Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

05/02/2020 | 1017

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra của Đảng, góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời, tích cực ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát do Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII đề ra, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả khá toàn diện. Việc kiểm tra, giám sát nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối đã được các cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp quan tâm, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối, thể hiện ở một số kết quả sau:

Thứ nhất, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tích cực nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn,… của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; sớm ban hành chương trình công tác nhiệm kỳ và hằng năm với nội dung có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ đối tượng, thời gian và cách tiến hành, đồng thời ban hành các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Thứ hai, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 23 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng; các cấp ủy trực thuộc tiến hành kiểm tra gần 3.000 tổ chức đảng và trên 12.000 đảng viên, trong đó có hơn 2.300 cấp ủy viên các cấp; giám sát chuyên đề gần 2.000 tổ chức đảng và trên 15.000 đảng viên, trong đó gần 2.000 cấp ủy viên các cấp; ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với gần 2.000 tổ chức đảng cấp dưới; tiến hành giám sát trên 1.500 tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát chuyên đề gần 5.000 đảng viên.

- Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền, Đảng ủy Khối, các cấp ủy trực thuộc và ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối đã lựa chọn nội dung về công tác cán bộ, thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên để đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm như: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Thứ ba, việc giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đặc biệtquan tâm, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài; việc thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên và tổ chức đảng đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối còn những hạn chế như: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng chưa đầy đủ; việc thực hiện một số nhiệm vụ, quy định mới của Đảng còn lúng túng; số đảng viên bị thi hành kỷ luật không giảm, xử lý kỷ luật có trường hợp chưa nghiêm và kịp thời; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tình hình tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; tính tự phê bình và phê bình trong không ít tổ chức đảng còn yếu kém; tính gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chưa cao. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ để kiểm tra còn nhiều hạn chế; ủy ban kiểm tra các cấp chưa chủ động trong việc nắm tình hình, phát hiện, xác định, quyết định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, số lượngcác cuộc kiểm tra còn ít và chất lượng, hiệu quả còn hạn chế.

Thời gian tới, để đẩy mạnh công táckiểm tra, giám sát nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và uỷ ban kiểm tra các cấp về kiểm tra, giám sát nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức nghiên cứu, quán triệt để nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình hiện nay cho các đảng viên là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, đảng viên là cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ban, bộ, ngành, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn của đảng, của tổ chức đảng cấp trên phải bằng hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp.

Hai là, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền. Tập trung xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra hằng năm bảo đảm thực hiện có tính khả thi trong thực tế. Phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ đúng chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó tập trung giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên nhất là cấp uỷ viên cùng cấp, bí thư, phó bí thư, đặc biệt là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; các nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình trong công tác tổ chức, cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Giám sát đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; việc kê khai tài sản; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát việc thực hiện những điều đảng viên không được làm.

Tập trung kiểm tra, giám sát chuyên đề trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05, Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; kiểm tra việc thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát chuyên đề các cấp ủy đảng trong việc thực hiện quy trình, chấp hành các nguyên tắc, quy định trong việc thực hiện các khâu, các bước của công tác cán bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Ba là, tích cực kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm minh trong công tác cán bộ để tăng cường khả năng phát hiện vấn đề vi phạm và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến công tác cán bộ; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý kỷ luật kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; tích cực giải quyết tố cáo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; phấn đấu không để tồn đọng đơn thư tố cáo không được giải quyết kịp thời, gây bức xúc trong dư luận; những đơn thư tố cáo dấu tên, mạo tên, uỷ ban kiểm tra xem xét, phân loại kết hợp với các kênh thông tin khác để quyết định chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Bốn là, thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa cấp ủy các cấp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong đó có nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng để tăng cường việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền trong mỗi cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Thành Nam

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối


Các bài viết khác

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
1 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
2 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
10 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
11 tháng trước

• Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 (1 năm trước)

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (2 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (2 năm trước)