Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí - những đòi hỏi từ thực tiễn

20/06/2022 | 780

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh và uy tín của Đảng. Để báo chí đảm bảo hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ, mục địch, Người đã chỉ rõ: “Đảng phải lãnh đạo báo chí”. Với vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, từ khi ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành và phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là phương tiện quan trọng tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; là diễn đàn để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và tiếng nói của Nhân dân ta…

 

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương với 61 tổ chức đảng trực thuộc và 7,7 vạn đảng viên trong và ngoài nước, trong đó, có hơn 5.500 đảng viên sinh hoạt ở gần 500 tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí Trung ương và các cơ quan báo chí của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Những năm qua, các tổ chức đảng cơ quan báo chí này luôn thực hiện tốt Quy định số 165-QĐ/TW ngày 21/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ có sở trong cơ quan báo chí và Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 31/7/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Qua đó, đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức và về đạo đức. Bên cạnh việc thực hiện các quy định của Trung ương, căn cứ tình hình thực tiễn và điều kiện đặc thù của Đảng bộ Khối, Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản nhắm tăng cường công tác xây dựng đảng trên các lĩnh vực, trong đó có xây dựng tổ chức đảng các cơ quan báo chí, như: Nghị quyết về về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết về  tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và hai nghị quyết về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và “Nâng cao chất lượng chi bộ”,… Thông qua thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp đó đã góp phần xây dựng phẩm chất, nhân cách người làm báo, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu, năng lực cầm quyền của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Thực tế hiện nay, còn có cơ quan báo chí thuộc các tổ chức hội nghề nghiệp chưa có tổ chức đảng (Theo số liệu báo cáo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hiện Liên hiệp Hội có 34/45 tạp chí có chủ quản là các hội có tổ chức đảng; 03/21 tạp chí có chủ quản là các viện có tổ chức đảng); công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên ở một số cơ quan báo chí còn buông lỏng, thậm chí có nơi yếu kém; công tác, kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng chưa thường xuyên... Từ đó, dẫn đến sai phạm của một số đảng viên, phóng viên; một số cơ quan báo chí thiên về đưa tin sự kiện giật gân, rút tít gây sốc, tin xấu nhiều hơn tin tốt… nhằm thu hút sự quan tâm chú ý của độc giả… một số bài báo có thông tin không trung thực, thiếu chính xác. Có những cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ, mục địch, xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước phải kỷ luật đảng và truy tố trước pháp luật.

Những hạn chế đó, có nhiều nguyên nhân, chủ quan có, khách quan có, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Thứ nhất là một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chủ quản và lãnh đạo cơ quan báo chí chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng đảng. Thứ hai là nhiều cơ quan báo chí nặng về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, coi nhẹ công tác xây dựng Đảng, nhất là coi nhẹ sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thực hiện chế độ sinh hoạt đảng chưa đảm bảo các quy định của Đảng. Các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng chưa được thực hiện nghiêm túc, nội dung và hình thức sinh hoạt đảng còn đơn điệu, hình thức; chưa giải quyết triệt để các vấn đề về tư tưởng phát sinh ngay tại đảng bộ, chi bộ. Thứ ba là từ đó hai nguyên nhân trên dẫn đến, vị trí, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu, năng lực cầm quyền của tổ chức đảng trong một số cơ quan báo chí mờ nhạt; cán bộ, đảng viên chưa thật sự giữ vai trò tiên phong, gương mẫu.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Từ thực tiễn đó cho thấy, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thì việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí vừa là yêu cầu cấp thiết trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài làm sao để tổ chức đảng các cơ quan báo chí trở thành hạt nhân chính trị, bảo đảm giữ vững định hướng tư tưởng của mỗi cơ quan báo chí, làm cho báo chí phát triển đúng hướng. Để làm điều đó, cần tập trung thực hiện tốt 3 nhóm giải pháp.

Một là, tăng cường quán triệt, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác trong các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí.

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Đối với cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan báo chí vừa là chủ thể thực hiện, vừa là cơ quan truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Do đó, việc đầu tiên là cần tổ chức học tập, quán triệt thường xuyên, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm cho cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng. Trước hết, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, nhất là về công tác xây dựng Đảng và xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí.

Hai là, làm tốt công tác chính trị tư tưởng; nắm chắc và định hướng kịp thời, chính xác những vấn đề về công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đại hội XIII xác định: Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng và khẳng định phải: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Do đó, cấp ủy các cơ quan báo chí và cơ quan chủ quản cần tập trung làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên làm sao để đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững và thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời, cấp ủy các cơ quan báo chí cần thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng; chủ động, kịp thời định hướng, cung cấp thông tin chính xác, thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, không để tâm tư, nguyện vọng chính đáng không được giải quyết kịp thời trở thành những vấn đề về tư tưởng, bức xúc, tập trung giải quyết ngay khi mới manh nha, ngay từ chi bộ, đơn vị nhỏ.

Đặc biệt là mỗi chi bộ, tổ chức đảng cơ quan báo chí phải có kế hoạch kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường kiểm tra nhận thức và bản lĩnh chính trị.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng, xây dựng các mô hình tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của các loại hình cơ quan báo chí.

* Đối với các cơ quan báo chí chưa có tổ chức đảng: Cơ quan chủ quản và cấp ủy cơ quan chủ quản cần có giải pháp phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức đảng cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan báo chí. Trong điều kiện, khi chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập tổ chức đảng cần có giải pháp tổ chức cho phù hợp với tình hình hiện nay.

* Đối với các cơ quan báo chí đã có tổ chức đảng: Cấp ủy cần tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng, trước hết, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và xây dựng các quy định, quy chế, nội quy cơ quan, đơn vị, nhất là quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan báo chí cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Duy trì đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ của cấp ủy và chi bộ theo quy định, thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề, chú trọng sinh hoạt chuyên đề về chính trị tư tưởng; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện nghiêm công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên là phóng viên thường xuyên di chuyển, công tác xa cơ quan, đảng viên công tác tại các cơ quan thường trú…

Đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng đảng viên, người làm báo. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, lộ trình cụ thể đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên chưa là đảng viên.

Để đảm bảo Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và tiếng nói của Nhân dân ta… thì cần thiết phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng với các cơ quan báo chí vừa là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài./.

TS. Nguyễn Minh Chung

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương


Các bài viết khác

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.
4 ngày trước

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
18 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022
29 ngày trước

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Dấu ấn nổi bật trong công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 (2 tháng trước)

• Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý II năm 2022 (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan Báo chí nhân Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (3 tháng trước)

• Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp đổi mới đất nước (3 tháng trước)

• Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu - giải pháp quan trọng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Không thể xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp và xã hội (4 tháng trước)