Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

21/01/2021 | 10951

Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, hướng đến cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho” (bài báo “Dân vận” của Người đăng trên Báo Sự Thật với bút danh X.Y.Z (ngày 15-10-1949). Cũng theo Người, “công tác dân vận” là công việc của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành tập hợp vận động, đoàn kết nhân dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng của Đảng. Cơ chế này đã thể hiện rõ vai trò quan trọng của chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Trong những năm qua, công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thực hiện thông qua vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên được tiến hành thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, địa bàn, lĩnh vực, hướng đến mọi giai tầng xã hội, gắn với tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống của nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, phát huy sức mạng đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời còn là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, Chính phủ. Tuy nhiên, công tác dân vận của Đảng bộ Khối có nhiều điểm đặc thù khác biệt so với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Đảng bộ Khối không có chính quyền cùng cấp, không gắn với địa bàn dân cư, không có đối tượng dân tộc, tôn giáo… Vì vậy, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tập trung chủ yếu là công tác dân vận ở các cơ quan (gồm cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương và các cơ quan của các tổng cục, cục, viện, trường, các cơ quan của các hội, đoàn thể Trung ương). Cụ thể hóa, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đối với các vấn đề về quyền làm chủ của nhân dân thông qua cơ chế dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ngày 25/02/2010, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Quyết định 290-QĐ/TW về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đặc biệt, Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới” đã phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát, phản biện góp phần xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nhằm đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận trong khối các cơ quan nhà nước, Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Với sự quan tâm, chú trọng của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, công tác dân vận của Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến quan trọng, bước đầu khắc phục được tư tưởng coi nhẹ công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đã hiểu rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận và xác định trách nhiệm cá nhân đối với công tác dân vận trong tình hình mới; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều tiến bộ về phương thức và phong cách làm việc, về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, về thái độ ứng xử trong giao tiếp, trao đổi, giải quyết công việc của nhân dân; việc tham mưu chủ trương, chính sách, pháp luật ngày càng sát với thực tiễn, đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các cơ quan nhà nước coi trọng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân; rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, quy định, quy chế, chính sách, các quy định trong nội bộ cơ quan. Việc đẩy mạnh công tác dân vận trong thời gian qua đã từng bước nâng cao nhận thức về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, vai trò nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối phối hợp chặt chẽ thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận, thường xuyên quán triệt và thực hiện phong cách dân vận của Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.

Hằng năm, Đảng ủy Khối, các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác dân vận; chỉ đạo các đoàn thể tổ chức phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nhân rộng các điển hình, mô hình dân vận, tuyên truyền giới thiệu các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác dân vận trong Đảng bộ Khối.

Để triển khai thực hiện tốt công tác dân vận trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận, đặc biệt là Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư vê nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; cụ thể hóa và đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao hiệu quả công tình tác dân vận của Đảng bộ cơ quan nhà nước”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, đảng viên về công tác dân vận trong hình mới; tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hai là, đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận nhất là dân vận trong các cơ quan nhà nước; kết hợp thực thi quy định về đạo đức công vụ. Tăng cường kiểm tra và xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy và cơ quan nhà nước các cấp, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhân rộng các mô hình hay, điển hình sáng tạo. Tăng cường phối hợp thực hiện các quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; xây dựng cơ chế phối hợp giữa lãnh đạo cơ quan với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tích cực đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Quan tâm việc tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong Đảng bộ Khối, lựa chọn và bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác để làm tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận.

Ba là, nâng cao chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách và thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính: rà soát, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, không đúng thẩm quyền, những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho nhân dân, công khai các văn bản quy định, quyết định, quy trình và thủ tục giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi lĩnh vực của ngành, cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời. Tăng cường đối thoại, chất vấn trong Đảng, phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác vận động, đoàn kết tập hợp cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ ngay từ khi sinh hoạt chi bộ và trong các cuộc họp cấp ủy. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ hằng quý.

Bốn là, Tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ, thường xuyên chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải được học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, kết hợp chặt chẽ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, rèn luyện đạo đức công vụ. Chú trọng làm tốt công tác dân vận trong nội bộ cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của ngành, thiết thực đóng góp vào công tác dân vận trên phạm vi cả nước.

Năm là, Ban Dân vận Đảng ủy Khối và cán bộ được phân công phụ trách công tác dân vận các cấp phải chủ động, tích cực tham mưu giúp các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ, quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận và đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược của cách mạng Việt Nam; là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền nhà nước, xây dựng chính quyền nhà nước của dân, do dân và vì dân. Làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, mở rộng và phát huy hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                                        Th.S HÀ THỊ TRANG

                                                                     Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan TW

 

 

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
18 ngày trước

Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng
2 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững
2 tháng trước

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 (3 tháng trước)

• Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao tặng tỉnh Bình Định 1 tỷ đồng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở (3 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra (9 tháng trước)

• Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống (10 tháng trước)

• 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)

• Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối (1 năm trước)

• Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)