Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

10/04/2023 | 455

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng góp phần bảo đảm cho các cơ quan Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo cơ sở quan trọng thực hiện thắng lợi các đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát là làm cho chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện đúng trong cuộc sống; nhằm uốn nắn cái sai, cái lệch lạc; phát hiện biểu dương, nhân rộng cái đúng, cái mới, cái tiến bộ; phát hiện cho Đảng, Nhà nước những đường lối, chủ trương, chính sách không phù hợp để kịp thời ban hành điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, chính sách mới phù hợp với thực tiễn cách mạng của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối triển khai Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Trong những năm qua, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát năm sau tăng hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tăng hơn nhiệm kỳ trước, các cấp ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị đề ra kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ, khoa học và kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung ở các địa bàn trọng điểm, các vụ việc tồn đọng, đơn, thư phức tạp, kéo dài từ các nhiệm kỳ trước, những địa bàn khó làm, nhạy cảm; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng có nhiều hạn chế, yếu kém để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện như ở một số hội, đoàn thể; kiểm tra, giám sát những lĩnh vực như công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản, điều động, bố trí, sắp xếp lại cán bộ các ban, đơn vị, kiện toàn tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp... đặc biệt, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được triển khai tích cực và đạt hiệu quả. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát được đổi mới theo đúng quy trình, quy định, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên, góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương.

Cụ thể: Trong 10 năm (2013-2022), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra 34 đảng ủy trực thuộc; giám sát chuyên đề đối với 33 đảng ủy trực thuộc. Đảng ủy cấp trên cơ sở kiểm tra đối với 3123 tổ chức đảng trực thuộc và 7824 đảng viên; đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối kiểm tra được 7073 chi bộ, đảng ủy trực thuộc và 10552 đảng viên; các đảng ủy bộ phận kiểm tra được 660 chi bộ và 2363 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 21 tổ chức đảng và 912 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng và 697 đảng viên. Các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 1786 tổ chức đảng trực thuộc, 8781 đảng viên; đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối đã tiến hành giám sát chuyên đề 5418 chi bộ, đảng ủy trực thuộc và 16760 đảng viên; các đảng ủy bộ phận trong Khối đã tiến hành giám sát chuyên đề được 656 chi bộ và 2459 đảng viên. Qua giám sát đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, 84 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối  đã có chuyển biến tích cực. Trong 10 năm, các chi bộ trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra 41785 đảng viên; giám sát chuyên đề 27078 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức đảng cấp dưới và 260 đảng viên. Kiểm tra 6957 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 4620 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra về việc thực hiện các quy định của Đảng chế độ đảng phí, tài chính đảng đối với 6406 tổ chức đảng trực thuộc. Ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 6299 tổ chức đảng và 32721 đảng viên. Qua giám sát, ủy ban kiểm tra các cấp phát hiện 854 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 854 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, giải quyết tố cáo 20 tổ chức đảng, 1582 đảng viên, trong đó có 112 đảng viên bị tố cáo là cấp ủy viên các cấp. Qua giải quyết tố cáo, kết luận: chưa có cơ sở 384 trường hợp, tố cáo sai 754 trường hợp, tố đúng và đúng một phần 440 trường hợp. Trong đó, đúng có vi phạm 15 trường hợp, phải thi hành kỷ luật 15 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã giải quyết khiếu nại 30 trường hợp, kết quả giải quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật 23 trường hợp; giảm hình thức 06, xóa hình thức 01.

Cấp ủy có thẩm quyền thi hành kỷ luật 25 tổ chức đảng (bằng hình thức khiển trách 21, cảnh cáo 4); ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 09 tổ chức đảng (UBKT Trung ương thi hành 5, UBKT Đảng ủy Khối 01, UBKT đảng ủy cấp trên cơ sở 03). Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 1174 đảng viên, trong đó: khiển trách 951, cảnh cáo 121 cách chức 26, khai trừ 76 đảng viên. Ngoài thi hành kỷ luật, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 53 đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn mặt hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm, chú trọng đúng mức đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát còn ít, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế, nhất là việc kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ còn yếu, có khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm phát hiện hoặc xử lý kéo dài; ủy ban kiểm tra các cấp chưa chủ động nắm tình hình, phát hiện, xác định, quyết định và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đều kiêm nhiệm, chủ yếu tập trung cho công tác chuyên môn, thời gian, công sức dành cho công tác xây dựng đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng còn ít đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở đánh giá, tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16/01/2023 về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK đã bổ sung, cập nhật các quan điểm chỉ đạo của Đảng, thể hiện sự đánh giá cao, tập trung trí tuệ, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

 Năm 2023, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2023), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 94-KH/ĐUK, ngày 16/01/2023 về triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16/01/2023 về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch số 94- KH/ĐUK, ngày 16/01/2023 về triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Một là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác hướng dẫn, chỉ đạo của đảng ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Hai là, triển khai thực hiện thường xuyên, toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng để phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Trong năm 2023, Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng, yêu cầu 04 tổ chức đảng tự kiểm tra theo nội dung Đảng ủy Khối chỉ đạo; làm việc với 25 đảng ủy trực thuộc thực hiện việc giám sát thường xuyên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên 100% tổ chức đảng trực thuộc; phấn đấu kiểm tra, giám sát chuyên đề 50% số tổ chức đảng trực thuộc; chú trọng giám sát cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Các chi bộ trong Đảng bộ Khối phấn đấu kiểm tra, giám sát 50% số đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Ba là, chủ động phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, trước kết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng; chủ động xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, chủ động có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm. Giải quyết kịp thời, đúng quy định đối với đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh.

Bốn là, Mở rộng và nâng cao hiệu quả giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối, tăng cường giám sát thường xuyên và coi trọng giám sát theo chuyên đề thông qua sinh hoạt chi bộ, đơn, thư, dư luận, qua nắm tình hình của cấp ủy.

Năm là, Thường xuyên, kịp thời rà soát, kiện toàn ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra theo quy định; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Sáu là, Đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối theo hướng: thường xuyên sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện các đề tài, đề án gắn với sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến về công tác kiểm tra, giám sát./.

TS. ĐỖ VIỆT HÀ

                                                 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị góp ý dự thảo đối với các quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị góp ý dự thảo đối với các quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
17 ngày trước

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công bố Quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công bố Quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2015-2020
18 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023
29 ngày trước

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
1 tháng trước

• Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” (3 tháng trước)

• Tọa đàm “Thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (3 tháng trước)

• Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ mười bốn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ mười ba Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong giai đoạn 2013-2022: Dấu ấn và những bài học kinh nghiệm (6 tháng trước)

• Hội thảo góp ý Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 136-QĐ/TW của Ban Bí thư (7 tháng trước)