội ngũ và từng cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các mối quan hệ trong cơ quan, đơn vị. 

Công tác đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng không tách rời nhiệm vụ nâng cao chất lượng đảng viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cấp ủy viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, năm 2021 đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn là “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”, với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các đảng bộ, chi bộ.

Trước hết, cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung nâng cao chất lượng đảng viên. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên về tư tưởng chính trị, kiến thức chuyên môn, phẩm chất, đạo đức, lối sống nói chung và trong từng lĩnh vực hoạt động của đảng viên; gắn việc phân công công tác cho đảng viên với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đánh giá chất lượng đảng viên, khen thưởng và kỷ luật đảng viên. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  Làm tốt công tác phát triển đảng, coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên mới.

Sau đó cần nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên. Chấn chỉnh, đưa công tác quản lý đảng viên vào nền nếp. Thực hiện đúng các quy định, nguyên tắc, thủ tục, quy trình về các mặt công tác phát thẻ đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng, giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Là một đảng cầm quyền, Đảng ta lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng cương lĩnh, đường lối, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn, bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra của Đảng và bằng sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới của Đảng gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo và hoạt động của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng. Điều đó đòi hỏi các tổ chức cơ sở đảng nói chung, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng phải chủ động, nỗ lực, sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động của mình và nâng cao chất lượng đảng viên, cấp ủy viên, đáp ứng được những yêu cầu có tính khách quan đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.  

ThS NGUYỄN KHẮC TIẾN

Ủy viên Ban Chấp hành,

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối


[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập I, trang 111.

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3 tháng trước

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (8 tháng trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (9 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)