Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết hoạt động thực tiễn góp phần vào công tác xây dựng Đảng

03/05/2018 | 1093

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hỗ trợ hoạt động công tác chuyên môn của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối năm 2018, ngày 03/5/2018, Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối tổ chức Lễ ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học với 9 đồng chí chủ nhiệm chuyên đề độc lập năm 2018 đã được Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối rà soát, đánh giá, lựa chọn và chính thức xét duyệt. Dự và chủ trì buổi Lễ có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học

Tại buổi Lễ, thay mặt Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó chủ tịch Hội đồng đã ký kết hợp đồng khoa học với các đồng chí chủ nhiệm chuyên đề khoa học.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang ThaoPhó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Quang Thao chúc mừng các chủ nhiệm chuyên đề vừa được ký hợp đồng và nhấn mạnh: buổi lễ ký kết này mang một ý nghĩa quan trọng, cho thấy sự quyết tâm của tập thể Hội đồng khoa học và các đồng chí chủ nhiệm chuyên đề nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết hoạt động thực tiễn góp phần vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Đồng chí Phạm Quang Thao cho rằng việc củng cố trình độ lý luận trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối nói riêng và trình độ lý luận nhận thức nói chung trong giai đoạn hiện nay đặt ra những yêu cầu cấp thiết và nó phải được bắt đầu bằng phương pháp nghiên cứu khoa học từ thực tiễn sinh động. Đồng chí mong muốn các chủ nhiệm chuyên đề dành thời gian nghiên cứu, tìm ra những vấn đề mới, áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học một cách có hệ thống, bảo đảm tiến độ, hoàn thành có chất lượng chuyên đề được giao góp phần củng cố lý luận, tổng kết thực tiễn các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối mà trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối khẳng định các chuyên đề ký kết được tuyển chọn kỹ lưỡng với những nội dung nghiên cứu thiết thực, đi sâu vào phục vụ công tác chuyên môn của Đảng bộ Khối năm 2018. Đồng chí yêu cầu các chủ nhiệm chuyên đề cố gắng đảm bảo chất lượng và tiến độ nghiên cứu chuyên đề, đồng thời nhanh chóng chắt lọc sản phẩm nghiên cứu khoa học thành các bài báo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành về công tác xây dựng Đảng, trên Bản t in Thông tin sinh hoạt chi bộ và Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương./.

Ảnh: Các đồng chí chủ nhiệm chuyên đề ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học

P.V


Các bài viết khác

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ
10 tháng trước

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay
1 năm trước

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
1 năm trước

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng
1 năm trước

• Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (1 năm trước)

• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (2 năm trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay (2 năm trước)

• Tinh thần “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 năm trước)

• Kế thừa những giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới (2 năm trước)

• Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam (3 năm trước)

• Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 - 7-4-2017) : Bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn (3 năm trước)

• Tọa đàm khoa học về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. (3 năm trước)

• Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam” (3 năm trước)

• Chăm lo xây dựng Đảng toàn diện (3 năm trước)