Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

11/03/2021 | 6971

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra các đột phá trong công tác xây dựng Đảng, trong đó, tăng cường công tác quản lý đảng viên là một trong các nội dung đột phá được Đảng ủy Khối chọn làm chủ đề công tác năm 2021 - Năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để tạo nền tảng thúc đẩy, đồng bộ các nội dung, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên và tổ chức đảng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, ngăn ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngày 18/01/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 08-KH/ĐUK triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐUK thực hiện Kế hoạch “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” gồm các nội dung, giải pháp cơ bản:

Thứ nhất, quản lý đảng viên về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trong đó trọng tâm là quản lý việc đảng viên chấp hành đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Đảng và cấp ủy các cấp; nghiêm túc, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Thực hiện nghiêm việc nói, viết theo đúng chủ trương, đường lối và nghị quyết của Đảng; gương mẫu thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần người có chức vụ càng cao, càng phải nêu gương; gắn việc nêu gương với trách nhiệm tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó nâng cao đạo đức cách mạng, phẩm chất của cán bộ, đảng viên gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cương quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo; dám đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, cơ hội chính trị; không để người thân lợi dụng, trục lợi; gắn bó mật thiết với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa; thực hiện tốt phương châm mỗi cán bộ, đảng viên là một tấm gương về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, quản lý đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là quản lý việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, theo vị trí việc làm và quy định của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; thực hiện có hiệu quả, thực chất các nội dung cam kết, khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém, đồng thời phát huy tốt ưu điểm, từ đó nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Nêu cao tinh thần tự giác gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quản lý đảng viên tham gia các hoạt động xã hội, các diễn đàn mở, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, các hoạt động có yếu tố nước ngoài; nghiêm túc, nêu gương trong tự nhận xét, đánh giá đảng viên, công chức, viên chức hằng năm, nhất là những mặt còn hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Thứ ba, quản lý hồ sơ đảng viên và công tác đảng vụ. Việc quản lý hồ sơ đảm bảo chặt chẽ theo quy định; thực hiện việc bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm; rà soát hồ sơ đảng viên để hoàn thiện, đồng thời kịp thời phát hiện, sàng lọc, xử lý hồ sơ đảng viên chưa đảm bảo theo quy định. Thực hiện tốt việc cập nhật hồ sơ đảng viên, chuẩn bị các điều kiện để xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn với thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện các nội dung trong công tác đảng viên theo thẩm quyền, chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy đầy đủ vai trò dân chủ trong đảng để nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ, tổ chức đảng; quản lý chặt chẽ đảng viên ra nước ngoài theo quy định hiện hành. Nâng cao chất lượng công tác đảng viên và sinh hoạt đảng ở các tổ chức đảng ngoài nước.

Tiếp tục rà soát, sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kịp thời giải quyết những vấn đề được phát hiện trong quá trình rà soát theo quy định; thực hiện tốt quy định về chuyển sinh hoạt đảng, nhất là chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ hưu đến sinh hoạt đảng tại nơi cư trú theo quy định; hạn chế tối đa hiện tượng chuyển đảng, tiếp nhận sinh hoạt đảng không đúng thẩm quyền, để thất lạc hồ sơ đảng viên, đảng viên không gửi hồ sơ báo cáo tổ chức đảng, tự bỏ sinh hoạt đảng.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”, cấp ủy các cấp và đảng viên trong Đảng bộ Khối cần quán triệt và tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, thực hiện tốt giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016; Kết luận số 328-KL/ĐUK ngày 27/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng: Đưa vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về ý thức, trách nhiệm cá nhân trong việc quán triệt, triển khai học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện nghị quyết. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết đảm bảo đủ năm yêu cầu cụ thể về nội dung, mục tiêu, giải pháp, thời gian, tiến độ, trách nhiệm thực hiện. Hằng năm chi ủy, chi bộ đánh giá việc học tập nghị quyết, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng viên, làm cơ sở để đánh giá việc học tập nghị quyết và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Hai là, tiếp tục thực Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016, Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 29/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII về nâng cao chất lượng chi bộ và tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Khuyến khích đảng viên đăng ký chuyên đề sinh hoạt tư tưởng gắn với thực tiễn đời sống và nhiệm vụ chính trị được giao. Chi ủy, chi bộ thường xuyên cập nhật thông tin sinh hoạt tư tưởng, cung cấp thông tin cho đảng viên kịp thời, đầy đủ, để đảng viên tự đề kháng và chủ động đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo 35). Cấp ủy, cơ quan, đơn vị thống nhất, bổ sung quy định về thẩm quyền, trách nhiệm cung cấp thông tin. Mỗi đảng viên ngoài trách nhiệm nêu gương, hằng năm đăng ký việc làm nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm, chi ủy, chi bộ tổ chức kiểm điểm, đánh giá nội dung đăng ký nêu gương; tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, gắn với thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, nâng cao tinh thần đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị; định kỳ hằng năm tổ chức sinh hoạt chuyên đề về lý luận và thực tiễn, cung cấp kiến thức và những điểm mới trên phương diện lý luận được tổng kết qua thực tiễn.

Bốn là, hằng năm, chi bộ phân công nhiệm vụ đảng viên, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; cuối năm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ chuyên môn được giao; thông qua đó đánh giá tiến độ, khối lượng, chất lượng, hiệu quả hằng tháng, quý, năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân; sự tín nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân đối với đảng viên. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để trao đổi, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị.

Năm là, thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ đảng viên theo quy định tại Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng. Hồ sơ đảng viên phải đảm bảo đầy đủ các văn bản, tài liệu theo quy định tại Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên. Duy trì nhập và cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên của đảng bộ; chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật các trang thiết bị để triển khai thực hiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, tiến tới đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xác định nhiệm vụ năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có vị trí quan trọng, tạo tiền đề, thúc đẩy đồng bộ các nội dung, giải pháp công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, vì vậy triển khai, thực hiện nhiệm vụ “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” cần được cấp ủy các cấp và mỗi đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thực hiện đầy đủ, hiệu quả công tác quản lý đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh./.

Nguyễn Văn Sơn

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 


Các bài viết khác

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023
23 ngày trước

Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
23 ngày trước

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
4 tháng trước

Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022
5 tháng trước

• Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị (8 tháng trước)

• Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9 tháng trước)

• Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (11 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (11 tháng trước)

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (1 năm trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (1 năm trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (1 năm trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 năm trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)