Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới

18/03/2019 | 244

Thanh niên Việt Nam là lực lượng xã hội to lớn. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thanh niên là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, có vai trò rất lớn trong hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã đề cao vai trò quan trọng của thanh niên; xác định thanh niên là đội quân xung kích của cách mạng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng. Qua mỗi thời kỳ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Song, do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước và của toàn xã hội.

Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước… Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Vấn đề này không chỉ là yêu cầu khách quan của tình hình thanh niên và yêu cầu phát triển đất nước, mà còn là yêu cầu và trách nhiệm của Đảng với vai trò là lực lượng lãnh đạo xã hội.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được tái lập theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) của Đảng, trên cơ sở tổ chức lại 07 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương trước đây. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X), các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã được sắp xếp, tổ chức thống nhất với mô hình tổ chức lại của các bộ, ban, ngành, hội, đoàn thể ở Trung ương. Trên cơ sở đó, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương cũng được thành lập và sắp xếp, tổ chức lại theo tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Từ khi thành lập đến nay, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn chăm lo, lãnh đạo công tác thanh niên; đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Một trong những nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sau khi tái lập là nghị quyết dành cho thanh niên (Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 28/7/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương"). Các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ Khối luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên trong xung kích, tiến quân vào khoa học công nghệ, cải cách hành chính và lề lối, tác phong làm việc nhằm chủ động, tích cực tham mưu cho các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng đã có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo đối với tổ chức Đoàn, dành thời gian trao đổi, đối thoại với đoàn viên, thanh niên để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đoàn tại cơ sở; tin tưởng giao những việc mới, việc khó cho thanh niên và tổ chức Đoàn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ trẻ có phẩm chất và năng lực tham gia cấp ủy, giữ các chức vụ quản lý trong các cơ quan, đơn vị.[1] Thường xuyên thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong độ tuổi đoàn, coi trọng trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đối tượng này. Có nhiều đồng chí cán bộ trẻ được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch chức vụ lãnh đạo cấp vụ, cục, một số đồng chí được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Trung ương hoặc được tham gia học các lớp nguồn cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Các cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn hoạt động[2].

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương hiện nay có 57 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối với hơn 100.000 đoàn viên, thanh niên (trong đó có trên 10.000 đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn, chiếm 1/5 tổng số đảng viên trong Đảng bộ Khối). Trên 80% đoàn viên, thanh niên có trình độ đại học và trên đại học, trong đó có hơn 300 tiến sỹ, hơn 5.000 thạc sỹ. Đây là lực lượng trẻ có tri thức, có chí tiến thủ, năng động và sáng tạo, được rèn luyện, thử thách trong môi trường công tác đòi hỏi tính chuẩn mực cao nên đại bộ phận sống có lý tưởng cách mạng, trung thành với Đảng và Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, ý thức cầu thị, không ngừng học hỏi vươn lên. Điểm nổi bật của thanh niên trong Khối là khá đông có trình độ chuyên môn tốt, có hiểu biết xã hội và khả năng tiếp cận nhanh với khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; năng động, sáng tạo, chủ động trong công tác; có chí phấn đấu và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều nhà khoa học trẻ xuất hiện trên các lĩnh vực cải cách hành chính, học tập, công tác, khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Mỗi năm toàn Đoàn Khối có gần 600 công trình, đề tài khoa học nhánh, đề tài cấp bộ do đoàn viên thanh niên hoặc tổ chức Đoàn đứng ra làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu và ứng dụng vào cuộc sống đem lại giá trị hàng chục tỷ đồng. Theo đó, ngày càng nhiều cán bộ trẻ được tham gia cơ cấu cấp ủy, giữ cương vị lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ. Điều đó từng bước khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, sự cống hiến và trưởng thành của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương. Có thể khẳng định, trong thời gian qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Khối các cơ quan Trung ương đã làm tốt chức năng trường học xã hội chủ nghĩa, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho đoàn viên, thanh niên trong Đảng bộ Khối; trực tiếp giúp Đảng thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, phát động và tổ chức các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với Đảng...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số cấp uỷ đảng chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác thanh niên, chưa nhận thức đúng vai trò của thanh niên và nội dung công tác thanh niên trong thời kỳ mới; chậm đổi mới phương thức lãnh đạo công tác thanh niên, chưa thường xuyên định hướng nội dung cho tổ chức Đoàn hoạt động, vẫn còn tình trạng khoán trắng cho tổ chức Đoàn; chỉ đạo thiếu tập trung, việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng về công tác thanh niên không thường xuyên, kịp thời; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ làm công tác thanh niên còn nhiều điểm bất cập, chưa phát huy được thanh niên; đánh giá thanh niên còn nặng về phê phán, ít khuyến khích động viên. Một số cán bộ, đảng viên lớn tuổi còn thiếu tôn trọng, thiếu niềm tin vào thanh niên. Các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, tệ quan liêu, tham nhũng cùng với tình trạng thoái hoá, biến chất, sự hạn chế về năng lực của một số đảng viên đã làm cho niềm tin của tuổi trẻ đối với Đảng bị giảm sút. Tính gương mẫu của một số đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn còn chưa cao. Đa số các tổ chức Đoàn thể chưa có quy chế phối hợp hoặc chương trình phối hợp công tác với Đoàn thanh niên; các nội dung, kế hoạch triển khai phần lớn còn mang tính bị động, thời vụ; ý thức về trách nhiệm của tổ chức mình đối với công tác thanh niên còn nhiều hạn chế.

Mặt khác, các cấp bộ Đoàn trong Đảng bộ Khối vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm. Công tác tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, nắm bắt tình hình tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên còn chậm, chưa theo kịp xu hướng phát triển của thanh niên, chưa thực hiện tốt vai trò định hướng, dẫn dắt thanh niên. Hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn chưa cao, phương thức tuy đã đổi mới nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, tâm  lý, trình độ của đoàn viên thanh niên trong Khối. Một số hoạt động triển khai chưa tạo được động lực và sức hấp dẫn để thu hút, tập hợp được thanh niên; việc tổ chức các phong trào đã được đổi mới nhưng còn thiếu chiều sâu, hiệu quả chưa cao, chưa có nhiều hoạt động phát huy, gắn kết nhiệm vụ công tác đoàn với công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Công tác chỉ đạo của các cấp bộ đoàn mới chỉ chú ý nhiều đến phát động, triển khai hoạt động mà chưa chú trọng đến kiểm tra, đánh giá, tổng kết, nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả… Việc sinh hoạt chi đoàn không thường xuyên, đoàn viên “ngại” tham gia sinh hoạt đoàn dẫn đến các nghị quyết và các phong trào lớn của Đoàn chưa đến được với đoàn viên, chủ yếu do bí thư, phó bí thư chi đoàn và ban chấp hành đoàn cấp cơ sở trở lên thực hiện.

Giai đoạn hiện nay, đoàn viên thanh niên trong Đảng bộ Khối đang phải đối mặt với những ảnh hưởng nhất định của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ 4.0 và quá trình toàn cầu hoá tiếp tục phát triển mạnh mẽ; cạnh tranh diễn ra ngày càng quyết liệt. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trí thức sẽ là thách thức lớn với đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong Đảng bộ Khối về trí tuệ, tri thức, năng lực hội nhập, về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Vì vậy, để lãnh đạo công tác thanh niên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau:

Th nht, tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” gắn với Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 28/7/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương”; Chương trình hành động số 26-CTr/ĐUK ngày 06/10/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030".

Thứ hai, các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy các cấp đối với công tác thanh niên là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho sự thành công, hoạt động hiệu quả của các tổ chức Đoàn trong Đảng bộ Khối. Theo đó, các cấp ủy cần xây dựng các nghị quyết lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên cho sát, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Quan tâm chỉ đạo cụ thể hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Đoàn. Đồng hành với thanh niên để hiểu rõ về những hoạt động, về sở thích, tâm lý của tuổi trẻ hiện nay…

Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc định kỳ với ban chấp hành đoàn cùng cấp, chế độ kiểm tra đối với các cấp ủy trực thuộc về nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên. Có biện pháp cụ thể nhằm quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn; bố trí cán bộ đoàn chủ chốt tham gia cấp ủy, quan tâm công tác phát triển Đảng từ nguồn đoàn viên, thanh niên. Phấn đấu đạt từ 70% trở lên đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên; tăng tỷ lệ đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn tham gia cấp ủy hoặc giữ cương vị quản lý trong các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan bố trí đủ cán bộ chuyên trách, hỗ trợ kinh phí cho đoàn hoạt động, xây dựng các quy định về đào tạo, bồi dưỡng nhân tài trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên các lĩnh vực. Coi trọng đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ, trọng dụng tài năng trẻ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ thanh niên...

Thứ ba, chỉ đạo các tổ chức Đoàn không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với sự vận động của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế: lấy mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng chi đoàn, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời tạo môi trường hấp dẫn để tập hợp thanh niên, phát huy sức mạnh, lòng nhiệt tình của thanh niên. Giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn, vai trò của thế hệ trẻ trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường giáo dục chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh niên. Đồng thời đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thể chất cho đoàn viên, thanh niên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị tham gia giáo dục thanh niên, hỗ trợ các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Đoàn. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên. Đánh giá kết quả thực hiện và chất lượng các nghị quyết của cấp ủy đối với công tác thanh niên để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.

Thứ năm, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên tham gia công tác Đoàn. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực để thu hút thanh niên tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nghị quyết đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối.

Bùi Đức Việt

Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối

 

[1] Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 39/59 đồng chí Bí thư Đoàn trực thuộc Đoàn Khối tham gia cấp ủy, đạt 66%. Hiện nay, có 23/57 đơn vị trong Khối có cán bộ đoàn chủ chốt (bí thư, phó bí thư) được hưởng chế độ phụ cấp. Ngoài ra, còn có 18 đồng chí là bí thư, cán bộ đoàn chủ chốt, cán bộ đoàn chuyên trách của 18 trường đại học, học viện, cao đẳng trong Khối được hưởng phụ cấp chức vụ (tính đến tháng 10 năm 2017, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ (tính tuổi đời từ 22 - 35) giữ các chức vụ quản lý từ cấp phó phòng trở lên là 5.067 đồng chí (tăng thêm 3.345 đồng chí so với cuối năm 2011)).

[2] 21/29 tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện có văn phòng đoàn và được bố trí đầy đủ phương tiện làm việc; 19 đơn vị được dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên, 48 đơn vị được cấp kinh phí hoạt động theo từng hoạt động, chưa cấp theo năm.

 


Các bài viết khác

Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
9 ngày trước

Hội  nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
12 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2019

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2019
18 ngày trước

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
26 ngày trước

• Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 (2 tháng trước)

• Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) (2 tháng trước)