Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay

30/01/2018 | 2474

Bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị, Điều lệ, nguyên tắc tổ chức của Đảng; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng; ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, phá hoại nền tảng tư tưởng, đường lối chính trị, phá hoại tổ chức đảng từ trong nội bộ, mua chuộc, dụ dỗ, khống chế cán bộ, đảng viên của Đảng.

Bảo vệ chính trị nội bộ là vấn đề sống còn của cách mạng, gắn liền với vận mệnh và vai trò lãnh đạo của Đảng, là một nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược lâu dài trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; là trách nhiệm của các cấp uỷ, các tổ chức đảng và toàn thể đảng viên.Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam sớm thấy được vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là cực kỳ quan trọng. Mỗi khi cách mạng nước ta chuyển sang thời kỳ mới, Đảng đều kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng. Nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã thể hiện sự coi trọng đúng mức về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.Chính vì vậy, Đảng ta đã làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù; bảo vệ được tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để lãnh đạo quần chúng đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Với nhận thức trên, trong những năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tăng cường chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong đảng bộ.Sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 23/6/2016 “Về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, một số đảng ủy đã phân công cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tuy nhiên, nhiều đảng ủy chưa bố trí được cán bộ làm về công tác này. Vì vậy, làm hạn chế đến chất lượng, hiệu quả tham mưu trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung. Hiện nay, tình hình chính trị nội bộđang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới nảy sinh đòi hỏi công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải được đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy. Vì vậy, trong thời gian tới cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối, chủ trương của công tác bảo vệ chính trị nội bộ; về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, về vị trí và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trước hết là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; bảo vệ các nguyên tắc tổ chức đảng; bảo vệ tổ chức đảng và bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị tư tưởng và phẩm chất đạo đức. Xây dựng Đảng bộ Khối thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh của cán bộ, đảng viên là yếu tố tiên quyết để chủ động làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời đấu tranh với những quan điểm trái với đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng. Chuyển mạnh trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ sang nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay bao gồm những vấn đề đã được nêu trong Quy định 57-QĐ/TWvà những vấn đề nảy sinh trong nội bộ Đảng như “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thoái hóa, biến chất, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

2. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên nói, viết và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng; tham ô, tham nhũng, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết trong Đảng. Ngăn chặn kịp thời âm mưu hình thành phe nhóm, tổ chức chính trị đối lập.

3. Đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

 Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Các quan điểm sai trái, thù địch sẽ gây tác hại trong môi trường xã hội có sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do vậy, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” nói chung và chống các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng phải gắn với việc đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Chấp hành nghiêm và thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; thực hiện tốt khâu thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ

Bố trí và sử dụng cán bộ là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, việc bố trí, sử dụng phải đúng người, đúng việc, đúng sở trường nhằm phát huy hết sở trường,tài năng của cán bộ. Mặt khác, phải thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong bố trí, sử dụng cán bộ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng. Trong bố trí, sử dụng cán bộ, cần tránh quan niệm coi đây là công việc bí mật và chỉ lấy ý kiến của một vài người trong phạm vi hẹp làm quyết định của tập thể. Cấp ủy, tổ chức đảng cần phải lắng nghe ý kiến của đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị và của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cán bộ sinh sống. Cần phải “nghe nhiều tiếng chuông” để đánh giá sát cán bộ.

Tích cực, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm. Trong xem xét, giải quyết vấn đề chính trị nội bộ phải thận trọng, khách quan, toàn diện. Chính trị nội bộ là vấn đề hệ trọng, là sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên; liên quan đến tổ chức, bộ máy và cả hệ thống chính trị.Chủ động nắm tình hình, rà soát, phát hiện kịp thời những vi phạm về chính trị. Việc xem xét, thẩm tra, kết luận về chính trị của cán bộ, đảng viên phải thận trọng, khách quan, trung thực, toàn diện, không định kiến, phiến diện, một chiều để xử lý, giải quyết đúng đắn.

5. Thường xuyên thực hiện công tác rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý để có chính sách sử dụng, quản lý cán bộ, đảng viên phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị

Tiến hành rà soát việc thực hiện các quy định của Đảng về công tác phát triển đảng viên; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; về tuyển chọn, đào tạo, bổ sung quy hoạch, quy hoạch cán bộ; về đánh giá, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; về khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Tất cả các trường hợp cán bộ, đảng viên khi được bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động,… phải được thẩm định về tiêu chuẩn chính trị (về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay). Trường hợp có vấn đề về chính trị, phải được thẩm tra, xác minh và có kết luận của cấp ủy có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. Xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ.

6. Đẩy mạnh hoạt động thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tăng cường nắm tình hình chính trị nội bộ và những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để nắm tình hình và giải quyết những vụ việc mới phát sinh; nắm diễn biến về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, đặc biệt ở các đảng bộ có đơn, thư tố cáo, mất đoàn kết; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy về việc triển khai các chỉ thị, quy định của Trung ương có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Chủ động, tích cực phối hợp trong công tác rà soát, phát hiện cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị, kịp thời tham mưu cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và công tác phát triển đảng. Kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp ủy có biện pháp xử lý, quản lý, sử dụng phù hợp đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên có liên quan đến lịch sử chính trị và chính trị hiện nay.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về chế độ bảo mật. Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc quản lý thông tin, tài liệu, giữ gìn bí mật quốc gia. Ngăn chặn việc để lộ, lọt thông tin, tài liệu bí mật và các hoạt động thu thập thông tin bí mật của các cơ quan đặc biệt nước ngoài. Tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

7. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoàivà quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên công tác trong các cơ quan, bộ phận trọng yếu cơ mật phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước khi ra nước ngoài công tác, học tập, du lịch, thăm thân, chữa bệnh…; quy định về đảng viên có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài, có con kết hôn với người nước ngoài; quy định về kỷ luật phát ngôn, cung cấp trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân người nước ngoài. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm, trong trường hợp cần thiết phải điều chuyển, bố trí công tác khác.

Cán bộ, đảng viên không được ra nước ngoài nếu đang trong thời gian xem xét kỷ luật đảng, đang bị điều tra về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm tư cách đảng viên hoặc có vấn đề liên quan đến chính trị hiện nay nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận.

Thực hiện tốt công tác quản lý, đồng thời có biện pháp bảo vệ cán bộ, đảng viên, lưu học sinh có liên quan đến yếu tố nước ngoài, hiện đang công tác, học tập, nghiên cứu, lao động ở nước ngoài, không để các thế lực thù địch, các cơ quan đặc biệt nước ngoài móc nối, lôi kéo.

Chi bộ, cấp ủy quản lý cán bộ, đảng viên mở sổ ghi chép tình hình chính trị nội bộ của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 57-QĐ/TW.

8. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ của các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối

- Củng cố, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác bảo vệ chính trị nội bộ, khả năng tham mưu giúp cấp ủy các cấp xử lý, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Quan hệ phối hợp giữ vụ (ban)tổ chức - cán bộ vớiban tổ chức đảng ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đặt dưới sự chỉ đạo của đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy cơ quan đảm bảo đúng nguyên tắc trong công tác cán bộ, đảng viên.

- Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

f

Các bài viết khác

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019
1 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019
2 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019
3 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019
4 tháng trước

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018 (5 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN (6 tháng trước)

• Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 (6 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 (7 tháng trước)

• Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (8 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9-2018 (8 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (10 tháng trước)

• Chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ (1 năm trước)

• Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng (1 năm trước)