Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

15/03/2021 | 9063

Một trong những nội dung rất quan trọng trong phương hướng công tác xây dựng Đảng được Đại hội XIII của Đảng thông qua đó là: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung…”[1]. Để có được đội ngũ cán bộ nêu trên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng hơn lúc nào hết.

Nói về công tác cán bộ và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay, hơn hết cần phải học tập nhuần nhuyễn và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nhân tố con người là vấn đề có tính chất phương pháp luận quan trọng nhất và nhân tài có vai trò to lớn, là một động lực để phát triển đất nước, phải được phát hiện, phát huy, trọng dụng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của cả dân tộc. Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, ngay từ sớm, Người đã nhận thấy rất rõ vị trí, vai trò của nhân tài đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như đối với sự phát triển của cả nhân loại. Do vậy, theo Người, nhân tài phải được phát huy, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng. Người cho rằng, “kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển càng thêm nhiều”. Đồng thời, Người cũng khẳng định rằng một quốc gia, một đất nước không biết sử dụng nhân tài là một khuyết điểm to, làm lãng phí một vốn quý của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và kiến thiết. 

Kế thừa tinh hoa tư tưởng của dân tộc, coi “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của cán bộ và tầm quan trọng của công tác cán bộ. Người cho rằng, một khi đã có đường lối cách mạng đúng thì cán bộ là khâu quyết định. Người viết: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”[2], “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo lại cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”[3]. Thực tế là, mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ đều do cán bộ nghiên cứu, đề xuất, đồng thời cũng do cán bộ tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Đường lối của Đảng đúng hay sai, tổ chức thực hiện thành hay không đều phụ thuộc vào cán bộ. Động lực của mọi cuộc cách mạng là quần chúng nhân dân, mà hạt nhân chủ yếu của nó là lực lượng cán bộ. Người cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ: chăm sóc, nuôi dạy cán bộ là việc làm hệ trọng, phải rất công phu, chu đáo, tỉ mỉ, cũng giống như người làm vườn chăm sóc, vun trồng những cây cối quý báu, cần mẫn, tâm huyết mới có hoa thơm, quả ngọt. Vì vậy, Đảng cần phải biết coi trọng, giữ gìn cán bộ cũ, và tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mới, trọng dụng nhân tài, trọng dụng cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cái quan tâm trước hết và trên hết là giáo dục về tư cách đạo đức của cán bộ, bởi vì theo Người, đạo đức là thước đo lòng cao thượng của con người. Người nói: Đảng không phải là một tổ chức “làm quan phát tài”. Cán bộ cách mạng không phải là “làm quan cách mạng”, “không phải để thăng quan tiến chức”. Người cán bộ phải tận tụy với sự nghiệp cách mạng, phải trung thành với Đảng, với Tổ quốc, phải hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Trong cuốn “Đường cách mệnh”, Người chỉ rõ “tư cách một người cách mệnh” là: tự mình phải: “Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa chữa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại. Hay nghiên cứu xem xét. Vị công vô tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. Bí mật”. Đối với người phải: với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn hiện nay, liên hệ với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thiết nghĩ, các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp, trước hết là các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương cần phải có nhận thức cao hơn nữa, hành động quyết liệt, bài bản hơn nữa mới có thể xây dựng được một đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Đảng bộ có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời làm nhiệm vụ tham mưu chiến lược, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật tầm vĩ mô. Vì lẽ đó, công tác cán bộ và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; phải được đặt ở vị trí hàng đầu, trên hết và trước hết.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy chứng nhận cho các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2020

Những năm gần đây, đặc biệt trong nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, công tác cán bộ và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược được chú trọng và quan tâm với quy trình, cách làm bài bản, có chiều sâu, chất lượng. Đảng và Nhà nước có nhiều văn bản, quy chế, quy định nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và việc quản lý cán bộ, đảng viên. Nhìn vào đội ngũ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII có thể thấy đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị công phu của Đảng, thể hiện vừa có tính mới, vừa có tính kế thừa nhưng trên hết là chất lượng của từng cấp ủy viên, nhất là cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước trong nhiệm kỳ mới.

Trong các cơ quan Trung ương, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị được thực hiện dân chủ, bài bản. Người có thực đức, thực tài tiếp tục được coi trọng và sử dụng, cơ bản phát huy tốt năng lực, sở trường cá nhân, cá biệt, một số cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng bổ nhiệm cấp thứ trưởng với tuổi đời còn rất trẻ. Đây là tiền đề tốt để góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp Trung ương đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tuy nhiên, đối chiếu với những nội dung về công tác cán bộ và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các cơ quan Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đòi hỏi các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở Trung ương cần phải tập trung quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa. Đâu đó, trong mỗi cơ quan, đơn vị vẫn có các biểu hiện “quan hệ - tiền tệ - hậu duệ”; người có thực đức, thực tài chưa được sử dụng, trọng dụng đúng mức để phát huy hết sở trường, năng lực; việc đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện quy hoạch còn “khép kín”; việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nhất là chuẩn hóa trình độ chưa đồng đều, một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ trẻ trong một số cơ quan chưa được quan tâm, tạo điều kiện cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ dẫn tới “lỡ” quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển do thiếu điều kiện. Chính sách phát hiện, thu hút nhân tài và việc bảo vệ cán bộ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động chưa rõ ràng, công khai, minh bạch nên chưa khuyến khích được sự đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích chung. Trên thực tế, trong nhiều cơ quan, đơn vị, số lượng cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng bài bản cả trong nước và quốc tế không ít, có tư duy tốt và năng lực thực tiễn nhưng chưa được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy hết năng lực sáng tạo, sự cống hiến…

Để góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan Trung ương, thiết nghĩ, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương cần nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, thường xuyên coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những động lực chính, là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ quan, đơn vị. Hằng năm, các cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí nguồn kinh phí thích hợp, rà soát các đối tượng và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị.

Hai là, thực hiện chuẩn hóa toàn diện về trình độ của cán bộ, đảng viên. Tạo sự công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển trên cơ sở sự cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, không vì “quan hệ - tiền tệ - hậu duệ” mà bỏ qua sự cống hiến của những cá nhân xuất sắc.

Ba là, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện và thực hiện tốt chính sách thu hút, trọng dụng, sử dụng nhân tài. Phân công, giao việc mới, việc khó để cán bộ, đảng viên, nhất là những người có trong quy hoạch cấp cao, những cá nhân được đào tạo bài bản, có tư duy và năng lực thực tiễn của cơ quan, đơn vị được thử thách, rèn luyện. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn và tiếp tục đề xuất, cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trình độ cao hơn.

Bốn là, mỗi cán bộ đảng viên phải luôn luôn học tập để không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Chú trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị, khả năng tổng kết thực tiễn. Kinh nghiệm cho thấy rằng, không có được khả năng tổng kết kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn thì không thể có lý luận chân chính. Muốn nâng cao trình độ lý luận thì phải học chủ nghĩa Mác - Lênin, bởi vì phân tích và tổng kết thực tiễn cũng phải dựa trên phương pháp luận Mác - Lênin.

Tăng cường học tập, rèn luyện và nghiên cứu tri thức mới, tận dụng tốt những phát minh, sáng chế mới, nâng cao khả năng làm việc trong môi trường quốc tế để tiếp cận với văn minh của thế giới. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đủ để bảo vệ những quan điểm, luận điểm, ý tưởng mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao, để không bị dao động, nhụt trí, mất niềm tin khi nhận phản biện, bị công kích, nói xấu…

Năm là, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong các cơ quan Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các lớp học nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với đối tượng người học. Tổ chức học tập đầy đủ nội dung các chuyên đề học tập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tăng cường và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, hệ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với đối tượng chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp... Kịp thời tổ chức lớp bồi dưỡng cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên tổ chức các lớp cập nhật tri thức, kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trong quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương. Trong đào tạo, bồi dưỡng cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với yêu cầu thực tế; đặc biệt là việc giáo dục tư cách, đạo đức cán bộ. Gắn chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành, theo đó, cần nghiên cứu, tổ chức các lớp đi học hỏi kinh nghiệm địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tham mưu, tổ chức thực hiện tốt chính sách với phương châm: “cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương không nói không khi khó, không nói có mà không làm”. Đó là biện pháp tốt nhất để góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống và xây dựng được đội ngũ cán bộ các cơ quan Trung ương đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ./.

ThS. Phạm Anh Thiện

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối,

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối

 


[1] Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội, tháng 02/2021, Tr.74.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, T.5, tr.269 và 240.

[3]Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, T.5, tr.269.

 

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022
16 ngày trước

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022
2 tháng trước

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022
4 tháng trước

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022 (4 tháng trước)

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm hình thành và phát triển (5 tháng trước)

• Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, góp phần đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu mới (9 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (1 năm trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai) (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021 (1 năm trước)